Tiếng Việt Vietnam

Fluke 1742, 1746 and 1748 Power Quality Logger Software

Phần mềm phân tích năng lượng của Fluke
Phần mềm ứng dụng phân tích năng lượng của Fluke để tải xuống, phân tích và báo cáo. Dùng với Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746, 1748, 1773, 1775 và 1777.

Tệp phần mềm hệ thống Fluke 174x v2.2 (.bin) 
Để tải Fluke 174x xuống trực tiếp từ USB, vui lòng tạo thư mục có tên “Fluke174x” trên một thẻ USB có định dạng FAT32 và sao chép tệp phần mềm hệ thống này vào vị trí thư mục đó.

Thẻ USB phải được định dạng FAT32 và thư mục nêu trên phải ở cấp thư mục gốc. Tham khảo ghi chú phát hành phần mềm hệ thống để biết thêm chi tiết. Lưu ý: Chỉ định dạng lại các ổ USB mới. Định dạng lại ổ đĩa sẽ xóa mọi dữ liệu hiện có khỏi các phiên ghi.

Cắm thẻ USB vào dụng cụ và sử dụng chức năng “Instrument Setup’ (Thiết lập thiết bị) của Energy Analyse Plus để bắt đầu quá trình cập nhật. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết thông tin chi tiết.

Ghi chú phát hành Phần mềm hệ thống Fluke 174x v2.2 (.pdf)
Ghi chú phát hành Phần mềm hệ thống Fluke 174x v2.0.5.

Bảng tính excel cho Fluke 173X, 174X và 3540FC Calibation (.xlsm) 
Bảng tính excel, Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm giao tiếp với máy ghi qua cổng USB nhờ lệnh từ xa. Cập nhật 03/2018.

174X v2.1 Licenses