Swedish

Produktåtertagnings- och återvinningsprogram

Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

Producentansvar:

Bestämmelserna i EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning 2012/19/EU (WEEE-direktivet) har i Sverige införts i och med förordningen 2014:1075 om producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning.

Enligt denna förordning är producenter av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) skyldiga att registrera sig på Naturvårdsverkets e-tjänster för utökat producentansvar (EUPA-systemet). Fluke Sweden AB har registrerat sig i EUPA-systemet för elektrisk och elektronisk utrustning. Det officiella registreringsnumret är ”5564620374”.

Dessutom är Fluke Sweden AB medlem i El-Kretsen, ett system för efterlevnad av regelverk. För ytterligare information, se www.el-kretsen.se.

Systemet El-Kretsen påtar sig producentens rättsliga skyldigheter och vidarebefordrar rapportering till myndigheterna. Vidare samarbetar El-Kretsen med kommunerna med att samla in avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och garanterar återvinning av en godkänd anläggning för avfallshantering. För att finansiera insamlingen och återvinningen måste producenterna betala efterlevnadsavgifter som beräknas utifrån hur stor volym elavfall de släpper ut på marknaden.

Information om omhändertagande och återvinning

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan utgöra en fara för miljön och människors hälsa, om avfallet som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) inte hanteras på rätt sätt.

EEE-produkter är märkta med en symbol som föreställer en överkorsad soptunna på hjul. Den överkorsade soptunnan på hjul symboliserar att elektriskt och elektroniskt avfall inte får kasseras tillsammans med osorterade hushållssopor, utan måste källsorteras separat för miljövänlig bearbetning och återvinning. I synnerhet gäller följande:

Utrustning som kan användas i privata hushåll

Samtliga kommuner måste upprätta insamlingssystem där elektriskt och elektroniskt avfall kan lämnas in gratis av privatpersoner vid återvinningscentraler och andra insamlingspunkter, t.ex. bostadsområdets eller husets gemensamma soprum. Vissa butiker tar också emot elavfall, och på vissa orter finns mobila miljöstationer. Ytterligare upplysningar kan fås från kommunens tekniska förvaltning.

Utrustning som uteslutande är avsedd för yrkesmässig användning (Utrustning från verksamhet till verksamhet, B2B)

WEEE av B2B-typ får inte lämnas in på offentliga insamlingsplatser, men det finns minst en särskild insamlingsplats i din kommun där du kan lämna in elavfall av B2B-typ. Om du vill ansöka om gratis insamling av ditt elavfall av B2B-typ, hör av dig till Fluke.

Observera: Innan du bortskaffar den uttjänta utrustningen måste du ha uppfyllt dessa krav

  • Batterierna måste avlägsnas, om så är möjligt, och lämnas in till batteriinsamlingen
  • Om batterierna är inbyggda ska hela produkten lämnas till mottagningen för elavfall
  • Alla eventuella data som finns i utrustningen ska raderas.

Batterier

Producentansvar:

Bestämmelserna i EU:s batteridirektiv 2006/66/EU (batteridirektivet) har i Sverige genomförts i och med förordning 2008:834 om producentansvar för batterier.

Enligt denna förordning är producenter av batterier och ackumulatorer skyldiga att registrera sig på Naturvårdsverkets e-tjänster för utökat producentansvar (EUPA-systemet). Fluke Sweden AB har registrerat sig i EUPA-systemet för batterier. Det officiella registreringsnumret är ”5564620374”.

Dessutom är Fluke Sweden AB medlem i El-Kretsen, ett system för efterlevnad av regelverk. För ytterligare information, se www.el-kretsen.se.

Systemet El-Kretsen påtar sig producentens rättsliga skyldigheter och vidarebefordrar rapportering till myndigheterna. Vidare samarbetar El-Kretsen med kommunerna med att samla in batterier och garanterar återvinning av en godkänd anläggning för avfallshantering. För att finansiera insamlingen och återvinningen måste producenterna betala efterlevnadsavgifter som beräknas utifrån hur stora volymer batterier de släpper ut på marknaden.

Information om omhändertagande och återvinning

Batterier innehåller ämnen som kan utgöra en fara för miljön och människors hälsa om de inte hanteras på rätt sätt. Batterier är märkta med en symbol som föreställer en överkorsad soptunna på hjul. Den överkorsade soptunnan på hjul symboliserar att elektriskt och elektroniskt avfall inte får kasseras tillsammans med osorterade hushållssopor, utan måste samlas in separat.

Alla kommuner har upprättat insamlingssystem där uttjänta batterier kan lämnas in gratis av privatpersoner vid återvinningscentraler eller andra insamlingsplatser. Vissa butiker tar också emot batteriavfall och på vissa orter finns mobila miljöstationer. Ytterligare upplysningar kan fås från kommunens tekniska förvaltning.

Förpackningar

Producentansvar:

I Sverige har kraven i EU:s förpackningsdirektiv (direktiv 94/62/EG) införts i och med förordning 2014:1073 och 2018:1462 om producentansvar för förpackningar.

Enligt denna förordning är producenter av batterier och ackumulatorer skyldiga att registrera sig på Naturvårdsverkets e-tjänster för utökat producentansvar (EUPA-systemet). Fluke Sweden AB har registrerat sig i EUPA-systemet för förpackningar. Det officiella registreringsnumret är ”5564620374”.

Dessutom är Fluke Sweden AB medlem i FTI AB, ett system för efterlevnad av regelverk. För ytterligare information, se www.ftiab.se.

Systemet FTI AB påtar sig producentens rättsliga skyldigheter och vidarebefordrar rapportering till myndigheterna. Vidare sörjer efterlevnadssystemet för insamling av förpackningar och garanterar återvinning i en godkänd anläggning för avfallshantering. För att finansiera insamlingen och återvinningen måste producenterna betala efterlevnadsavgifter som beräknas utifrån hur stora volymer förpackningar de släpper ut på marknaden.

Information om återvinning:

Enligt förordningen om producentansvar för förpackningar är alla hushåll och verksamheter skyldiga att sortera sina använda förpackningar och lämna in uttjänta produkter och förpackningar.

Hushållen kan göra sig av med hushållsförpackningar kostnadsfritt på avlämningsplatser, i soprum och på återvinningscentraler. Kontakta kommunens tekniska förvaltning för ytterligare upplysningar.

Företag anlitar insamlingssystem (materialbolag) eller lämnar av sitt avfall på utsedda avlämningsplatser. Om du har några frågor om bortskaffande av ditt företags förpackningsavfall, kontakta Fluke eller FTI AB direkt.