Tiếng Việt Vietnam

Máy ghi chất lượng điện ba pha Fluke Dòng 1740

PQ Log v2.2.3 (.exe)

Trình khởi chạy USB dành cho Vista (.exe)

Trình khởi chạy USB dành cho Windows XP (.zip)
Cập nhật cho phép phân tích với tiêu chuẩn 2010 EN50160 mới nhất. Phần mềm này xác định xem các máy dòng 1740 có cài đặt phần mềm hệ thống mới nhất không, và nếu không, sẽ cho phép bạn nâng cấp.

Ghi chú phát hành PQ Log v2.2 (.pdf)