Czech

Pět důvodů, proč sledovat spotřebu energie

Řízení energie

Schopnost určit spotřebu energie je pro váš tým a celý podnik klíčová. Sledování spotřeby energie závodu vám poskytne data potřebná k učinění důležitých rozhodnutí v rámci energetického hospodářství.

Proč sledovat spotřebu energie pomocí záznamníku elektrické energie?

  • Seznámíte se s kapacitou stávajícího elektrického rozvaděče
  • Zjistíte příčinu vypínání jističe
  • Identifikujete náklady na energie
  • Odhalíte plýtvání energií
Příprava k provedení rozboru zátěže pomocí záznamníku elektrické energie Fluke 1746.

Příprava k provedení rozboru zátěže pomocí záznamníku elektrické energie Fluke 1746.

1. Bezpečnost závodu

Elektrotechnici musí často před připojením nového spotřebiče ke stávajícímu rozvaděči nebo instalaci provádět rozbor zátěže. Proč? Tyto požadavky pocházejí od revizního technika, elektroinženýra – autora projektu, nebo od zákazníka, který připojuje novou zátěž a potřebuje zjistit, zda je k dispozici dostatečná kapacita.

Rozbor zátěže zahrnuje použití záznamníku elektrické energie pro zdokumentování stávajících úrovní zátěže (odběr třífázového proudu) v průběhu času. V této fázi přichází na řadu bezpečnost. Pozitivní stránkou věci je, že rozbor zátěže je možné využít pro zajištění shody s místními bezpečnostními předpisy. Naopak neprovedení rozborů zátěže před připojením nových spotřebičů může mít za následek přetížení stávajícího zdroje s následným ohrožením elektrické bezpečnosti a snížením spolehlivosti.

2. Řízení nákladů na energii a využití příležitostí k úsporám

Přestože náklady na energii tvoří významnou část celkových nákladů, mnoho společností ve skutečnosti doopravdy neví, kde utrácí za elektřinu nejvíce. Jediné co mají k dispozici, je měsíční účet za elektřinu bez jakékoli indicie, zda byla spotřeba energie adekvátní provozním činnostem.

Pouze pomocí záznamů o využívání energie na hlavní vstupní přípojce a poté na velkých zátěžích a sekundárních zařízeních lze zjistit, kolik energie bylo spotřebováno, kdy, kde a za jakou sazbu. Získaná data jistě odhalí několik případů plýtvání energií, které lze napravit provozními změnami, jako například vypínáním určitých zátěží, omezením odběru v době špiček nebo naplánováním chodu velkých zátěží na dobu mimo špičku.

3. Přesnost účtů za elektřinu

Vlastníci velkých a středních podniků často instalují další elektroměry, aby mohli celkový účet za energii rozdělit podle skutečné spotřeby jednotlivých nájemníků. Tyto dodatečné elektroměry jsou však často nainstalovány nesprávně a vyvolávají pochybnosti o rozúčtování. Chyby instalace bývají různé, od proudových převodníků nainstalovaných obráceně nebo na nesprávnou fázi až po chyby konfigurace elektroměrů.

Dobrou praxí je provést druhé, kontrolní měření přenosným záznamníkem elektrické energie. Data z takového přístroje poskytují hrubé srovnání hodnot účtovaných s hodnotami spotřebované energie. Podstatný rozdíl mezi částkou účtovanou za odběr elektrické energie a daty naměřenými přístrojem může signalizovat nutnost kontroly nastavení dodatečných elektroměrů.

4. Slevy a motivační pobídky

Energetické společnosti nabízejí zákazníkům motivační pobídky a slevy, aby podpořili snižování spotřeby energie. Cílem je dodávat stávající výkon většímu počtu zákazníků, protože výstavba nových elektráren není udržitelné řešení. Mnoho motivačních pobídek a slev je dosažitelných pomocí modernizací stávajících budov, například instalací úsporného osvětlení a vysoce účinných motorů nebo náhradou startérů motorů pohony s proměnnými otáčkami.

K využití motivační pobídky vyžadují často energetické společnosti ověření úspor energie, což přestavuje ideální příležitost pro rozbor zátěže. Rozbor zátěže před modernizací zdokumentuje stávající odběr energie a zajistí základní data, zatímco rozbor zátěže po modernizaci potvrdí dosaženou úroveň úspory energie.

5. Řešení problémů s kvalitou elektrické energie

Častokrát je jediným způsobem řešení problému nashromáždit a analyzovat data za delší časové období. Pro tento scénář pokročilého řešení problémů jsou záznamníky nenahraditelné – a jsou dostupnější a jednodušeji použitelné než mnohem složitější analyzátory elektrické energie.

Dobrým příkladem je náhodné vypínání jističe. Očividné události, jako například rozběhy velkých motorů, nemusejí být pravou příčinou. Ve skutečnosti se příčina vypínání může jevit jako zcela náhodná nebo se objeví během nepřítomnosti technika (například v noci). A protože pro technika údržby je prakticky nemožné nepřetržitě sledovat zátěž dokud jistič nevypne, může při zjišťování příčiny vypínání pomoci připojení záznamníku k jističi na straně zátěže a zaznamenávání odběru energie.

Související zdroje