Czech

Provádění zkoušek na částečné výboje a jejich monitorování

Detekce netěsností

Pokud nejsou částečné výboje zjištěny a lokalizovány včas, mohou být nebezpečné a přinést vysoké náklady. Z hlediska částečných výbojů mají největší potenciál působit škody na zařízení výboje v dutinách a povrchovými cestami, které se mohou stát příčinou vzniku obloukového výboje. Podobně, jako slouží akustické zobrazování k detekci úniků stlačeného vzduchu a plynů v důsledku netěsností na základě zvuku, lze je využít také při zjišťování částečných výbojů.

Fluke ii910

Při částečných výbojích vznikají zvuky ve frekvenčním pásmu ultrazvuku. Pomocí vysoce citlivé akustické kamery, například přesné akustické kamery Fluke ii910, je možné částečné výboje detekovat a přesně lokalizovat. Kamera ii910 umožňuje překrýt viditelný obraz zvukovou mapou, pomocí které lze jednoduše zjistit zdroj zvuku.

Výskyt částečných výbojů

Obecně se částečné výboje vyskytují všude tam, kde je přítomné vysoké napětí. Závady různého druhu mohou způsobit, že v elektricky namáhaných místech dojde postupně k průrazu izolace. Výboje v dutinách vnikají v důsledku průrazu napříč dutinami v izolaci, zatímco výboje povrchovými cestami jsou způsobeny znečištěním izolace (postupným vytvořením relativně vodivých cest) na jejím povrchu. Mohou se projevit na různých vysokonapěťových zařízeních, například přenosových nebo rozvodných soustavách, nebo u elektrických strojů pracujících s vysokým napětím, jako jsou generátory či motory.

Částečné výboje způsobují škody na zařízení postupně, proto je někdy obtížné zjistit skutečný rozsah poškození. Pravidelná kontrola pomocí přesné akustické kamery Fluke ii910 celý proces počátečního zjišťování a monitorování zrychluje a usnadňuje. Stačí jen pomocí přístroje zařízení „prohlédnout“ a věnovat pozornost potenciálním problémům. Může být vhodné zaměřit se na připojovací body systému, protože na nich se částečné výboje projevují nejčastěji.

Pro použití kamery Fluke ii910 není nutné mít zkušenosti s akustickým zobrazováním ani detekcí částečných výbojů.

Zkoušky na částečné výboje pomocí kamery Fluke ii910

Krok 1. Zapněte přístroj. Přesnou akustickou kameru Fluke ii910 zapnete stisknutím a podržením tlačítka zapnutí po dobu nejméně 2 sekund.

Krok 2. Zobrazte nabídku. Chcete-li zobrazit nabídku nástrojů, klepněte prstem na displej. (Pokud chcete nabídku skrýt, klepněte kamkoli na displej mimo nabídku.)

Krok 3. Režim záznamu. Klepněte na ikonu režimu záznamu a vyberte režim.

 • Máte na výběr režim snímků, režim video nebo režim PDQ.

Krok 4. Vytvořte složku. Soubory se ukládají do složek. Nově vytvořené soubory se ukládají do složky s názvem, který je na displeji. Soubory můžete prohlížet na základě názvů složek nebo časových údajů.

 • Klepněte na název složky, který se zobrazuje v dolní části displeje. (Zobrazí se seznam názvů složek s možností vytvoření složky.)
 • Pomocí klávesnice zadejte nový název souboru.

Krok 5. Namiřte kameru na požadované místo. Ideální vzdálenost je od 1 do 8 metrů. Při dobrém výhledu je možné pracovat z větších vzdáleností – až 21 metrů.

Krok 6. Frekvenční pásmo. Nejprve použijte výchozí frekvenční pásmo.

Fluke ii910

Krok 7. Detekujte a pořiďte záznam. Při všech režimech záznamu je postup jednoduchý. Namiřte kameru na cílovou oblast. Jakmile se v příslušné oblasti zřetelně zobrazí zvukový bod, stiskněte tlačítko spouště.

 • Režim snímků. Fotografii uložíte stisknutím tlačítka spouště. Po uložení snímku se na obrazovce zobrazí malý snímek (náhled neboli miniatura).
  • Po klepnutí na ikonu snímku můžete ke snímku přidat poznámky, doplňující fotografie nebo značky. (Tento krok lze provést i později.)
  • (Poznámka: V režimu statických snímků jsou pořizovány fotografie scény s prolnutým zvukovým obrazem, které jsou ukládány ve formátu .png nebo .jpg.)
 • Režim video. Záznam spustíte stisknutím tlačítka spouště.
  • Opětovným stisknutím tlačítka spouště záznam zastavíte a video uložíte. (Tento krok lze provést i později.)
  • Po klepnutí na ikonu videa můžete k videu přidat poznámky, doplňující videa nebo značky.
 • Režim PDQ. Zkontrolujte, zda se zvuk nachází v zobrazeném kruhu.
  • Začněte stisknutím tlačítka spouště. Kamera automaticky zaznamená data v délce asi 1,5 s.

Krok 8. Přenos souborů. Pomocí dodaného kabelu USB připojte kameru Fluke ii910 k počítači. (Do seznamu zařízení v počítači se přidá zařízení USB.)

 • Otevřete přidané zařízení USB, kde si můžete prohlédnout uložené statické snímky nebo videonahrávky.
 • Zkopírujte požadované soubory na paměťové zařízení v počítači.
 • Po dokončení přenosu odpojte zařízení USB z počítače.

Krok 9. Vypněte přístroj. Jednou stiskněte tlačítko zapnutí. Na displeji klepněte na tlačítko OK.

Protokolování zkoušek na částečné výboje

Po přenesení všech snímků a videí do počítače můžete pomocí online funkce pro vytváření zpráv přesné akustické kamery Fluke ii910 vypracovat za pár minut komplexní protokoly. Ty pak lze sdílet s nadřízenými nebo dalšími techniky údržby zodpovědnými za řešení zjištěných problémů. Mimoto je možné se po provedení oprav k těmto zprávám vrátit a ověřit řádné vykonání oprav.