Swedish

Så här använder du elkvalitetsindikator på strömtången 378 FC

Elkvalitet

I dagens elnät beror avvikelser från perfekta elkvalitetsförhållanden ofta på att icke-linjära och andra laster stör nätet. Kraftproduktionen blir dessutom mer komplex med nya aktörer och ny teknik i verksamheten. Konsekvenserna av dålig elkvalitet kan leda till allvarliga förluster för verksamheter. I värsta fall kan det utgöra ett hot mot människors liv i verksamhetskritiska tillämpningar och mycket känsliga miljöer som sjukhus.

Strömtången Fluke 378 FC som mäter Ampere AC och volt AC. Strömtången Fluke 378 FC som mäter Ampere AC och volt AC.

Hur hjälper Fluke 378 FC dig att övervaka elkvalitetsproblem?

Strömtången Fluke 378 FC är den första strömtången med FieldSense-teknik som demokratiserar elkvalitetstestning och ändrar spelreglerna genom att förbättra befintliga arbetsflöden och skapa nya. Industrielektriker och avancerade tekniker kan nu utföra grundläggande felsökning eller underhållsrundor på enfas- eller trefassystem och upptäcka elkvalitetsproblem som inte skulle ha upptäckts annars. Fluke 378 FC gör att avancerade tekniker kan utföra grundläggande elkvalitetsmätningar och utesluta elkvalitetsproblem i dessa tre kategorier:

 • PQ-volt
 • PQ-ampere
 • PQ-PF (effektfaktor)

PQ-volt och PQ-ampere baseras på total harmonisk distorsion (THD) som definieras som förhållandet mellan summan av alla övertonskomponenters ström och strömmen hos grundtonsfrekvensen.

Effektfaktor (PF) är ett uttryck för energieffektivitet. Det uttrycks oftast som ett decimalvärde, där 1,0 är det effektivaste. Ju lägre värdet är, desto mindre effektiv är strömanvändningen. Effektfaktorn är förhållandet mellan aktiv effekt, mätt i kilowatt (kW), och skenbar effekt, mätt i kilovoltampere (kVA).

PQ-indikatorn är en bakgrundsfunktion som visas automatiskt när ett strömrelaterat problem identifieras. Mätaren kontrollerar kontinuerligt THD% i spänning, ström, och övervakar effektfaktorn. Om den överskrider ett visst tröskelvärde visar indikatorn ett problem med elkvaliteten.

Fluke 378 FC i PQ-PF-läge. Fluke 378 FC i PQ-PF-läge.

Inställning:

 1. Vrid kontrollvredet till Fieldsense-logotyp (Fieldsense)
 2. Anslut strömtången till jord med jordledningen.

Om den totala harmoniska distorsionen eller effektfaktorn ligger utanför det optimala intervallet för känslighetsnivån visas motsvarande indikator på displayen:

Logotyper för visning av elkvalitet

Den här indikatorn visas även i Fluke Connect-programmet.

Känslighetsnivåer

Känslighetsnivåerna på strömtången kan justeras till nivåerna hög/medel/låg, var och en med olika tröskelvärden för PQ – Ampere, PQ – Volt, PQ – PF. Hög är den känsligaste inställningen, där små ändringar i THD utlöser indikatorerna. Standardinställningen är hög och enskilda tröskelvärden kan inte anpassas.

FunktionKänslighet
HögMedelLåg
PQ-ampere10 % THD25 % THD50 % THD
PQ-volt8 % THD10 % THD15 % THD
PQ-PF0,90,750,6

Steg för att ändra känslighetsnivån

 1. Stäng av strömtången
 2. Håll in pausknappen Pausknapp (HOLD) och vrid kontrollvredet till Ṽ. Strömtången går in i alternativläget
 3. Tryck på Tom knapp för att gå igenom alternativen och välj PQ-känslighet
 4. Tryck på Min/Max-knapp-knappen för att ändra en inställning
  Inställningarna låg, medel och hög
 5. Släpp Pausknapp (HOLD) för att gå ur läget för alternativ.

Obs! När du släpper pausknappen går strömtången ur alternativläget men behåller alla ändringar i inställningarna.

Använda elkvalitetsindikatorn

Övertoner är biprodukter från modern elektronik. Övertoner är en oönskad källa till AC-spänningar eller -strömmar med hög frekvens som tillförs till motorlindningarna. Fastställa intermittenta fel i monteringsmaskiner som kan orsakas av övertonsvariationer i strömmen. Harmonisk distorsion kan leda till feltillstånd på viktig utrustning, vilket skapar driftstopp. Strömtången 378 FC med FieldSense och PQ-indikator visar elkvalitetsproblem och hjälper tekniker att avgöra om en PQ-analysator eller en PQ-expert krävs för ytterligare analys.

Strömtången 378 FC hjälper till att identifiera effektiviteten i motorer och styrningar för att fastställa motor- eller styrningskapaciteten. Motoröverbelastningar inträffar när en motor belastas för mycket, antingen genom överdriven strömförbrukning, otillräckligt vridmoment och överhettning. Överbelastning orsakar 30 % av motorfelen, vilket leder till ineffektivitet och minskad kapacitet. 378 FC kan fungera som första försvarslinjen för att upptäcka elkvalitetsproblem innan man fastställer om ytterligare diagnos och analys behövs.