Tiếng Việt Vietnam

Thiết bị phân tích điện chính xác cao Fluke Norma

Phần mềm NormaView (.zip)
Tập tin này được nén, hãy giải nén nội dung tập tin vào vị trí đã biết, sau đó chạy tập tin khởi chạy để cài đặt phần mềm.

 

Trước khi tiến hành quy trình nâng cấp Phần mềm hệ thống Norma, hãy kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống trong thiết bị phân tích của bạn trên màn hình General Setup (Thiết lập chung) nằm dưới Info (Thông tin) (tham khảo hướng dẫn vận hành để biết chi tiết).

Tiện ích cập nhật phần mềm hệ thống (.exe)

Hướng dẫn tải xuống phần mềm hệ thống (.txt)
Tiện ích tải lên phần mềm hệ thống cho Thiết bị phân tích điện NORMA.

Tải xuống tập tin nâng cấp phần mềm hệ thống v1.6.1 (.zip)
Nhấp phải và chọn 'Save Target As' ('Lưu dưới dạng') để lưu tập tin trước khi sử dụng công cụ nâng cấp.

Ghi chú phát hành FW1.6.1 (.pdf)

Lệnh điều khiển từ xa dành cho phần mềm điều khiển FW1.5 (.pdf)

Trình khởi chạy LabView 7 (.zip)
Trình khởi chạy LabView 8 (.zip)
Trình khởi chạy LabView 9 (.zip)
Trình khởi chạy LabView dành cho Norma 4000 và Norma 5000.