ภาษาไทย

ความยินยอมแห่งเกาหลีต่อการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Fluke Korea Co., Ltd. จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามด้านล่างนี้

 1. ข้อมูลที่จะจัดเก็บ
  • คำขอข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ
   • สิ่งที่ต้องการ: ชื่อ นามสกุล บริษัท ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประเทศ และรหัสไปรษณีย์
  • การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
   • สิ่งที่ต้องการ: ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ หมายเลขประจำเครื่อง วันที่ซื้อ คำขึ้นต้น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจ้าของ บริษัท ที่อยู่ เมือง ประเทศ รัฐ จังหวัดหรือเขต รหัสไปรษณีย์ สภาพผลิตภัณฑ์ การใช้งาน การใช้งานสำหรับภาพอุตสาหกรรม
 2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและการใช้
  • คำขอข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ
   • เพื่อมอบข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมของ Fluke ให้กับคุณ
  • การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
   • เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Fluke, สถานะการรับประกัน ความปลอดภัยและการแจ้งเตือนเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และการอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ให้กับคุณ Fluke อาจใช้ข้อมูลนี้สำหรับการวิจัยตลาด
 3. ระยะเวลาในการกักเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  ส่วนข้อมูลที่จะจัดเก็บจะเก็บรักษาและใช้อย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงเวลาที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล และข้อมูลเหล่านี้จะถูกทำลายทันทีหลังจากหมดช่วงระยะเวลาในการกักเก็บนี้ ส่วนข้อมูลที่จัดหาให้ที่ซึ่งจะต้องได้รับการเก็บรักษาโดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยว หรือที่ซึ่งข้อมูลที่จัดหาให้ทางเราสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นจะได้รับการเก็บรักษาจนกว่าจะผ่านช่วงเวลาที่กำกับภายใต้กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว หรือส่วนเติมเต็มวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ยินยอมต่อการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ยินยอม เราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

ความยินยอมแห่งเกาหลีเกี่ยวกับการรับข้อมูลด้านการส่งเสริมการขายและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Fluke Korea Co., Ltd. (“บริษัท”) ได้จัดกับจากคุณสามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์การทางตลาดทั่วไปรวมถึงการส่งข้อมูลด้านการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทั่วไปของบริษัท และการตลาดเป้าหมายรวมถึงการส่งข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดเองได้ผ่านโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล SMS ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดไว้ในความยินยอมแห่งเกาหลีต่อการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ยินยอมต่อความยินยอมนี้ แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ยินยอม คุณจะไม่ได้รับข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาดที่กล่าวถึงข้างต้น