Czech

Jak měřit stejnosměrné napětí pomocí digitálního multimetru

Digitální multimetry

1. Otočte přepínač do polohy Jak měřit stejnosměrné napětí pomocí digitálního multimetru. Některé digitální multimetry (DMM) mají také polohu Jak měřit stejnosměrné napětí pomocí digitálního multimetru. V případě nejistoty, který zvolit, začněte s Jak měřit stejnosměrné napětí pomocí digitálního multimetru, který zvládá vyšší napětí.

2. Nejprve vložte černou sondu do konektoru COM.

Postup měření stejnosměrného napětí pomocí digitálního multimetru

Postup měření stejnosměrného napětí pomocí digitálního multimetru

3. Pak zapojte červené sondy do konektoru V. Po dokončení vyjměte sondy v opačném pořadí: nejprve červenou a pak černou.

4. Připojte měřicí sondy do obvodu: černou na měřicí místo se zápornou polaritou (uzemnění obvodu), červenou na kladné měřicí místo.

Poznámka: Většina moderních digitálních multimetrů automaticky zjišťuje polaritu. Při měření stejnosměrného napětí není podstatné, zda se červený měřicí kabel dotýká kladné svorky nebo černý záporné. Jenom je nutné si pamatovat, že pokud se sondy dotýkají opačných svorek, na displeji se objeví symbol záporné hodnoty. U analogového multimetru se červené měřicí kabely musí vždy dotýkat kladné svorky a černé záporné svorky. Jinak by mohlo dojít k poškození měřiče.

5. Na displeji odečtěte naměřenou hodnotu.

Další užitečné funkce při měření stejnosměrného napětí

6. Moderní digitální multimetry používají ve výchozím nastavení automatický rozsah na základě funkce vybrané na voliči. Chcete-li vybrat konkrétní pevný rozsah měření, stiskněte několikrát tlačítko RANGE, dokud nebude zvolen požadovaný rozsah. Pokud měření napětí v rozsahu nižšího nastavení Jak měřit stejnosměrné napětí pomocí digitálního multimetru selže, postupujte následovně:

 1. Odpojte měřicí sondy.
 2. Změňte nastavení přepínače na [mV dc symbol].
 3. Znovu připojte měřicí sondy a přečtěte hodnotu.

7. Stisknutím tlačítka HOLD uložte stabilní hodnotu měření. Lze ji zobrazit i po dokončení měření.

8. Stisknutím tlačítka MIN/MAX uložíte nejnižší a nejvyšší hodnotu. Digitální multimetr zapípá při každém naměření nové hodnoty.

9. Stiskněte relativní tlačítko (REL) nebo tlačítko delta (?) a nastavte digitální multimetr na konkrétní referenční hodnotu. Zobrazí se měření nad a pod referenční hodnotou.

Poznámka: Vyhněte se této běžné chybě techniků: vkládání měřicích sond do nesprávných vstupních konektorů. Pokud měříte stejnosměrné napětí, nezapomeňte vložit červenou sondu do vstupního konektoru označeného V a ne A. Na displeji by se měl zobrazit symbol dcV. Vložení měřicích sond do vstupů A nebo mA a následné měření napětí povede ke zkratu v měřicím obvodu.

Analýza měření napětí

 • Měření napětí se obvykle provádí ke a) stanovení, zda napětí existuje v daném bodě a b) zajištění, zda má napětí správnou hodnotu.
 • Střídavé napětí se může značně lišit (od −10 % do +5 % jmenovité hodnoty napájecího zdroje) a nezpůsobovat žádné problémy v obvodu. U stejnosměrného napětí však mohou i malé odchylky značit problém.
 • Přesná velikost přijatelné odchylky stejnosměrného napětí závisí na použití. Příklad naleznete v tabulce níže.
 • U některých stejnosměrných použití jsou velké odchylky stejnosměrného napětí záměrné.
  • Příklad: Rychlost stejnosměrných motorů lze změnit úpravou hodnoty dodávaného stejnosměrného napětí. V tomto použití závisí měření napětí stejnosměrného motoru na nastavení napěťového regulátoru.
 • Při měření a porovnávání stejnosměrných napětí se ohledně konkrétních hodnot v obvodu řiďte technickými parametry výrobce.

Jak měřit stejnosměrné napětí pomocí digitálního multimetru

Jak je uvedeno v tabulce výše, plně nabitá autobaterie se jmenovitým napětí 12 V může mít klidové napětí v rozsahu od 11,9 V do 12,6 V (obvykle 2,2 V na článek).

 • Hodnota 11,9 V značí vadnou baterii.
 • Hodnota 12,6 V značí 100% nabitou baterii. Hodnoty ležící mezi krajními hodnotami značí úroveň nabití menší než 100 %.
 • Baterie s mírně vyšší hodnotou napětí (3 % až 5 %) je mnohem lepší než baterie s nižší hodnotou. Hodnota stejnosměrného napětí pod běžným jmenovitým napětím značí problém.

Měření střídavého a stejnosměrného napětí

 • U některých použití může být měření stejnosměrného napětí prováděno v obvodech, v kterých se nachází střídavé napětí.
 • K zajištění maximální přesnosti měření stejnosměrného napětí nejprve změřte a zaznamenejte střídavé napětí. Pak změřte stejnosměrné napětí výběrem rozsahu stejnosměrného napětí (pomocí tlačítka RANGE), který je stejný nebo vyšší než rozsah střídavého napětí.
 • Některé digitální multimetry dovedou současně měřit a zobrazovat střídavé a stejnosměrné složky signálu. Displej digitálního multimetru dovede zobrazit výsledky třemi způsoby (viz ilustraci níže):
  1. Střídavá složka signálu se zobrazí jako hlavní hodnota a stejnosměrná složka jako menší, sekundární hodnota.
  2. Stejnosměrnou hodnotu lze přepnout na hlavní, přičemž střídavá hodnota se zmenší na sekundární (u většiny digitálních multimetrů).
  3. Kombinovaná hodnota AC+DC – ekvivalent hodnoty rms.
   Jak měřit stejnosměrné napětí pomocí digitálního multimetru

Reference: Digital Multimeter Principles by Glen A. Mazur, American Technical Publishers.