Tiếng Việt Vietnam

Đầu dò nhiệt độ

Biến dụng cụ kiểm tra thành nhiệt kế. Đầu dò có thể đọc gần như mọi giá trị nhiệt độ.