Czech

Jak měřit střídu

Digitální multimetry
 1. Nastavte digitální multimetr (DMM) na měření frekvence. Postup se může lišit podle měřiče. Otočný přepínač multimetru bude obvykle nastaven na polohu dc V (dc V) a tlačítko Hz bude stisknuto. Digitální multimetr je připraven k měření střídy, když se na displeji multimetru na pravé straně zobrazí znaménko procenta (%).
 2. Nejprve vložte černý měřicí kabel do konektoru COM.
Jak měřit střídu
 1. Pak vložte červený měřicí kabel do konektoru V Ω. Po dokončení vyjměte kabely v opačném pořadí: nejprve červený a pak černý.
 2. Připojte měřicí kabely k testovanému obvodu.
 3. Odečtěte hodnotu na displeji. Znaménko plus (+) značí KLADNÉ procento času měření napětí. Znaménko mínus (−) značí ZÁPORNÉ procento času měření napětí.

  Poznámka: Kladná hodnota obvykle značí dobu sepnutí obvodu a záporná hodnota jeho dobu rozpojení. Někdy může záporná složka signálu znamenat sepnutí.

 4. Stisknutím tlačítka zvukového signálu (tlačítko zvukového signálu) přepínejte mezi procentem KLADNÉHO času a ZÁPORNÉHO času měření napětí. Poznámka: Používané tlačítko se liší podle typu digitálního multimetru. Konkrétní pokyny naleznete v návodě k obsluze vašeho modelu.

Základy střídy

 • Střída je poměr času pod zatížením nebo se sepnutým obvodem a času mimo zatížení nebo s rozpojeným obvodem. Zátěž, která je zapnutá a vypnutá několikrát za sekundu má střídu.
 • Jaký to má význam? Mnoho zátěží se rychle zapíná a vypíná prostřednictvím rychlého elektronického přepínače k přesnému ovládání výstupního výkonu zátěže. Jas žárovky, výkon topného tělesa a magnetická síla cívky mohou být regulovány střídou.
 • Střída se měří jako procento času zapnutí. Příklad: 60% střída je signál, který je zapnutý 60 % času a vypnutý 40 % času.
 • Alternativním způsobem, jak měřit střídu, je doba sepnutí měřená ve stupních místo v procentech.
 • Při měření střídy zobrazuje digitální multimetr dobu, po kterou je vstupní signál nad nebo pod pevnou prahovou hodnotou, při které se spouští počítadlo multimetru k záznamu frekvence. Hrana představuje okraj vlnového průběhu, na kterém je zvolena prahová hodnota.
 • Pokud je zvolena náběžná hrana, zobrazí se procento času nad prahovou hodnotou. A naopak procento času pod prahovou hodnotou se zobrazí, pokud je zvolena sestupná hrana. Vybraná hrana je na displeji označena znaménkem plus (+) pro náběžnou nebo mínus (−) pro sestupnou. Většina multimetrů ve výchozím nastavení zobrazuje pro prahovou hodnotu náběžnou hranu; sestupná hrana se obvykle zvolí stisknutím dalšího tlačítka. Konkrétní pokyny naleznete v návodu k obsluze digitálního multimetru.

Jak měřit střídu

Reference: Digital Multimeter Principles by Glen A. Mazur, American Technical Publishers.