Czech

Podmínky použití společnosti Fluke

Poslední aktualizace: 27. září 2013

PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ. POUŽÍVÁNÍM NAŠICH webů, mobilních aplikací nebo dalších produktů a služeb ČI PŘÍSTUPEM K NIM SE ZAVAZUJETE DODRŽOVAT TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ A VŠECHNY PODMÍNKY ZAHRNUTÉ ODKAZEM. POKUD SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE NAŠE WEBY, MOBILNÍ APLIKACE NEBO OSTATNÍ PRODUKTY NEBO SLUŽBY.

Tyto Podmínky použití (dále jen "Podmínky") se vztahují na vaše používání webů, mobilních aplikací a dalších produktů nebo služeb (souhrnně "Služby") společnosti Fluke Corporation a určitých poboček a filiálek (souhrnně "Fluke", "my" nebo "nás") a na přístup k nim. Tyto podmínky žádným způsobem nemění podmínky nebo ustanovení libovolných jiných dohod, které můžete mít se společností Fluke, v souvislosti s produkty, službami nebo jinými aktivitami. Pokud Služby používáte v zastoupení jiného subjektu, prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni přijmout tyto podmínky v zastoupení tohoto subjektu, a že tento subjekt souhlasí, že vůči nám ponese odpovědnost v případě, když tyto podmínky porušíte.

Společnost Fluke si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv a na základě vlastního uvážení změnit nebo upravit. Pokud společnost Fluke provede změnu těchto podmínek, tyto změny oznámíme, například zasláním e-mailového upozornění, poskytnutím oznámení prostřednictvím Služeb nebo aktualizací data "Poslední aktualizace" na začátku těchto Podmínek. Pokud budete pokračovat v používání Služeb, potvrzujete tím souhlas se změněnými Podmínkami. Doporučujeme vám, abyste Podmínky pravidelně navštěvovali a seznámili se s ustanoveními, které se vztahují na vaše používání Služeb. Pokud s nějakým změněným ustanovením nesouhlasíte, musíte Služby přestat používat.

1. Zásady ochrany osobních údajů

Informace o tom, jak společnost Fluke shromažďuje, využívá a zveřejňuje informace o našich uživatelích najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

2. Podmínky prodeje

Pokud si u společnosti Fluke koupíte nějaké zboží, vstupují v platnost podmínky prodeje. Tyto Podmínky prodeje mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění, v libovolném čase a na základně našeho vlastního uvážení, takže byste si je při každém nákupu měli znovu přečíst.

3. Způsobilost, registrace a účet

Tyto Služby nejsou cíleny na osoby mladší 18 let a ani nejsou určeny k používání osobami mladšími 18 let. Používáním těchto Služeb prohlašujete a zaručujete se, že (a) je vám 18 let nebo více; (b) nebyla vám dříve pozastavena nebo odebrána možnost používání Služeb; (c) nemáte více než jeden online účet u společnosti Fluke a (d) máte plné oprávnění uzavřít tuto dohodu, a že tímto úkonem neporušíte žádnou další dohodu, jejímiž jste účastníky.

Abyste měli přístup k určitým oblastem nebo funkcím Služeb a mohli je využívat, může být nutné, abyste si zaregistrovali online účet. Při registraci účtu nemůžete vytvořit název účtu, který obsahuje ochrannou známku bez svolení od jejího vlastníka. Vyhrazujeme si právo vznést nárok na názvy účtů, nebo podle potřeby podniknout další vhodné akce, jménem libovolné firmy nebo jednotlivce, kteří jsou držiteli zákonného nároku, včetně ochranných známek, na název.

Při zvažování vašeho využívání Služeb souhlasíte, že (w) poskytnete přesné, aktuální a kompletní informace o účtu; (x) budete udržovat a rychle aktualizovat údaje vašeho účtu; (y) budete udržovat bezpečnost vašeho hesla a přijmete veškerá rizika plynoucí z neoprávněného přístupu k vašemu účtu a informacím, které nám poskytnete, a (z) (rychle nám oznámíte, pokud zjistíte nějaké porušení bezpečnosti související se Službami nebo na něj budete mít podezření.

4. Autorská práva a omezená licence

Pokud nebude ve Službách nebo společností Fluke uvedeno jinak, jsou Služby, veškerý obsah a další materiály obsažené ve Službách, například logo společnosti Fluke a veškeré designy, texty, grafiky, obrázky, informace, data, software, zvukové soubory, další soubory a výběr či uspořádání těchto prvků (souhrnně "Obsah"), proprietárním vlastnictvím společnosti Fluke nebo našich licenčních partnerů či uživatelů a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv USA a mezinárodními zákony na ochranu autorských práv.

Tímto je vám udělena omezená, nevýhradní licence, bez možnosti poskytnutí dalším subjektům, pro přístup a používání Služeb a Obsahu. Tato licence se nicméně řídí těmito Podmínkami a nezahrnuje (a) žádné přeprodávání nebo komerční využívání zde uvedených Služeb nebo Obsahu; (b) shromažďování a využívání záznamů, obrázků nebo popisů produktů nebo služeb; (c) distribuování, veřejné předvádění nebo zobrazování libovolného Obsahu; (d) upravování nebo jiné odvozování Služeb nebo Obsahu nebo jeho libovolné části; (e) využívání dolování dat, robotů nebo podobných metod shromažďování nebo získávání dat; (f) stahování (jiné než ukládáním stránek do mezipaměti) libovolné části Služeb, Obsahu nebo libovolných informací v nich obsažených, pokud to není výslovně povoleno ve Službách; a (g) libovolné používání Služeb nebo Obsahu k jiným než určeným účelům. Veškeré používání Služeb nebo Obsahu, jiné než je zde specificky povoleno, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fluke, je přísně zakázáno a povede k ukončení tímto udělené licence. Takové neoprávněné použití také může porušovat platné zákony, například zákony o autorských právech a obchodních značkách a platné předpisy a ustanovení pro komunikaci. Pokud to zde nebo jiným způsobem nebude společností Fluke výslovně uvedeno, nic v těchto Podmínkách nebude vykládáno jako udělení libovolné licence na práva duševního vlastnictví, ať už vzniklé na základě právní překážky, odvozené nebo jinak. Tuto licenci je možno kdykoliv odvolat.

Bez ohledu na jakékoliv protichůdné ustanovení těchto Podmínek, mohou Služby a Obsah obsahovat softwarové součásti, které podléhají samostatným licenčním podmínkám. V takovém případě se tyto licenční podmínky budou vztahovat na používání takových softwarových součástí a na přístup k nim.

5. Opakované porušování zásad, stížnosti na autorská práva

V souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act) a s dalšími platnými zákony společnost Fluke uplatňuje zásadu zrušení (za patřičných okolností a na základě vlastního uvážení společnosti Fluke) přístupu držitelů účtů nebo dalších uživatelů Služeb, kteří opakovaně porušují zásady, Společnost Fluke také může, na základě vlastního uvážení, omezit přístup ke Službám a/nebo zrušit přístup účtům libovolných uživatelů, kteří poruší práva duševního vlastnictví ostatních uživatelů, bez ohledu na to, zda se jedná o opakované porušení zásad.

Pokud jste přesvědčeni, že cokoliv ve Službách porušuje nějaká autorská práva, která vlastníte nebo ovládáte, můžete u určeného agenta uvedeného níže podat oznámení o takovém porušení.

Určený agent: Hlavní právní zástupce pro duševní vlastnictví
Adresa: 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203
Telefon.:425-446-5932
Fax: 425-446-5117
Email: copyright@fluke.com

Informace o požadavcích na řádné oznámení naleznete zde: 17 U.S.C. §512(c)(3). Měli byste také vzít na vědomí, že pokud ve svém oznámení vědomě nesprávně uvedete, že materiál nebo aktivita porušuje autorská práva, budete zodpovědní za veškeré škody, včetně nákladů a právních poplatků, které nám nebo údajným porušovatelům vzniknou v důsledku toho, že se spolehneme na takové nesprávné informace a odebereme nebo zakážeme přístup k materiálu nebo aktivitě, která údajně porušuje autorská práva.

6. Ochranné známky

"Fluke", "Fluke Biomedical", "Fluke Calibration", "Fluke Networks", logo Fluke a veškeré další názvy produktů nebo služeb společnosti Fluke, loga nebo slogany, které se mohou zobrazovat ve Službách, jsou ochranné známky společnosti Fluke v USA a dalších zemích, a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány, celé nebo jejich části, bez předchozího písemného svolení společnosti Fluke. Známky třetích stran, které se objevují na Službách, jsou vlastnictvím jejich příslušných společností a nesmí být používány bez svolení příslušného držitele ochranné známky. Nesmíte používat metatagy nebo další "skrytý text" využívající název "Fluke" nebo libovolný jiný název, ochrannou známku nebo název produktu či služby společnosti Fluke bez předchozího písemného svolení. Dále, vzhled a styl Služeb, včetně veškerých záhlaví stránek, vlastních grafik, ikon tlačítek a skriptů, je servisní známka, ochranná známka a/nebo obchodní styl společnosti Fluke a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo využívány, celé nebo jejich části, bez předchozího písemného svolení. Všechny ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy společností nebo loga zmíněné ve Službách jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Odkazy na libovolné produkty, služby, procesy nebo další informace, prostřednictvím názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele nebo jiným způsobem, neznamenají nebo nenaznačují podporu, sponzorství nebo doporučení od společnosti Fluke.

7. Hypertextové odkazy

Je vám poskytnuto omezené, nevýhradní právo vytvořit hypertextový odkaz na Služby pro nekomerční účely, za předpokladu, že tento odkaz nepředstavuje společnost Fluke nebo žádný z našich produktů nebo služeb nesprávným, zavádějícím, hanlivým nebo jinak pomlouvačným způsobem, a za předpokladu, že web s tímto odkazem neobsahuje žádné materiály pro dospělé nebo nezákonné materiály nebo materiály, které jsou urážlivé, obtěžující nebo jinak nevhodné. Toto omezené právo může být kdykoliv odvoláno. Logo Fluke ani žádnou proprietární grafiku společnosti Fluke nesmíte používat k odkazování na Služby bez předchozího písemného svolení společnosti Fluke. Dále nesmíte používat, orámovávat nebo využívat techniky orámování k ohraničování ochranné známky, loga nebo dalších proprietárních informací společnosti Fluke, včetně obrázků nalezených ve Službách, obsahu libovolného textu nebo rozvržení/návrhu libovolné stránky či formuláře na stránce Služeb bez výslovného písemného souhlasu společnosti Fluke. Vyjma výše uvedeného vám nejsou převedena žádná práva nebo licence, ať už odvozeně, na základě právní překážky nebo jinak na žádný patent, ochrannou známku, autorská práva nebo proprietární práva společnosti Fluke nebo libovolné třetí strany.

Společnost Fluke neposkytuje žádné záruky a nepřejímá žádnou zodpovědnost za kvalitu, obsah, charakter nebo spolehlivost webů třetích stran dostupných prostřednictvím hypertextového odkazu ze Služeb nebo webů, které odkazují na Služby. Takové weby nejsou kontrolovány společností Fluke a společnost Fluke nenese odpovědnost za obsah žádného odkazovaného webu, žádného odkazu obsaženého na odkazovaném webu nebo žádných revizí, změn nebo aktualizací takových webů. Společnost Fluke vám tyto odkazy poskytuje pouze pro vaše pohodlí a zahrnutí libovolného odkazu nenaznačuje vztah, podporu nebo schválení společnosti Fluke pro libovolný web nebo v něm obsažené informace. Když Služby opustíte, měli byste si být vědomi, že naše podmínky a zásady nejsou nadále v platnosti. Měli byste si prostudovat platné podmínky a zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů a postupů při shromažďování dat každého webu, na který přecházíte ze Služeb.

8. Obsah třetích stran

Společnost Fluke může ve službách poskytovat obsah třetích stran a může poskytovat odkazy na webové stránky a obsah třetích stran (souhrnně "Obsah třetích stran") jako službu pro uživatele, kteří mají zájem o tyto informace. Společnost Fluke neřídí, nepodporuje ani nepřejímá žádný Obsah třetích stran a neposkytuje žádnou záruku ani ručení týkající se Obsahu třetích stran, včetně například s ohledem na jeho přesnost nebo úplnost. Uznáváte a souhlasíte, že společnost Fluke nenese žádným způsobem zodpovědnost za libovolný Obsah třetích stran a nepřejímá žádnou odpovědnost za aktualizaci nebo kontrolu žádného Obsahu třetích stran. Uživatelé takový zde obsažený Obsah třetích stran využívají na vlastní nebezpečí.

9. Reklamy a propagační akce, produkty, služby a propagační akce třetích stran

Společnost Fluke může ve Službách zobrazovat reklamy a propagační akce třetích stran nebo může ve Službách jiným způsobem poskytovat informace o produktech nebo službách třetích stran nebo na ně může poskytovat odkazy. Vaše obchodní transakce nebo korespondence s takovými třetími stranami, nebo účast v propagačních akcích takových třetích stran, a veškeré podmínky, ustanovení, záruky nebo znázornění související s takovými styky nebo propagačními akcemi, jsou výhradně mezi vámi a takovou třetí stranou. Společnost Fluke není zodpovědná nebo neručí za žádné ztráty nebo škody libovolného typu způsobené v důsledku takových transakcí nebo propagačních akcí nebo v důsledku přítomnosti informací třetích stran ve Službách.

10. Uživatelský obsah

Služby mohou obsahovat diskuzní fóra, blogy nebo další interaktivní funkce či oblasti, ve kterých vy nebo ostatní uživatelé vytváříte, publikujete, přenášíte nebo ukládáte obsah, včetně například textu, hudby, zvuků, fotografií, videí, grafik, kódů, položek nebo materiálů (souhrnně "Uživatelský obsah"). Rozumíte tomu, že váš Uživatelský obsah si mohou prohlížet ostatní, a že máte schopnost řídit, kdo má k takovému obsahu přístup, prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů. Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost za svůj Uživatelský obsah a za své využívání takových interaktivních funkcí nebo oblastí, a že je používáte na své vlastní nebezpečí.

Používáním interaktivních oblastí služeb souhlasíte, že prostřednictvím Služeb nebudete publikovat, nahrávat, přenášet, distribuovat, ukládat, vytvářet nebo jinak publikovat nic z následujícího:

 • Uživatelský obsah, který je nezákonný, hanlivý, pomlouvačný, nemravný, pornografický, neslušný, lascivní, sugestivní, obtěžující, výhružný, narušující soukromá nebo veřejná práva, vulgární, pobuřující, podvodný nebo jinak nepřijatelný;
 • Uživatelský obsah, který by tvořil, povzbuzoval nebo poskytoval pokyny pro kriminální čin, porušení práv libovolné strany, nebo který by jinak ohrozil nebo porušil libovolné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony;
 • Uživatelský obsah, který může porušit libovolný patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo další duševní či proprietární práva libovolné strany. Publikováním Uživatelského obsahu se zaručujete, že máte zákonné právo k distribuci a reprodukování takového uživatelského obsahu;
 • Uživatelský obsah, který obsahuje nebo představuje libovolná prohlášení, komentáře nebo tvrzení , které neodráží vaše upřímné názory a zkušenosti;
 • Uživatelský obsah, který představuje jakoukoliv osobu nebo subjekt nebo jiným způsobem zkresluje vaše spojení s takovou osobou nebo subjektem;
 • Nevyžádané propagační akce, politické kampaně, reklamy nebo žádosti o peníze;
 • Osobní údaje libovolné třetí strany, včetně například adres, telefonních čísel, e-mailových adres, čísel sociálního pojištění a čísel kreditních karet;
 • Viry, poškozená data nebo jiné škodlivé či ničivé soubory; nebo
 • Uživatelský obsah, který je na základě výhradního uvážení společnosti Fluke, nepřijatelný nebo který omezuje jinou osobu ve využívání Služeb, nebo který společnosti Fluke nebo našim uživatelům může způsobit újmu nebo škody libovolného typu.

Dále souhlasíte, že neporušíte žádný zákon, smlouvu, duševní vlastnictví nebo další práva třetích stran nebo nespáchát žádný přečin, a že jste výhradně zodpovědní za své chování při používání Služeb. Souhlasíte, že se budete řídit těmito Podmínkami a nebudete:

 • Využívat Služby žádným způsobem, který by mohl být v konfliktu, rušit, negativně ovlivňovat nebo znemožňovat ostatním uživatelům plné využívání Služeb, nebo který by libovolným způsobem mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit fungování Služeb;
 • Posílání nevyžádaných nebo neoprávněných reklam, žádostí o peníze, propagačních materiálů, spamu, nevyžádané pošty, řetězových dopisů, pyramidových schémat nebo získávání či shromažďování e-mailových adres nebo dalších kontaktních údajů od ostatních uživatelů Služeb pro účely posílání spamu nebo jiných komerčních sdělení;
 • Používání robotů, prohledávačů, prohledávacích modulů nebo dalších automatizovaných prostředků nebo rozhraní, která nebyla poskytnuta námi, pro přístup ke Službám nebo k extrahování dat;
 • Reverzní inženýrství libovolného aspektu Služeb ani cokoliv, co by mohlo zjistit zdrojový kód nebo obejít prostředky uplatňované k ochraně nebo omezení přístupu k libovolné oblasti, obsahu nebo kódu Služeb (vyjma případů, kdy je to výslovně povoleno zákonem);
 • Použití nebo pokus o použití účtu jiného uživatele bez souhlasu takového uživatele a společnosti Fluke;
 • Pokus o obejití libovolných námi využívaných technik filtrování obsahu, nebo pokus o přístup k libovolné službě nebo oblasti Služeb, ke kterým nejste oprávněni přistupovat;
 • Pokus o naznačení libovolným způsobem, že s námi máte nějaký vztah, nebo že vás či libovolné produkty nebo služby pro libovolný účel propagujeme;
 • Účast v libovolném obtěžujícím, zastrašujícím, kořistnickém nebo sledovacím chování;
 • Vývoj libovolných aplikací třetích stran, které pracují s Uživatelským obsahem a Službami bez našeho předchozího písemného souhlasu; a
 • Používání Služeb pro libovolný nezákonný nebo neautorizovaný účel nebo účast v libovolné aktivitě porušující tyto Podmínky a její podporování nebo propagování.

Společnost Fluke nenese zodpovědnost za chování uživatelů Služeb (online i offline) nebo vaše interakce s nimi, a ani nenese zodpovědnost za související ztráty, škody, zranění nebo újmu. Uplatňování těchto Podmínek je výhradně na uvážení společnosti Fluke a nepřítomnost uplatňování těchto Podmínek v některých případech nepředstavuje zřeknutí se práv společnosti Fluke na uplatňování těchto podmínek v ostatních případech. Tyto Podmínky navíc nepředstavují žádné osobní právo na akci na straně libovolné třetí strany ani žádná přijatelná očekávání nebo slib, že Služby nebudou obsahovat žádný obsah, který je těmito Podmínkami zakázán. Jako poskytovatel interaktivních služeb společnost Fluke nenese žádnou odpovědnost za žádná prohlášení, vyjádření nebo Uživatelský obsah poskytnutý našimi uživateli prostřednictvím interaktivní oblasti Služeb. Ačkoliv společnost Fluke nemá žádnou povinnost kontrolovat, upravovat nebo monitorovat Uživatelský obsah, vyhrazuje si právo, a má absolutní pravomoc kdykoliv a z libovolného důvodu bez ohlášení odebrat, zkontrolovat nebo upravit libovolný Uživatelský obsah publikovaný nebo uložený ve Službách, a vy jste výhradně zodpovědní za vytvoření záložních kopií a nahrazení libovolného Uživatelského obsahu, který publikujete nebo ukládáte ve Službách na své vlastní náklady.

Jakékoliv využívání Služeb, které porušuje tyto Podmínky, může vést, mezi jinými, k ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Služeb.

11. Recenze produktů

Můžeme vám poskytnout zvláštní možnost sdělit společnosti Fluke nebo ostatním uživatelům společnosti Fluke, co si myslíte o našich produktech nebo službách (dále jen "Recenze produktů"). Pokud takovou možnost Recenze produktů využijete, souhlasíte s tím, že své názory budete vyjadřovat zákonně, čestně a v dobré víře, a že ostatním sdělíte veškeré střety zájmů nebo vztahy, které by vaše názory mohly ovlivnit (např. když vám někdo zaplatí nebo vám dá něco zdarma, aby vás povzbudil ke komentáři, souhlasíte, že to vhodně zveřejníte). Všechny Recenze produktů jsou výhradně názorem uživatele, který takovou recenzi publikuje, a společnost Fluke takové recenze nijak nepropaguje ani neschvaluje, ani není odpovědná za přesnost, vhodnost nebo obsah takových recenzí.

12. Práva v Uživatelském obsahu

Vlastníte veškerá vlastnická práva v Uživatelském obsahu, který pošlete do společnosti Fluke. Odesláním nebo publikováním Uživatelského obsahu ve Službách udělujete společnosti Fluke nevýhradní, bezplatné, trvalé, neodvolatelné a plně dále licencovatelné právo používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, odvozovat, distribuovat, předvádět a zobrazovat takový Uživatelský obsah po celém světě v libovolné formě nebo prostřednictvím libovolného média, včetně marketingových a propagačních účelů.

Publikováním Uživatelského obsahu do Služeb zaručujete, že (a) takový Uživatelský obsah není důvěrný; (b) vlastníte a kontrolujete všechna práva k Uživatelskému obsahu, který publikujete, nebo že máte veškerá nezbytná práva pro publikování takového Uživatelského obsahu do Služeb; (c) Uživatelský obsah je přesný a není nijak zavádějící nebo škodlivý; a (d) Uživatelský obsah a vaše využívání Služeb a publikování ve Službách neporušuje a nebude porušovat tyto Podmínky nebo libovolné platné zákony, pravidla nebo směrnice.

13. Zpětná vazba

Můžete posílat otázky, komentáře, návrhy, nápady, plány, poznámky, výkresy, původní nebo kreativní materiály nebo další informace či materiály o společnosti Fluke a o Službách (souhrnně "Zpětná vazba"). Zpětná vazba, ať už zaslaná prostřednictvím Služeb nebo jiným způsobem, není důvěrná a stane se výhradním vlastnictvím společnosti Fluke. Společnost Fluke bude vlastnit výhradní práva, včetně všech práv na duševní vlastnictví, k takové Zpětné vazbě a bude mít právo na neomezené použití a šíření této Zpětné vazby pro libovolný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vaši osobu.

14. Export

Jste zodpovědní za dodržování všech platných zákonů na kontrolu exportu Spojených států a veškerých jiných příslušných vládních úřadů, včetně například pravidel EAR (Export Administration Regulations) Spojených států (dále jen "Exportní zákony"). Prohlašujete a zaručujete se, že nebudete, přímo nebo nepřímo, exportovat, reexportovat, stahovat nebo jinak přenášet libovolný Obsah: (a) do rukou libovolné osoby, k libovolnému subjektu nebo do zemí, kterým to zakazují Exportní zákony, včetně například zákazu exportů do (i) libovolné země, na kterou bylo Spojenými státy uvaleno embargo nebo podobná exportní omezení (např. Kuba, Irán, Sýrie, Súdán a Severní Korea), nebo do rukou občana či rezidenta; nebo (ii) do rukou libovolné osoby uvedené vseznamu zvlášť určených státních příslušníků (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí USA nebo vseznamech nežádoucích osob asubjektů (Denied Person/Entity List) Ministerstva obchodu USA nebo v dalších seznamech pro kontrolu exportu nebo (b) pro žádné účely zakázané Exportními zákony, včetně například rozšiřování nukleárních, chemických nebo biologických zbraní nebo vývoje raketových technologií.

15. Odškodnění

Zavazujete se odškodnit společnost Fluke a její partnery, nezávislé kontrahenty, poskytovatele služeb, konzultanty a naše příslušné ředitele, úředníky, zaměstnance a agenty (souhrnně "Účastníci ze strany společnosti Fluke" azprostit je odpovědnosti za všechny případné ztráty, škody, nároky či výdaje (včetně například přiměřených právních poplatků), které by vznikly vsouvislosti s: (a) vaším využíváním Služeb; (b) libovolným Uživatelským obsahem, který publikujete, nahrajete, použijete, distribuujete, uložíte nebo jinak přenesete do Služeb nebo jejich prostřednictvím; (c) libovolnou Zpětnou vazbou, kterou poskytnete; (d) vaším porušením práv někoho jiného.

16. Právní omezení

NENÍ-LI SPOLEČNOSTÍ FLUKE PÍSEMNOU FORMOU VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, SLUŽBY A JEJICH OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU" BEZ ZÁRUK LIBOVOLNÉHO DRUHU, VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. SPOLEČNOST FLUKE NEDÁVÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TITULU A NEPORUŠENÍ SLUŽEB A JEJICH OBSAHU. SPOLEČNOST FLUKE NEZARUČUJE, ŽE OBSAH SLUŽEB JE PŘESNÝ, KOMPLETNÍ, SPOLEHLIVÝ, AKTUÁLNÍ NEBO BEZCHYBNÝ.

SPOLEČNOST FLUKE NENESE ZODPOVĚDNOST ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ TÝKAJÍCÍ SE CEN, TEXTU NEBO FOTOGRAFIÍ. PŘESTOŽE SE SPOLEČNOST FLUKE SNAŽÍ VÁŠ PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ ZABEZPEČIT, NEZARUČUJE A NEMŮŽE ZARUČIT, ŽE SLUŽBY NEBO JEJICH SERVER(Y) NEBUDOU OBSAHOVAT VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI, A PROTO BYSTE MĚLI K DETEKCI A ODSTRANĚNÍ VIRŮ Z LIBOVOLNÉHO STAŽENÉHO OBSAHU VYUŽÍVAT V OBORU UZNÁVANÝ SOFTWARE.

Společnost Fluke si vyhrazuje právo kdykoliv změnit libovolný a veškerý obsah Služeb a upravit, pozastavit nebo ukončit Služby nebo libovolné funkce Služeb bez předchozího oznámení a bez povinnosti nebo závazků vůči vám. Odkazy na libovolné produkty, služby, procesy nebo další informace, prostřednictvím obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele nebo jiným způsobem, neznamenají nebo nenaznačují podporu, sponzorství nebo doporučení od společnosti Fluke, či jakékoliv spojení se společností Fluke. Některé jurisdikce nepovolují zřeknutí se předpokládaných podmínek v kontraktech se spotřebiteli, takže se na vás některá nebo všechna zřeknutí v této části nemusí vztahovat.

17. Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST FLUKE NEBO ÚČASTNÍCI ZE STRANY SPOLEČNOSTI FLUKE NESMÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NÉST ZODPOVĚDNOST NA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO LIBOVOLNÉ DALŠÍ ŠKODY LIBOVOLNÉHO DRUHU, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, ZTRÁTY ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT, AŤ UŽ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, PŘEČINU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD NEDBALOSTI) NEBO JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO JINAK SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO JEJICH OBSAHU NEBO OBSAHU ZPŘÍSTUPNĚNÉHO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, VČETNĚ NAPŘÍKLAD VEŠKERÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH TÍM, ŽE SE LIBOVOLNÝ UŽIVATEL SPOLEHNE NA LIBOVOLNÉ INFORMACE ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI FLUKE, NEBO KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM CHYB, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, ODSTRANĚNÍ, SOUBORŮ NEBO E-MAILŮ, CHYB NEBO PŘENOSŮ NEBO LIBOVOLNÝCH CHYB VE VÝKONU, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TO BYLO V DŮSLEDKU VYŠŠÍ MOCI, SELHÁNÍ KOMUNIKACE, KRÁDEŽE, ZNIČENÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K ZÁZNAMŮM, PROGRAMŮM NEBO SLUŽBÁM SPOLEČNOSTI FLUKE. SOUHRNNÁ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI FLUKE, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA PLYNOUCÍ Z KONTRAKTU, ZÁRUKY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI, AŤ UŽ AKTIVNÍ, PASIVNÍ, NEBO VYNUCENÉ), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ TEORIE, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT TYTO SLUŽBY NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI, NESMÍ PŘESÁHNOUT JAKOUKOLIV KOMPENZACI, KTEROU JSTE PŘÍPADNĚ ZAPLATILI SPOLEČNOSTI FLUKE ZA PŘÍSTUP K TĚMTO SLUŽBÁM NEBO ZA JEJICH VYUŽÍVÁNÍ.

18. Úpravy Služeb

Společnost Fluke si vyhrazuje právo upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, Služby nebo jejich libovolné funkce či části bez předchozího oznámení. Souhlasíte, že společnost Fluke neponese odpovědnost za žádné úpravy, přerušení nebo zastavení Služeb nebo jejich libovolné části.

19. Platné zákony; Rozhodčí řízení

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVEC, PROTOŽE VYŽADUJE, ABYSTE ŘEŠILI SPORY SE SPOLEČNOSTÍ FLUKE A OMEZUJE ZPŮSOB, JAKÝM MŮŽETE OD SPOLEČNOSTI FLUKE POŽADOVAT ODŠKODNĚNÍ.

Vy a společnost Fluke souhlasíte s řešením veškerých sporů vyplývajících z těchto Podmínek nebo z vašeho používání Služeb, vyjma toho, že vy a společnost Fluke nemusíte řešit žádný spor, ve kterém libovolná ze stran požaduje spravedlivé a jiné odškodnění za údajné nezákonné využívání autorských práv, ochranných známek, obchodních názvů, log, obchodních tajemství nebo patentů. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VÁS CHRÁNÍ PŘED SOUDNÍ ŽALOBOU NEBO PŘED POROTNÍM SOUDEM. Vy a společnost Fluke souhlasíte, že si vzájemně písemnou formou oznámíte každý spor do třiceti (30) dní od jeho vzniku. Oznámení adresované společnosti Fluke by mělo být zasláno na adresu: Fluke Corporation, Attn: Legal, 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203. Vy a společnost Fluke jste se dále dohodli: (a) že se před žádostí o rozhodčí řízení pokusíte o neformální řešení sporu; (b) že případné rozhodčí řízení proběhne v Seattlu, Washington; (c) že rozhodčí řízení bude důvěrné a bude vedeno jedním rozhodcem podle pravidel JAMS a (d) že státní nebo federální soudy v King County, Washington mají výhradní soudní pravomoc pro všechna odvolání rozhodčího nálezu a pro veškeré spory mezi stranami, které nepodléhají rozhodčímu řízení. Kromě klasifikovaných postupů a opravných prostředků diskutovaných níže má rozhodce právo udělit libovolnou náhradu, která by jinak byla dostupná u soudu. Veškeré spory mezi stranami budou řízeny těmito Podmínkami, zákony státu Washington a platnými zákony USA, bez ohledu na pravidla o kolizi právních norem, která by mohla vést k uplatnění zákonů jiné jurisdikce. BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BUDE SPOR ŘEŠEN V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ NEBO U SOUDU, VY A SPOLEČNOST FLUKE PROTI SOBĚ NEBUDETE VÉST HROMADNOU ŽALOBU, HROMADNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NEBO HROMADNÝ PROCES.

20. Zrušení

Bez ohledu na libovolnou část těchto Podmínek si společnost Fluke vyhrazuje právo, bez předchozího oznámení a dle našeho vlastního uvážení, zrušit vaše práva na používání Služeb nebo jejich libovolné části, a blokovat váš budoucí přístup ke Službám nebo jejich části nebo zabránit v používání Služeb nebo jejich části.

21. Oddělitelnost

Pokud bude libovolné ustanovení těchto Podmínek prohlášeno za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevymahatelné, poté by toto ustanovení mělo být prohlášeno za oddělitelné od těchto Podmínek a nemělo by mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.