Swedish

Fyra myter om elsäkerhet som kanske förvånar dig

Säkerhet, Elektriska

Av: Sean Silvey, Fluke Corporation

Anläggningssäkerhet är mycket mer än uppgifter på en checklista. Det krävs engagemang från alla anställda – från ledning till personal i produktionskedjan – för att upprätthålla en säkerhetskultur inom alla delar av verksamheten. Med tiden kan tolkningar av vissa säkerhetsstandarder avvika från den ursprungliga avsikten och skapa myter om hur man bäst uppfyller säkerhetskraven.

Myt 1: "Besvärlig" är samma sak som "ogenomförbar" när det gäller att göra utrustning för underhåll spänningslös

Det råder ingen tvekan om att det nästan alltid är besvärligt att oväntat behöva stänga av strömmen för att arbeta med en del av utrustningen. Men det betyder inte att det är ogenomförbart. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA), nationella motsvarigheter som Health and Safety Executive (HSE) i Storbritannien och DGUV (den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen) samt andra lokala myndigheter tillåter endast arbete med strömförande kretsar under vissa förhållanden, till exempel när det är "omöjligt" att stänga av strömmen på grund av ökad fara. Det finns dock en tendens att låta de anställda arbeta med strömförande kretsar bara för att det är besvärligt att stänga av strömmen. Detta medför onödiga risker som ofta leder till olyckor.

I situationer där det faktiskt inte är möjligt att stänga av strömmen får endast elektriker och tekniker som har behörighet att arbeta med strömförande system utföra arbetet. De ska vidta alla säkerhetsåtgärder, inklusive att bära lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och använda verktyg som certifierats enligt tillämpliga säkerhetsstandarder (t.ex. EN 60900) för de förhållanden som dyker upp.

Myt 2: Ju mer personlig skyddsutrustning desto bättre

Det är inte du personligen som fattar beslut om huruvida du ska bära personlig skyddsutrustning och hur mycket personlig skyddsutrustning du ska bära. Det kan uppstå fel i komponenter när som helst. Felfria brytare kan plötsligt gå sönder vid felsökning. Om en ljusbåge uppstår när du öppnar ett skåp kan rätt personlig skyddsutrustning utgöra skillnaden mellan liv och död. Elektriker och tekniker måste följa de detaljerade kraven på personlig skyddsutrustning som anges i den europeiska standarden EN 50110, "Skötsel av elektriska anläggningar", som fastställer krav på elsäkerhet på arbetsplatsen. Men att kräva att personalen använder personlig skyddsutrustning som är klassad för en mycket högre risknivå än vad miljön kräver ökar inte nödvändigtvis säkerheten.

"Mer personlig skyddsutrustning är inte nödvändigtvis bättre", säger Kevin Taulte, Electrical Engineer och Safety Trainer vid Power Studies, Inc. "Det gäller helt enkelt att ha rätt personlig skyddsutrustning. Det är viktigt att göra en korrekt analys av arbetsrisker för att utrusta personalen med rätt personlig skyddsutrustning. Alltför många köper heltäckande skyddsdräkter och tjocka högspänningshandskar för kabeltekniker och använder dem till internt underhåll och elektriker. Elektriska klass 2-handskar är inte nödvändiga för den som aldrig kommer i kontakt med mer än 480 volt och de är inte lika smidiga. Det kan istället resultera i att elektriker tappar verktyg eller ledningar vid arbete i strömförande paneler."

Förutom att välja rätt personlig skyddsutrustning är det möjligt att välja handhållna testverktyg som har utformats för att göra det enklare att trycka på knappar och vrida på rattar när du bär kraftiga handskar. I vissa fall är det också möjligt att minska den personliga skyddsutrustning som krävs genom att utrusta personalen med beröringsfria IR-verktyg, exempelvis värmekameror, IR-termometrar och trådlösa övervakningssensorer. Med sådana verktyg kan personalen samla in data utanför ljusbågsområdet. Att minska behovet av att arbeta i ljusbågsområdet, i synnerhet vid koppling eller felsökning, höjer den totala säkerhetsnivån för personalen.

Myt 3: Alla testkablar och säkringar är likvärdiga

Ofta betraktar tekniker testkablar och säkringar som vanliga standardkomponenter utan att tänka på kvaliteten. Oavsett vilken kvalitet av multimeter du har är den inte säkrare än de testkablarna som används och de säkringar som sitter i den. Sådana komponenter ger viktigt skydd mot strömrusning och spänningstoppar som kan skada användaren allvarligt.

Välja rätt testkablar

Testkablarnas viktigaste uppgift är att ansluta den digitala multimetern till den utrustning som testas, men de utgör också en första försvarslinje mot elstötar. Testkablar av sämre kvalitet, som är slitna eller som inte är klassade för det aktuella jobbet kan ge felaktiga mätvärden och utgöra en allvarlig risk för stötar om de kommer i kontakt med fel kabel. När du väljer testkablar ska du leta efter:

  • Material av hög kvalitet och tålig konstruktion
  • Klassning för lämplig mätkategori enligt EN 61010 och den spänningsnivå som används. Kategoriklassningen (CAT) för testkablar och tillbehör ska överensstämma med eller överskrida den digitala multimeterns kategori.
  • Exponerad metall som matchar energipotentialen hos en viss mätning.
  • Indragbara sonder, skydd för sondspetsar eller sonder med kortare spetsar för att undvika oavsiktliga kortslutningar.

Välj ersättningssäkringar av hög kvalitet

Dagens säkerhetsstandarder kräver att digitala multimetrar har särskilda högenergisäkringar som är utformade för att hålla den energi som genereras av en elektrisk kortslutning i säkringshöljet. Det skyddar användaren från elektriska stötar och brännskador. När det är dags att byta säkringar ska du alltid välja de högenergisäkringar som är godkända av tillverkaren. Billigare, generiska ersättningssäkringar ökar risken för allvarliga skador.

Myt 4: Det enda sättet att mäta strömförande spänning noggrant är med testkabelkontakten.

Tidigare var det bästa sättet att få exakta resultat att fästa testkabelsonder eller krokodilklämmor direkt på elektriska ledare. Det innebär kontakt mellan metallytor, vilket medför risk för ljusbågar och skador på den person som utför mätningen och den utrustning som mätningen utförs på.

Nyligen presenterades en ny teknik som känner av och mäter spänning utan kontakt mellan metallytor. Med den här tekniken isoleras mätverktyget från den spänningskälla som testas. För att mäta spänning för elektriker och tekniker bara in en enda strömförande ledning i den öppna gaffeln på det handhållna testinstrumentet. Eftersom de inte utsätts för kontaktpunkter med strömförande spänning minskar risken för elektriska stötar och ljusbågar.

Myterna ovan är bara ett par av de säkerhetsfrågor som ska beaktas vid arbete med strömförande utrustning. Det bästa sättet att se till att de anställda vid en anläggning helt och fullt förstår och följer alla relevanta elsäkerhetsföreskrifter är att utveckla och upprätthålla en solid säkerhetskultur som bygger på den specifika anläggningens behov och miljö.