Czech

Jak měřit proud

Measuring ac current with a clamp meter’s jaws

Postup pro měření střídavého nebo stejnosměrného proudu pomocí čelistí klešťového přístroje:

Postup před měřením (aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem nebo úrazu):

 • Odpojte měřicí sondy od měřiče.
 • Nechte prsty za dotykovou bariérou na čele měřiče.
 1. Otočte přepínač na správnou funkci, buď A ac nebo A dc. Na displeji se zobrazí ikona kleští (Ikona kleští) označující, že měření probíhá pomocí kleští.
 2. Poznámka: Pokud je hodnota měřeného proudu < 0,5 A, bude středová tečka v zobrazené ikoně (Ikona kleští) blikat. Pokud je hodnota proudu > 0,5 A, nebude středová tečka blikat.
 3. Před provedením měření stejnosměrného proudu (pokud je k tomu měřič vybaven): K zajištění správných měření počkejte na stabilizaci hodnoty a pak stiskněte tlačítko Zero. Vynulováním měřicího přístroje odstraníte odchylku stejnosměrného proudu z měřených hodnot. Funkce Zero funguje pouze při nastavení přepínače do polohy měření stejnosměrného proudu.
 4. Poznámka: Před vynulováním přístroje se přesvědčte, zda jsou kleště zavřeny a není v nich žádný vodič.
 5. Stiskněte páčku uvolnění kleští, rozevřete kleště a vložte měřený vodič do kleští.
 6. Kleště uzavřete a vystřeďte vodič pomocí značek zarovnání na kleštích.
 7. Odečtěte hodnoty na displeji.

K měření střídavého proudu pomocí ohebné proudové sondy:

Postup před měřením (aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem nebo úrazu):

 • Nepoužívejte ohebnou sondu v blízkosti vodičů pod nebezpečným napětím ani ji z nich neodstraňujte. Při instalaci a odebírání ohebné sondy postupujte velmi opatrně.
 • Testovaná zařízení odpojte od napájení nebo noste vhodné ochranné rukavice.
Jak měřit proud
 1. Připojte ohebnou proudovou sondu k měřicímu přístroji. Viz ilustrace výše.
 2. Upevněte ohebnou trubičku sondy okolo vodiče. Pokud otevíráte konec ohebné sondy, abyste zajistili připojení, nezapomeňte ho uzavřít a zajistit. Při uzamknutí sondy na místě byste měli slyšet a cítit cvaknutí.
  • Poznámka: Při měření proudu vodič v ohebné proudové sondě vystřeďte. Pokud je to možné, neprovádějte měření v blízkosti jiných vodičů pod proudem.
 3. Udržujte spojku sondy ve vzdálenosti minimálně 2,5 cm (1 palec) od vodiče.
 4. Otočte přepínač na ikonu Ikona kleští. Jakmile bude číselník ve správné poloze, zobrazí se na displeji symbol Ikona kleští označující, že měření hodnot probíhá pomocí ohebné proudové sondy.
  • Poznámka: Pokud je hodnota měřeného proudu < 0,5 A, bude středová tečka v zobrazené ikoně (Ikona kleští) blikat. V případě, že hodnota proudu je > 0,5 A, nebude středová tečka blikat.
 5. Odečtěte hodnotu proudu na displeji.

Pokud ohebná sonda nepracuje očekávaným způsobem, postupujte následovně:

 1. Prohlédněte spojku sondy a přesvědčte se, zda je správně zapojena a uzamknuta či zda není poškozena. V případě, že je přítomen jakýkoli cizorodý materiál, nebude spojka správně zavřena.
 2. Ověřte, zda vodič mezi sondou a měřicím přístrojem není poškozen.
 3. Ověřte, zda je číselník ve správné poloze (Ikona kleští).
Najděte správný klešťový přístroj