Swedish

Regler och villkor

Fluke Allmänna Försäljningsvillkor (Internationellt)

Dessa allmänna försäljningsvillkor innefattar de allmänna villkor enligt vilka Fluke Europe B.V. och dess Närstående utanför Nord- och Sydamerika levererar varor och relaterade garantitjänster.

I dessa avtalsvillkor avses med:

Närstående”, i fråga om någon person, varje fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt genom en eller flera mellanhänder Kontrollerar eller Kontrolleras av en sådan person eller direkt eller indirekt gemensamt utövar Kontroll med sådan person.

Kontroll” varje fysisk eller juridisk person som, direkt eller indirekt, kan utöva kontroll över en juridisk person (oavsett om kontrollen är juridiskt verkställbar eller inte) oavsett om kontrollen beror på innehav av aktier eller andra andelar, rätten att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller genom avtal.

Köpare” varje fysisk eller juridisk person som utfärdar en order eller på annat sätt begärt leverans av varor från Fluke.

Fluke” den juridiska person inom Fluke-koncernen som har accepterat Köpares order eller på annat sätt har åtagit sig att leverera varor till Köparen.

Fluke Service Center” Flukes lokaler eller lokaler hos en tredje part som Fluke har givit tillstånd att tillhandahålla garantitjänster för varor som Fluke har levererat.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa allmänna försäljningsvillkor ska gälla för Flukes leverans av varor och relaterade garantitjänster, såvida inte Köparen och Fluke skriftligen har kommit överens om att andra villkor ska gälla för sådan leverans. Villkor eller bestämmelser i Köparens order som är oförenliga med, eller gäller i tillägg till, dessa allmänna försäljningsvillkor är inte bindande såvida inte Fluke skriftligen har accepterat dessa. Flukes underlåtenhet att göra invändningar mot någon bestämmelse i ett meddelande från Köparen ska inte ses som ett upphävande av dessa villkor. Om en skiljenämnd, domstol eller annan behörig myndighet förklarar något av dessa allmänna försäljningsvillkor ogiltig, ska de återstående allmänna försäljningsvillkoren förbli bindande.

LEVERANS

Leveransvillkor som Köparen och Fluke kommer överens om avseende Flukes tillhandahållande av varor, ska framgå av Flukes orderbekräftelse. Om ingenting annat anges i orderbekräftelsen, ska den senaste versionen av Incoterms, utfärdat av Internationella Handelskammaren (ICC), tillämpas på de leveransvillkor som anges i orderbekräftelsen.

Risken för varan ska övergå på Köparen vid avlämnande i enlighet med de avtalade leveransvillkoren. Äganderätten till varan övergår till Köparen först efter att Fluke erhållit full betalning av Köparen för varan.

Leveransdatum i orderbekräftelsen är endast uppskattningar och är inte bindande utan beräknas från Flukes skriftliga bekräftelse av ordern eller, när en remburs har begärts, från bankens meddelande till Fluke om att rembursen har öppnats i enlighet med Flukes krav. Fluke förbehåller sig rätten att leverera varorna i försändelser när och allteftersom de är färdiga för leverans.

REKLAMATION OCH RETURNERING

Köparen måste skriftligen reklamera felaktig leverans av en vara och/eller uppenbara skador på varan som föreligger vid leveranstillfället inom 14 dagar efter Köparens mottagande av varan. Om retur av varorna har kommits överens om skall de returneras i enlighet med Flukes instruktioner och föregås av en följesedel, i vilken anledning till returen samt datum och fakturanummer anges. Returnerade varor skall vara varuförsäkrade, förskottsbetalas samt returneras i originalförpackning.

BETALNING

Betalningsvillkor som Köparen och Fluke kommer överens om avseende tillhandahållandet av Flukes varor ska framgå av orderbekräftelsen och i fakturan samt omfattas av följande villkor:

  1. Remburs. Betalning ska ske genom en bekräftad, oåterkallelig remburs som utfärdats till förmån för Fluke av en förstklassig bank som antagit Internationella Handelskammarens rembursregler (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits).
  2. Förskottsbetalning. Betalning måste innefatta uppskattade frakt- och transportkostnader som anges i offerten. Eventuellt överskott av sådana kostnader kommer att återbetalas.
  3. Kreditkonto. Betalning ska göras inom den i orderbekräftelsen och i fakturan angivna perioden, som, om inget annat anges däri, räknas från fakturadatumet för hela det fakturerade beloppet

TEST

Varor som tillverkas eller levereras av Fluke inspekteras noggrant och, i de fallen så är praktiskt möjligt, skickas till Flukes standardtest före leverans. Om särskilda test, eller test i Köparens närvaro eller dess representant krävs, måste dessa anges av Köparen när beställningen lämnas och ska, om inte annat avtalats, göras före avsändningen. Kostnader som är kopplade till sådana tester kommer att debiteras extra. Vid dröjsmål på Köparens sida att närvara vid sådant test efter fjorton dagars varsel om att varorna är redo att testas, kommer testen genomföras i Köparens frånvaro, och ska anses ha genomförts i Köparens närvaro.

INSTALLATION

Om inget annat anges ingår kostnaden för installation inte i priset som anges i offerten.

AVBESTÄLLNING

En beställningsorder får inte avbeställas eller ombokas utan Flukes skriftliga godkännande, och omfattas av avbeställnings- eller ombokningsavgifter som bestäms av Fluke.

EXPORTBESTÄMMELSER

Försäljningen av Flukes produkter och teknologi är föremål för krav på efterlevnad av nationella, EU:s, och amerikanska exportkontrollagar och -förordningar. I förekommande fall är bestämmelserna beroende av beviljande av exportlicenser eller andra godkännanden som krävs enligt tillämplig reglering. Köparen får inte, direkt eller indirekt, exportera, återexportera eller överföra Flukes produkter eller teknologi till något land eller användare till vilken sådan export, återexport eller överföring är begränsad av amerikansk eller något annat lands rätt utan att dessförinnan ha erhållit nödvändiga myndighetslicenser, -tillstånd, -certifikat eller -godkännande. Det är strängt förbjudet att, direkt eller indirekt, använda, sälja, återexportera, leverera eller återöverföra Flukes produkter och teknologi i förhållande till alla aktiviteter som rör konstruktion, produktion, användning eller lagring av kemiska vapen, biologiska vapen, kärnvapen eller missiler. Köparen förbinder sig att efterleva alla utfästelser avseende slutanvändare och/eller slutanvändning som lämnats eller förklaringar avgivna till Fluke i förhållande till Flukes tillhandahållande av varor och/eller garantitjänster. Produkter som säljs i strid med lagar och regler för exportkontroll kan inte erbjudas eller stödjas av Fluke. Garantin för sådana produkter är därför ogiltig.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH FORCE MAJEURE

Fluke ska inte ansvara för dröjsmål som orsakas av, eller har samband med dröjsmål hänförliga till Flukes leverantörer, bränder, översvämningar, olyckor, uppror, krig, embargon eller andra åtgärder av en stat, strejk eller brist på arbetskraft, eller andra omständigheter (vare sig lika de omständigheter som här specificeras eller inte) utanför Flukes kontroll. Leverans ska skjutas upp under den tid som en sådan omständighet orsakar dröjsmål. Fluke samtycker till att erbjuda, och köparen kommer att acceptera leveranser inom skälig tid efter undanröjandet av en sådan omständighet.

DESIGNFÖRÄNDRINGAR

Fluke och dess leverantörer förbehåller sig rätten att ändra produktdesign eller specifikationer när som helst utan föregående meddelande om detta till Köparen.

PROGRAMVARA

Programvara kommer att levereras i enlighet med villkoren för alla licensavtal för slutanvändare försedd med eller för sådan programvara. Om programvara tillhandahålls utan ett sådant licensavtal för slutanvändare beviljar Fluke Corporation en permanent, icke-exklusiv licens till Köparen för att använda beställd programvara för en enskild produktenhet. Äganderätten till programvara ska kvarstå hos Fluke Corporation eller dess leverantörer. Licensen kan avslutas om köparen delar programvaran med andra utan att Fluke Corporation har godkänt. Säkerhetskopior av programvaran kan göras och Köparen kan underlicensiera programvaran tillsammans med överlåtelse av ovan nämnda enskilda produktenhet.

GARANTI

Fluke garanterar att varje hårdvaruprodukt vid normal användning och service kommer att vara fri från defekter som beror på bristfälligt material och/eller bristfällig yrkesskicklighet. Garantiperioden regleras genom de dokument som medföljer varje produkt och börjar löpa från och med att Fluke påbörjar leverans av produkten. Reservdelar omfattas av en garantiperiod om 90 dagar. Denna garanti gäller inte för säkringar, engångsbatterier eller någon produkt som enligt Fluke har använts eller hanterats felaktigt, ändrats, försummats eller skadats av olyckshändelse, onormala driftsförhållanden eller hantering eller hanterats, reparerats, underhållits eller på annat sätt betjänats av någon annan än ett Fluke Service Center. Fluke garanterar att mjukvaruprodukter kommer att fungera väsentligen i enlighet med dess funktionsmässiga specifikationer i 90 dagar från och med påbörjad leverans (om den levereras genom fysiska medel) eller det datum då Fluke har lämnat åtkomst till mjukvaran (om den levereras genom licensnycklar eller elektroniskt) och att, där mjukvaran levereras genom fysiska medel, det har lagrats korrekt på ett icke-defekt medium. Fluke garanterar inte att programvaran kommer att vara felfri eller fungera utan avbrott.

Flukes garantiförpliktelse är begränsad genom att Fluke har rätt att välja mellan återbetalning av inköpspriset, kostnadsfri reparation eller ersättning av en defekt produkt som returneras inom gällande garantiperiod och, om inte annat anges av Fluke, är endast tillgänglig i det land som produkten köptes av Fluke. Fluke förbehåller sig rätten att fakturera Köparen för kostnaderna för import, återexport, arbete och reservdelar när en produkt som köpts i ett land lämnas in för reparation i ett annat land. Europeiska unionen betraktas som ett land i förhållande till denna bestämmelse.

För att erhålla garantiservice ska Köparen kontakta närmaste Fluke Service Center i det land i vilket Köparen köpte produkten av Fluke. Om inte Fluke Service Center särskilt anger att produkten kan hämtas, måste Köparen skicka produkten (med en beskrivning av problemet och hänvisning till returtillståndsnumret utfärdat av Fluke Service Center) till Fluke Service Center. Transport-, försäkrings- och alla andra kostnader ska betalas i förväg av Köparen. Fluke åtar sig inte att bära någon risk för skada eller förlust av produkten vid transport. Om Fluke bedömer att felet eller skadan har orsakats av att produkten har använts eller hanterats felaktigt, förändring av produkten, en olycka eller onormal drift eller hantering, kommer Fluke tillhandahålla uppskattade reparationskostnader och invänta godkännande från Köparen innan reparation påbörjas. Efter avhjälpande eller omleverans kommer produkten att returneras till Köparen i enlighet med samma leveransvillkor som de som gällde vid det ursprungliga inköpet av produkten.

Denna garanti är Köparens enda garanti och ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

SKADESTÅND

I den utsträckning som tillämpliga lagar och regler tillåter: (a) ska Fluke inte ansvara för eventuell indirekt skada eller förlust, inklusive förlust av data, vare sig dessa skador grundar sig i brott mot garantin, avtalsbrott, skadeståndsrätt (inklusive avseende underlåtenhet), förtroende eller någon annan rättslig teori; och b) ska Flukes ansvar för direkta skador eller förluster, vare sig dessa skador grundar sig i brott mot garantin, avtalsbrott, skadeståndsrätt (inklusive avseende underlåtenhet), förtroende eller någon annan rättslig teori, begränsas till värdet av de varor och/eller garantitjänster som levereras i enlighet med Köparens order.

ÖVERLÅTELSE

Inga rättigheter eller skyldigheter i samband med en beställning är överlåtbara utan Flukes skriftliga godkännande.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Dessa allmänna försäljningsvillkor och det avtal till vilket de är tillämpliga ska tolkas och tillämpas i enlighet med lagarna i det land i vilket Fluke har sitt säte.

Rev. 25 Sep. 2017