Czech

Použití ukazatele kvality elektrické energie u klešťového přístroje 378 FC

U současných elektrických sítí jsou příčinou odchylek od ideálních podmínek kvality elektrické energie často nelineární a jiné zátěže, které narušují rozvodnou síť. Také výroba elektřiny je stále komplikovanější, protože do oboru vstupují noví hráči a nová technika. Následkem zhoršené kvality elektrické energie jsou vysoké ztráty pro podniky. V nejhorším případě může dojít k ohrožení lidských životů v kriticky důležitých aplikacích a vysoce citlivých prostředích, jako jsou nemocnice.

Klešťový přístroj Fluke 378 FC při měření střídavého proudu a napětí. Klešťový přístroj Fluke 378 FC při měření střídavého proudu a napětí.

Jak může přístroj Fluke 378 FC pomoci při sledování problémů s kvalitou elektrické energie?

Klešťový přístroj Fluke 378 FC jako první klešťový přístroj s technologií FieldSense demokratizuje měření kvality elektrické energie a mění pravidla hry, protože dává možnost zlepšit stávající pracovní postupy a vytvářet nové. Průmysloví elektrikáři a technici v první linii mohou nyní provádět základní odstraňování problémů a/nebo údržbu jednofázových nebo třífázových systémů a odhalit tak problémy s kvalitou elektrické energie, na které by se jinak nepřišlo. S přístrojem Fluke 378 FC dostávají provozní technici do rukou nástroj k základnímu měření kvality elektrické energie a řešení problémů s kvalitou elektrické energie v těchto třech kategoriích:

 • Kvalita energie – napětí
 • Kvalita energie – proud
 • Kvalita energie – účiník (PF)

Měření kvality elektrické energie z pohledu napětí a proudu vychází z celkového harmonického zkreslení (THD), které je definováno jako poměr součtu všech výkonů všech harmonických složek k výkonu základní frekvence.

Účiník (PF) je vyjádřením energetické účinnosti. Obvykle se uvádí jako desetinné číslo, přičemž hodnota 1,0 představuje nejvyšší účinnost – a čím nižší hodnota je, tím méně efektivní je využití elektrické energie. Účiník je poměr činného výkonu měřeného v kilowattech (kW) ke zdánlivému výkonu měřenému v kilovoltampérech (kVA).

Ukazatel kvality elektrické energie je doplňková funkce, která se automaticky aktivuje vždy, když je zjištěn nějaký problém související s elektrickou energií. Měřicí přístroj průběžně zjišťuje procentuální hodnotu celkového harmonického zkreslení (THD) napětí i proudu a sleduje účiník. Pokud překročí určitou mezní hodnotu, upozorní ukazatel na problémy s kvalitou elektrické energie.

Přístroj Fluke 378 FC v režimu kvality elektrické energie – měření účiníku. Přístroj Fluke 378 FC v režimu kvality elektrické energie – měření účiníku.

Nastavení:

 1. Otočte přepínač do polohy Logo technologie FieldSense (FieldSense).
 2. Připojte klešťový přístroj k uzemnění pomocí zemnícího vodiče.

Pokud je celkové harmonické zkreslení nebo účiník pro danou úroveň citlivosti mimo optimální rozsah, zobrazí se na displeji příslušný symbol:

Symboly zobrazení kvality elektrické energie

Tento symbol se zobrazí i v aplikaci Fluke Connect.

Úrovně citlivosti

Úrovně citlivosti klešťového přístroje lze nastavit na hodnotu vysoká, střední nebo nízká, přičemž pro každou z nich lze určit jinou mezní hodnotu kvality elektrické energie v oblasti proudu, napětí a účiníku. Nejcitlivější je úroveň vysoká, kdy i malé změny hodnoty THD způsobí zobrazení symbolů. Výchozí nastavení je vysoká úroveň a jednotlivé mezní hodnoty není možné upravovat.

FunkceCitlivost
VysokáStředníNízká
Kvalita energie – proud10% THD25% THD50% THD
Kvalita energie – napětí8% THD10% THD15% THD
Kvalita energie – účiník0,90,750,6

Postup změny úrovně citlivosti

 1. Vypněte klešťový přístroj.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko Hold „Hold“ a současně otočte přepínač do polohy Ṽ. Klešťový přístroj se přepne do režimu nastavení možností.
 3. Stisknutím tlačítka Prázdné tlačítko můžete procházet jednotlivé možnosti a vybrat citlivost měření kvality elektrické energie.
 4. Stisknutím tlačítka Tlačítko Min Max můžete nastavení změnit.
  Je možné nastavit nízkou, střední nebo vysokou citlivost.
 5. Uvolněním tlačítka Tlačítko Hold ukončíte režim nastavení možností.

Poznámka: Kdykoli uvolníte tlačítko „Hold“, ukončí klešťový přístroj režim nastavení možností, ale veškeré změny nastavení zůstanou uloženy.

Využití ukazatele kvality elektrické energie

Výskyt harmonických je průvodním jevem moderní elektroniky. Harmonické představují nežádoucí zdroj vysokých frekvencí střídavého napětí nebo proudu přiváděných na vinutí motorů. Je možné zjišťovat příčiny nepravidelných poruch strojního vybavení, které může být způsobeno kolísáním harmonických v jejich napájení. Harmonická zkreslení se mohou stávat příčinami poruch důležitých zařízení a způsobovat prostoje. Klešťový přístroj 378 FC s technologií FieldSense a ukazatelem kvality elektrické energie umožňuje odhalovat problémy s kvalitou elektrické energie a technikům dává možnost posoudit, zda je v dalším kroku třeba použít analyzátor kvality elektrické energie nebo oslovit odborníka na kvalitu elektrické energie.

Klešťový přístroj 378 FC pomáhá zjišťovat účinnost motorů a pohonů a určovat jejich výkon. Pokud motor pracuje s nadměrnou zátěží, může docházet k jeho přetížení v důsledku přílišného proudového odběru, nedostatečného točivého momentu a výsledného přehřívání. Přetížení je příčinou 30 % poruch motorů. Výsledkem je neefektivita a snížení výkonu. Přístroj 378 FC může sloužit jako první obranná linie pro zjišťování problémů s kvalitou elektrické energie a pomoci při rozhodování, zda je nutná další diagnostika a analýza.