Tiếng Việt Vietnam

Fluke 190C Series hoặc 2x5C Series

Firmware 8.04Dành cho các phiên bản V7.0x, V8.00 hoặc V8.02

Firmware 6.15Dành cho các phiên bản V6.14, V6.13, V6.12, V6.11, V6.10, V6.00, V5.04, V5.03 (Lưu ý: Nâng cấp lên V7.06 yêu cầu hiệu chỉnh lại, hãy liên hệ trung tâm dịch vụ Fluke)