Tiếng Việt Vietnam

Máy ghi điện Fluke 1732, 1734, 1736 và 1738

Phần mềm phân tích năng lượng của Fluke
Phần mềm ứng dụng phân tích năng lượng của Fluke để tải xuống, phân tích và báo cáo. Dùng với Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746, và 1748.

Tập tin phần mềm hệ thống Fluke 173x v2.4.1 (.bin) 
Quy trình cập nhật phụ thuộc vào phiên bản của phần mềm hệ thống hiện đang cài đặt trên thiết bị.

  1. Để cập nhật dụng cụ đang phần mềm hệ thống phiên bản 2.0, hãy lưu tệp nhị phân này của phần mềm hệ thống vào thư mục “Fluke173x”
  2. Để cập nhật dụng cụ 1736 đang chạy phần mềm hệ thống phiên bản 2.0 trở về trước, hãy lưu tệp nhị phân này của phần mềm hệ thống vào thư mục “Fluke1736”. Trong thư mục đó, hãy đổi tên tệp nhị phân thành “1736_firmware_2.2.bin”

Thẻ USB phải được định dạng FAT32 và thư mục nêu trên phải ở cấp thư mục gốc. Tham khảo ghi chú phát hành phần mềm hệ thống để biết thêm chi tiết. Lưu ý: Chỉ định dạng lại các ổ USB mới. Các ổ USB của Fluke đi kèm sản phẩm đã được định dạng sẵn thành FAT32. Định dạng lại ổ đĩa sẽ xóa mọi dữ liệu hiện có khỏi các phiên ghi.

Gắn USB vào dụng cụ, nếu phần mềm hệ thống có phiên bản mới hơn phiên bản trong dụng cụ, quy trình cập nhật tự động sẽ bắt đầu. Cập nhật lần cuối 11/2017

Thông tin bản phát hành phần mềm hệ thống Fluke 173x v2.4.1 (.pdf)
Thông tin chi tiết hoàn chỉnh về các tính năng và cải tiến - đây là tài liệu quan trọng cần đọc. Cập nhật lần cuối vào tháng 11 năm 2017

Giấy phép có sẵn*:

  • Giấy phép miễn phí để triển khai kết nối cơ sở hạ tầng WiFi (yêu cầu đăng ký) - áp dụng cho Fluke 1732, 1734, 1736 và 1738
  • Nâng cấp Fluke 1736 lên 1738
  • Giấy phép báo cáo IEEE519 – áp dụng cho Fluke 1736 và 1738

*Vui lòng liên hệ với đại diện Fluke tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

Cần có phần mềm hệ thống tối thiểu là v2.1 để cài đặt những giấy phép này.

Bảng tính excel cho Fluke 173X, 174X và 3540FC Calibation (.xlsm) 
Bảng tính excel, Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm giao tiếp với máy ghi qua cổng USB nhờ lệnh từ xa. Cập nhật 07/2021