Czech

Co je to propojení?

Elektrické

Propojení znamená existenci úplné trasy pro průtok proudu. Například sepnutý funkční spínač představuje propojení.

Test propojení představuje rychlou kontrolu, zda je obvod sepnutý či rozpojený. Pouze uzavřený, úplný (a sepnutý) obvod představuje propojení.

Během testu propojení odesílá digitální multimetr drobný proud do obvodu k měření odporu obvodu.

Měřič se zvukovým signálem testu propojení se krátce aktivuje při zjištění uzavřeného obvodu. Úroveň odporu nutná k aktivaci zvukového signálu se liší podle měřiče, ale většina hlásí propojení při naměřených hodnotách v rozsahu 0–50 ohmů.

Zvukový signál zrychluje proces měření, jelikož technici se nemusí v průběhu testování dívat na měřič.

Testování spojitosti určuje:

  • Stav pojistky.
  • Rozpojení nebo zkratování vodičů.
  • Správnou funkci přepínačů.
  • Průchodnost obvodu (zjišťuje se trasováním obvodu nebo vodiče).

Testování propojení je možné provést pouze v případě, že se v testovaném obvodu NENACHÁZÍ napětí.

Bezpečnost testování propojení

Před pokusem o provedení testu propojení vždy zařízení odpojte od zásuvky nebo vypněte hlavní jistič. Zkontrolujte, zda jsou všechny kondenzátory bezpečně vybité.

Pokud dojde ke styku s napětím při měření propojení, většina měřičů zahrnuje ochranu před přetížením až do jmenovité hodnoty napětí měřiče. U většiny přístrojů Fluke se jedná o 1000 V AC.

Doporučené zdroje:

Odkazy: Digital Multimeter Principles (Principy digitálního multimetru), Glen A. Mazur, American Technical Publishers.