Ampe kìm đo chất lượng điện Fluke 345

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic V4.4 (.exe)
Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic được sử dụng cùng các máy Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435. (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10). (01/2016)

Phần mềm cập nhật phần mềm hệ thống (.exe)

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm hệ thống (.doc)


Phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất:

Có thể kiểm tra phần mềm hệ thống trên dụng cụ với những bước sau: Nhấn phím Menu, chọn Instrument Setup (Thiết lập dụng cụ) bằng con trỏ, nhấn Enter, chọn Version (Phiên bản) và Calibration (Hiệu chuẩn) bằng con trỏ, nhấn Enter. Màn hình hiển thị phiên bản phần mềm hệ thống.

  • Nhấp phải và chọn 'Save Target As' ('Lưu dưới dạng') để lưu tập tin trước khi sử dụng công cụ nâng cấp.
  • Cần cài đặt phần mềm cập nhật.

Phần mềm hệ thống v1.02 (.zip)
Sử dụng phần mềm hệ thống này nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện có trên dụng cụ cũ hơn 2.0.

Phần mềm hệ thống v2.44 (.zip)
Sử dụng phần mềm hệ thống này nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện có trên dụng cụ mới hơn 2.0.

Phần mềm hệ thống v3.0.2 (.zip)
Sử dụng phần mềm hệ thống này nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện có trên dụng cụ mới hơn 3.0

Trình khởi chạy USB Fluke 345 (.zip)