Czech

14 ukázek, jak mohou skryté úniky vzduchu působit škody na zařízení

Energetická účinnost, Detekce netěsností

Kromě problémů s výkonností a nižší energetické účinnosti mohou nezjištěné úniky plynu nebo stlačeného vzduchu způsobit značné škody. Uvádíme některé z nejčastějších problémů, kterým by se dalo předejít pomocí akustické kamery Fluke ii900. Ta vám může pomoci najít záludné trhliny, abyste je mohli opravit dříve, než způsobí nákladnou odstávku.

1. Porucha regulátoru pro řízení tlaku vzduchu

Odvětrávací otvor regulátoru pro řízení tlaku vzduchu

Snímek publikován se svolením společnosti ADG Concepts

Funkcí tohoto regulátoru pro řízení tlaku vzduchu je udržovat vnitřní součásti v suchu. Na první pohled si tento zákazník myslel, že to, co slyší, je běžné odvětrávání, ale díky vizualizaci zvuku pomocí přístroje Fluke ii900 zjistil, že dochází ke dvěma únikům. Nešlo o normální odvětrávání. Došlo k poruše těsnění s následným únikem vzduchu.

2. Kondenzace v panelu ventilu pro řízení procesů

Ovládací panel s řídicím ventilem vykazující únik vzduchu

Snímek publikován se svolením společnosti ADG Concepts

Tento ovládací panel je určen pro ventily k řízení procesů (elektrické a pneumatické). Tento zákazník si stěžoval na elektrické závady s blíže nezjištěnou příčinou. Nakonec se ukázalo, že hlavní příčina nebyla vůbec spojena s elektroinstalací. Přístrojem Fluke ii900 se podařilo zjistit, že správně nefunguje vysoušeč stlačeného vzduchu, takže v daném místě docházelo ke kondenzaci, kvůli které vznikaly poruchy elektrických součástí.

3. Koroze regulátoru tlaku

Regulátor tlaku poškozený únikem oxidu uhličitého

Jedná se o regulátor tlaku, na kterém došlo k silné korozi, takže přestal fungovat. Regulátor byl součástí zařízení pracujícího se stlačeným vzduchem, dusíkem a oxidem uhličitým. Tento zákazník se setkával s neustálými poruchami regulátoru tlaku, ale nedařilo se mu zjistit, kde je problém. Akustickou kamerou Fluke ii900 se podařilo přesně určit drobné úniky oxidu uhličitého v jeho blízkosti, což se za určitou dobu stalo příčinou závad komponent s následným negativním dopadem na provozuschopnost a/nebo kvalitu. Hlavní příčina mnoha závad zůstává nepovšimnutá.

4. Výpadek pohonu ventilu

Pohon ventilu s únikem vzduchu

Snímek publikován se svolením společnosti ADG Concepts

Jde o pohon ventilu v systému se stlačeným plynem. Tento zákazník o tomto úniku nevěděl a kompenzoval ho zvyšováním řídicího tlaku vzduchu. Nedomyšleným důsledkem bylo překročení maximálního tlaku v jiných zařízeních. Tím začalo docházet k dalšímu snížení spolehlivosti procesu a prostojům.

5. Úniky na potrubí vzduchotechniky v místech s těsněními a armaturami

Potrubí vzduchotechniky s únikem vzduchu Těsnění a armatury potrubí vzduchotechniky vykazující úniky

Systém potrubí lakovny. Vyskytuje se více úniků v místech s vadnými těsněními a uvolněnými nebo zcela chybějícími armaturami. Tyto typy úniků se mohou stát příčinou odstávky celého závodu nebo přispívat ke znečišťování životního prostředí. Na tomto zařízení byla provedena údržba před pouhým týdnem, přesto však nebyly úniky odhaleny.

6. Úniky na vzduchovém vedení automobilu snižující výkonnost

Vzduchové vedení tahače vykazující úniky vzduchu

V tomto případě jde o pneumatické vedení tahače. Úniky v pneumatických systémech představují kvalitativní vadu, která může ovlivnit výkonnost osazených systémů. Konvenční způsoby detekce netěsností jsou v těchto situacích mimořádně časově náročné a snadno při nich může dojít k přehlédnutí těchto typů úniků.

7. Úniky zásobníku působící kontaminaci

Zásobník s úniky vzduchu

Tento zásobník slouží k uchovávání práškových materiálů, z kterých se vyrábí vinylové obložení. Úniky tohoto typu mohou stát za znehodnocením šarže, například kvůli kontaminaci produktu v důsledku vniknutí cizích látek z částic ve vzduchu. Kontaminace může také vést k ucpání sila a způsobit jeho odstávku, což způsobuje neplánované prostoje. Přístrojem Fluke ii900 se podařilo odhalit vadný O-kroužek nebo nadměrně utaženou matici na dvířkách nádoby.

8. Únik v systému odsávání prachu jako příčina jeho nízké účinnosti

Systém odsávání prachu s úniky vzduchu

V případě tohoto systému odsávání prachu se akustickou kamerou ii900 podařilo zjistit únik na pneumatickém vedení ovládajícím vibrační třasák systému. Tento typ úniku snižuje provozní účinnost a může vést k zvýšené potřebě údržby nebo dalšímu snížení výkonnosti či závadám zamezujícím dalšímu provozu.

9. Úniky na potrubí systému vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) jako předzvěst poruch

Potrubí systému HVAC s úniky vzduchu

Ztráta tlaku nebo podtlaku v potrubí systému HVAC může v případě, že nebude řádně vyřešena, vést ke kontaminaci, závadám na zařízení nebo znečištění životního prostředí.

10. Válečková ložiska zavěšená v příliš velké výšce pro běžnou údržbu

Zavěšená válečková ložiska s úniky vzduchu

V tomto případě se jedná o dopravníkový systém, využívaný k přepravě krabic po závodě. Válečková ložiska vyžadují průběžnou údržbu. U tohoto příkladu utratil zákazník 4 miliony USD za výstavbu rámových konstrukcí pro přístup k zavěšeným zařízením, aby bylo možné je kontrolovat a provádět údržbu zajišťující jejich výkonnost. Často však došlo k vybudování lešenářské konstrukce na nesprávném místě nebo v místech kontroly, kde vlastně nebyla údržba nutná. Akustická kamera Fluke ii900 umožnila kompletní kontrolu ze země.

11. Nesprávné odvětrávání regulátoru řídicího vzduchu

Regulátor řídicího vzduchu s úniky vzduchu

Snímek publikován se svolením společnosti ADG Concepts

Jde o regulátor řídicího vzduchu nad řídicím ventilem. Těleso s únikem je pojistný ventil. Došlo k závadě na těsnění mezi dvěma montážními plochami, což vedlo k tomu, že celé zařízení neodpouštělo přebytečný tlak, ale jednoduše na něm docházelo k úniku.

12. Venkovní nádrž s unikajícími drahými plyny

Řídicí prvky venkovní nádrže s unikajícím argonem Spojovací část venkovní nádrže s unikajícím argonem

Tato situace znázorňuje venkovní nádrž na plyn argon. V tomto závodě je argon veden potrubím z této zásobní nádrže do závodu, kde se používá při výrobě. Argon je drahý plyn a pokud dochází k únikům na ventilech, odtékají jimi přímo z nádrže peníze.

13. Úniky robotu snižující kvalitu produktů

Robotické zařízení s úniky vzduchu Robotické zařízení s úniky vzduchu na pneumatických přísavkách

Tady se jedná o manipulační robot s pneumatickými přísavkami. Pokud přísavka nebo pohon řádně nefungují, může dojít k pádu přemísťovaných dílů nebo tyto díly nemusí být položeny do správné polohy, což ovlivňuje kvalitu výroby. Často jsou v případě potíží s přísavkami vyměněny všechny součásti, protože se problém dá jen obtížně odhalit. Není však třeba kontrolovat každou přísavku samostatně. Stačí ověřit případné úniky vzduchu za provozu pomocí akustické kamery Fluke ii900.

14. Úniky parovodů přinášející zvýšené náklady

Parní systém s únikem

Tento parní systém vykazuje úniky v místě odvaděče kondenzátu. Výroba páry je nákladná. Tyto typy systémů jsou často obtížně přístupné, takže se na nich problémy hledají obtížně.

Zjišťování úniků vzduchu nebo plynu může být komplikované, zejména v případě, že nevíte, kde je třeba hledat. Na těchto příkladech jsme si ukázali, že k únikům může docházet na mnoha dalších místech, než jen na nejběžnějších systémech se stlačeným vzduchem nebo plyny. A problémy, které tyto úniky mohou způsobit, často stojí opravdu hodně peněz. Pomocí průmyslové akustické kamery Fluke ii900 můžete tyto i jiné typy úniku vzduchu nebo plynů snadno odhalit a zajistit tak plynulý a efektivní provoz vašich systémů.

Související zdroje