Czech

Jak dosáhnout rychlejšího měření výkonu ve třífázových systémech pomocí klešťových přístrojů

Zajistěte si o 50 % rychlejší měření třífázového napětí a proudu*

Klešťové přístroje Fluke 377 FC a 378 FC jsou prvními ručními klešťovými přístroji vybavenými technologií FieldSense™ umožňujícími současné měření napětí a proudu pomocí čelistí. To znamená, že s těmito klešťovými přístroji lze provádět sekvenční měření napětí a proudu ve fázových vodičích vůči zemi, jehož výsledkem je vypočtená hodnota napětí naměřená mezi jednotlivými vedeními (fázemi) a informace o sledu fází. Na základě takto naměřených hodnot pak lze určit, zda třífázová soustava funguje podle očekávání.

Zjednodušené měření mezi vedeními (fázemi)

L1, L2 a L3 (Line 1 (vedení neboli fáze 1), Line 2 (vedení neboli fáze 2) a Line 3 (vedení neboli fáze 3)) je zavedená konvence označování vodičů ve třífázových soustavách střídavého napětí. V případě třífázové zátěže je třeba měřit napětí a proud postupně (sekvenčně) pomocí kabelů.

Pracovní postup „vybrat – změřit – zapsat“ používaný v současné době je časově náročný. Musíte při něm tyto kroky opakovat pro všechny tři fáze. Vzniká také potřeba pomocného uchycení („třetí ruky“) nebo dalšího pracovníka, který vám pomůže s připojováním dvou kabelů a jejich upnutím na vodič a současně bude zapisovat hodnoty.

Přístroje Fluke 377 FC a 378 FC proces měření napětí a proudu ve třífázových systémech radikálně mění. Není už potřeba provádět samostatně jednotlivá měření pomocí měřicích kabelů a ručně počítat výsledky, stačí jen uskutečnit tři měření pomocí klešťového přístroje. Měřicí přístroj pak automaticky vypočítá celý soubor napětí mezi fázovými vodiči na základě hodnot naměřených mezi fázemi a uzemněním. Tyto klešťové přístroje nabízí zobrazení dvou hodnot k odečítání naměřeného napětí a proudu současně.

Měření mezi jednotlivými vedeními (fázemi)

Způsob třífázového měření

Postup nastavení

 1. Otočte přepínač do polohy Logo technologie FieldSense (FieldSense™).
 2. Připojte klešťový přístroj k uzemnění pomocí zemního vodiče
 3. Stiskněte na 2 sekundy tlačítko MIN MAX. Nyní je klešťový přístroj v režimu měření hodnot mezi vedeními (fázemi) a na displeji se zobrazí ikona L1-L2-L3.

Postup měření

 1. Nasaďte čelisti klešťového přístroje kolem prvního vodiče. Počkejte, dokud se naměřená hodnota na displeji neustálí. Displej se podbarví zeleně, ozve se zvukový signál a zobrazí se ikona L1.
 2. Do 10 sekund přendejte čelisti klešťového přístroje na druhý vodič. Počkejte, dokud se naměřená hodnota na displeji neustálí. Uslyšíte zvukový signál a zobrazí se ikona L2.
 3. Do 10 sekund přemístěte čelisti klešťového přístroje na poslední vodič. Počkejte, dokud se naměřená hodnota na displeji neustálí. Ozve se zvukový signál a zobrazí se ikona L3.

Výpočet

Po dokončení celého měření L1-L2-L3 vypočítejte pomocí klešťového přístroje celkové napětí mezi jednotlivými páry vodičů:

 1. Stiskněte jednou tlačítko MIN MAX. Na displeji se zobrazí celkové napětí mezi vedeními L1 a L2.
 2. Znovu stiskněte tlačítko MIN MAX. Na displeji se zobrazí celkové napětí mezi vedeními L2 a L3.
 3. Stiskněte tlačítko MIN MAX potřetí. Na displeji se zobrazí celkové napětí mezi vedeními L3 a L1.

V režimu měření hodnot mezi vedeními (fázemi) se můžete podívat na jednotlivé hodnoty naměřené mezi daným vedením a zemí:

 1. Dalším stisknutím tlačítka MIN MAX zobrazíte hodnotu naměřenou pro vedení (fázi) L1.
 2. Dalším stisknutím tlačítka MIN MAX zobrazíte hodnotu naměřenou pro vedení (fázi) L2.
 3. Dalším stisknutím tlačítka MIN MAX zobrazíte hodnotu naměřenou pro vedení (fázi) L3.

Chcete-li zobrazit naměřené hodnoty L1-L2-L3, vždy stiskněte tlačítko „MIN MAX“ a procházejte jednotlivá měření.

Pokud chcete ukončit režim měření hodnot mezi vedeními (fázemi), podržte tlačítko „MIN MAX“ na dobu přibližně 2 sekund.

Ukazatel sledu fází

Jedním z nejčastějších požadavků při práci s třífázovými zařízeními je znalost správného sledu fází, aby bylo možné zajistit provádění prací při montáži, údržbě a odstraňování problémů ve správném pořadí. Kromě zjednodušení procesu měření přístroje Fluke 377 FC a 378 FC umí také automaticky určit sled fází. Jediné, co musíte udělat, je připojit se k aplikaci Fluke Connect (FC) a provést všechna tři fázová měření. Sled fází je pak automaticky určen a zobrazí v aplikaci FC.

Použití

Instalování motorů a kompresorů klimatizací

Během instalace lze posoudit symetrii zátěže na jednotlivých fázích a správný sled fází. Nevyvážený třífázový systém je příčinou nízkého výkonu a předčasného selhání motoru, což přináší nákladné prostoje. Nesymetrie se může objevit v jakémkoli místě rozvodného systému. Zátěže by měly být rovnoměrně rozděleny na každou fázi napájecích obvodů. Motory nebo kompresory napájené nesymetrickými systémy se budou více zahřívat a může u nich docházet k předčasnými poruchám.

Řešení problémů u třífázových motorů

Je možné zjišťovat přepálení pojistky u některé fáze a následný výpadek fáze. V případě výpadku jedné fáze dochází na zbývajících dvou fázích ke zvýšenému proudovému odběru a následnému přehřívání vinutí čerpadla, motoru nebo kompresoru. Měřením fází vstupního síťového napětí mohou uživatelé určit, která fáze má výpadek, a předejít tak poškození zařízení. Pokud dojde k výpadku fáze za chodu zařízení, začne docházet v důsledku přesunutí zátěže na zbývající dvě fáze k přehřívání. Pokud se chod zařízení zastavil, nepůjde znovu spustit, dokud nebude vyměněna pojistka a neobnoví se napájení ze všech tří fází.

*Při betatestech u zákazníků se zjistilo, že doba potřebná na třífázová měření se zkrátila o 50 %.