Tiếng Việt Vietnam

Fluke PowerLog Application Software

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic V4.6 (.exe)
Phần mềm ứng dụng PowerLog cũ dùng với Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435. (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic V4.6 Ghi chú phát hành (.pdf)


Phần mềm ứng dụng PowerLog 430-II phiên bản V5.9 cho Fluke 430 Series II (.exe)
Phần mềm ứng dụng PowerLog cho Fluke 430-II Series.
Lưu ý: Phiên bản PowerLog430-II này yêu cầu các thiết bị dòng 430-II phải chạy phiên bản phần mềm V05.02.

Thông tin phát hành PowerLog 430-II V5.9 (.pdf)
Thông tin chi tiết hoàn chỉnh về các tính năng mới và sửa lỗi - đây là những thông tin rất hữu ích nên đọc.