Tiếng Việt Vietnam

Fluke Connect Desktop dành cho 1550/1555FC

Fluke Connect Desktop cho 1550/1555FC (.msi) »

Tải xuống ứng dụng Fluke Connect Desktop cho Fluke 1550FC hoặc 1555FC ở đây. Fluke Connect Desktop cho phép người dùng Fluke 1550FC hoặc Fluke 1555 FC tạo báo cáo kiểm tra và Sơ đồ PI/DAR bù nhiệt độ một cách hiệu quả.

Fluke sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, dù tổn thất như vậy là kết quả trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hay là hậu quả, do bất kỳ bên nào vì họ sử dụng Fluke Connect Desktop. Người dùng chịu mọi rủi ro khi tải tài liệu xuống hoặc lên trang web và người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất đối với hệ thống máy tính hoặc tổn thất dữ liệu bất kỳ do các hành động như vậy gây ra.

Yêu cầu hệ thống

  • Hệ điều hành: Windows 7/8.1/10
  • Loại hệ thống: 64 Bit
  • RAM: 16 GB

Yêu cầu khác

  • Tài khoản Fluke Connect: Bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản Fluke Connect miễn phí trong quy trình cài đặt. Nếu bạn đã có tài khoản Fluke Connect, bạn có thể sử dụng tài khoản hiện tại với Fluke Connect Desktop.

GPL Offer