Czech

Pět způsobů, jak může technologie FieldSense zvýšit bezpečnost při práci

Bezpečnost

T6-1000 s technologií FieldSense

Tím nejdůležitějším pro každého elektrikáře nebo technika pracujícího se zařízeními pod napětím je vrátit se domů živ a zdráv. Až dosud se napětí tradičně měřilo připojením sond na měřicích kabelech nebo krokosvorek přímo k elektrickým vodičům. K tomu je třeba vzájemného kontaktu kovových částí, při kterém vzniká riziko obloukového výboje a případného úrazu osoby provádějící měření či poškození zařízení, na kterém je prováděno měření.

Technologie Fluke FieldSense™ nabízí díky galvanickému oddělení měřicího přístroje od testovaného zdroje napětí bezpečnější způsob měření napětí. Tím se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem a vzniku obloukového výboje. Vzhledem k využití principu galvanického oddělení umožňuje technologie FieldSense elektrikářům a technikům měřit napětí, aniž by se vystavovali kontaktu s napětím. Měřicí přístroje s technologií FieldSense, například elektrická zkoušečka Fluke T6-1000, dokáží detekovat elektrické pole prostřednictvím otevřené vidlice a měří napětí přes izolaci kabelu.

Elektrikáři v komerčních a lehkých průmyslových provozech mohou zařízení s technologií FieldSense používat k měření napětí a proudu, kontrole hodnot propojení a testování samostatných obvodů. Dále uvádíme pět hlavních způsobů, jakými vám může technologie bezkontaktního měření napětí pomoci pracovat bezpečněji:

Elektrická zkoušečka Fluke T6-1000
Elektrická zkoušečka Fluke T6-1000

1. Měření střídavého napětí bez kontaktu „kov na kov“

V minulosti bylo při měření napětí třeba přímého kontaktu kovu s kovem. Bylo nutné připojit sondy nebo krokosvorky na vodič, přičemž bezprostředně hrozilo jiskření nebo vznik obloukového výboje. Technologie Fluke FieldSense™ umožňuje měření střídavého napětí, proudu a frekvence přes izolaci kabelu pohybem vidlice zkoušečky kolem vodiče. Nedochází k žádnému přímému elektrickému kontaktu s částmi pod napětím, takže se výrazně snižuje pravděpodobnost nebezpečí úrazu i možnosti vzniku obloukového výboje. Můžete pracovat bezpečněji a rychleji.

Ke správné činnosti vyžaduje technologie FieldSense kapacitní cestu k uzemnění, kterou lze při použití elektrické zkoušečky T6 zajistit jedním ze dvou způsobů. Kapacitní cestu k uzemnění je možné zajistit důkladným zasunutím obou měřicích kabelů do úložných drážek v zadní části testeru a pevným přiložením prstu na dotykový zemnicí bod na zadní části krytu baterie. Pak je třeba přejet vidlicí kolem vodiče. Druhý způsob je vhodný, pokud máte nasazeny pracovní rukavice nebo máte jiné oddělení od země. V tom případě stačí jednoduše přiložit nebo připojit svorku černého měřicího kabelu zkoušečky FieldSense k uzemněné vodivé části, jako je instalační trubka nebo svorkovnice.

2. Umí víc než jen detekovat – ukáže, jak vysoké je napětí

Existuje celá řada zařízení, kterými se dá detekovat přítomnost napětí, od tužkových zkoušeček až po klešťové multimetry. Zařízení s technologií FieldSense™ toho ale umí mnohem více. Signalizují nejen přítomnost napětí, ale dokáží je i přesně změřit. Technologie FieldSense zajišťuje generování známého signálu, ze kterého lze přesně odvodit neznámé střídavé napětí. Tím umožňuje přesné měření střídavého napětí, na rozdíl od tradičních bezkontaktních detektorů napětí, které zjišťují pouze přítomnost napětí. Nyní tak máte možnost provádět detekci napětí i jeho měření v jediném kroku, pomocí jednoho přístroje.

3. Omezuje nutnost otevírání rozvaděčů, protože můžete využít vodiče přístupné na rozvodných krabicích

Při použití zařízení s podporou technologie FieldSense není třeba dostat se ke koncovým bodům připojení vodičů, měření lze provádět v libovolném místě vodiče. Rychlé měření střídavého napětí a proudu v místech k měření běžně nedostupných, například přeplněných rozvodných krabicích, je proto daleko jednodušší. Stačí jen vložit jeden vodič do otevřené vidlice, odečíst výsledky a během okamžiku máte hotovo.

4. Měření napětí jednou rukou

Díky technologii FieldSense odpadá potřeba manipulace s měřicími kabely, proto lze v mnoha případech napětí přesně měřit jednou rukou. Tvar s otevřenou vidlicí usnadňuje oddělování jednotlivých fázových a nulových vodičů, což současně snižuje riziko neúmyslného kontaktu s dalšími body pod napětím a pravděpodobnost chyb. Ušetříte čas… a zřejmě získáte i mnohem více.

Testovací jednotka Fluke PRV240FS
Testovací jednotka Fluke PRV240FS

5. Ve spojení s testovací jednotkou umožňuje ověření správné funkčnosti

Zásadním požadavkem na všechny měřicí přístroje před použitím na testování napětí je ověření jejich řádné funkčnosti jak před měřením, tak po něm. A chcete toho dosáhnout bez nutnosti zbytečného vystavování se riziku úrazu elektrickým proudem a vzniku obloukového výboje. Testovací jednotka PRV240FS generuje ustálené střídavé a stejnosměrné napětí 240 V, které umožňuje bezpečně ověřit funkčnost elektrického měřicího přístroje FieldSense™, než začnete měřit „na ostro“. Je vhodné vyzkoušet funkčnost testeru jak před reálným měřením, tak po něm, aby byla zajištěna bezpečnost a větší přesnost měření.

Bezpečnostní upozornění na závěr

I přes vyšší bezpečnost zkoušeček s technologií FieldSense by pracovníci měli používat odpovídající osobní ochranné prostředky (OOP). Měření bez měřicích kabelů však neznamená, že můžete upustit od používání požadovaných OOP. To znamená, že by měli elektrikáři v případě potřeby stále nosit oblečení odolávající elektrickému oblouku včetně rukavic, bezpečnostních brýlí nebo ochranných brýlí, ochranu sluchu a koženou obuv.

V oblastech nižšího napětí lze provádět měření s použitím minimálních OOP, například rukavic a ochrany zraku. Kompletní seznam kategorií OOP, jak je definován asociací NFPA (National Fire Protection Association) v normě 70E, je uveden v tabulce 130.7(C)(16). Vyšší elektrické nebezpečí vyžaduje OOP s vyšší odolností proti elektrickému oblouku, které je schopno odolávat případnému obloukovému výboji.

Kontrola elektrické zkoušečky T6 pomocí testovací jednotky PRV240FS

Kontrola elektrické zkoušečky T6 pomocí testovací jednotky PRV240FS

  1. Zkontrolujte, zda jsou měřicí kabely pevně vloženy do příslušných drážek na zadní části zkoušečky FieldSense.
  2. Posuňte spínač testovací jednotky PRV240FS do polohy FieldSense a zasuňte vidlicovou zkoušečku do drážek na přední části testovací jednotky.
  3. Zajistěte uzemněné připojení stisknutím zemnicího tlačítka na zadní části zkoušečky jednou rukou a stisknutím tlačítka na přední části jednotky PRV240FS prstem druhé ruky. Nebo proveďte uzemnění zasunutím černého měřicího kabelu do otvoru v levé dolní části jednotky PRV240FS.
  4. Pokud zkoušečka funguje správně, rozsvítí se na testovací jednotce zelená kontrolka a na zkoušečce FieldSense se zobrazí hodnota napětí.
  5. Po provedení samotného testu napětí znovu pomocí ověřovacího testu zkontrolujte, zda zkoušečka funguje tak, jak má.