Czech

Guide to digital multimeter safety

Bezpečnost, Základy

Není žádným tajemstvím, že dobře zkonstruovaný multimetr bude v náročných podmínkách fungovat lépe než model druhořadé kvality. Přístroj nejvyšší kvality dokáže odolávat podmínkám v pracovním prostředí, ale také přispěje k zachování bezpečnosti. Jakmile už nějaký multimetr máte, je důležité zůstávat neustále ve všech prostředích, v kterých budete pracovat, v bezpečí. Nikdy nezapomeňte dbát na to, aby používání multimetru bylo bezpečné.

Systém pro všeobecnou údržbu Fluke 3000 FC

Jaké jsou elektrické parametry?

Každé zařízení, které využívá nebo přenáší elektrickou energii, má určité elektrické parametry. Jedná se o kategorie a kódy, například kategorie CAT a kódy stupně krytí (kódy IP) odpovídající normám vytvořeným speciálními týmy odborníků. Pokud se seznámíte s elektrickými parametry určitého zařízení, lépe porozumíte možnostem měření daného zařízení z hlediska jeho schopností a dokážete zachovat bezpečnost zařízení i svoji (a všech kolem vás). Mezi příklady elektrických parametrů patří impedance, náběhový proud, účiníkúbytek napětí.

Jaké existují kategorie CAT multimetrů?

Multimetry jsou dimenzovány na různé elektrické parametry, takže je třeba ověřit jejich kategorii CAT, stupeň krytí a symboly nezávislých certifikačních organizací, abyste bylo jisté, že byl zvolený měřicí přístroj otestován v nezávislé zkušebně a je pro měření bezpečný.

Při určování správné přepěťové kategorie instalací (CAT II, CAT III nebo CAT IV) je nutné mít na paměti, že je vždy třeba zvolit přístroj určený pro tu nejvyšší kategorii, s kterou byste se při práci mohli setkat, a vybírat podle hodnot jmenovitého napětí, které hodnotám v těchto situacích odpovídají nebo je překračují. Měřicí přístroje vyhovující určité kategorii CAT jsou konstruovány tak, aby minimalizovaly možnost vzniku obloukového výboje uvnitř měřicího přístroje. Označení kategorie se obvykle nachází v blízkosti vstupních konektorů.

Uveďme si konkrétní příklad. Jestliže se chytáte měřit rozvaděč napájení elektroinstalace s napětím 480 V, bude nutné použít měřicí přístroj kategorie minimálně CAT III-600 V. To současně znamená, že v této situaci lze použít i přístroje CAT III-1 000 V nebo CAT IV-600 V.

Kategorie měřeníPopisPříklady
CAT IV

Tři fáze na domovní přípojce, libovolné venkovní vodiče

Omezeno pouze napájecím transformátorem vedení přípojky

Zkratový proud >50 kA

 • „Začátek elektrické instalace“ – místo, kde je nízké napětí připojeno k vnějšímu elektrickému rozvodu (přívodní elektrické kabely vstupní přípojky).
 • Elektroměry, zařízení pro primární nadproudovou ochranu.
 • Vnější vstup a domovní přípojka, rozvod domovní přípojky od sloupu do budovy, vedení mezi elektroměrem a rozvodnou skříní
 • Nadzemní vedení k jednotlivým budovám, podzemní vedení k čerpadlech ve studních.
CAT III

Trojfázový rozvod včetně jednofázového komerčního osvětlení

Zkratový proud ≤50 kA

 • Zařízení v pevných instalacích, například rozvaděč a vícefázové motory.
 • Přípojnice a napájecí zařízení v průmyslových provozech.
 • Přívodní vedení a krátké koncové obvody, zařízení napájená přímo z rozvaděčů.
 • Systémy osvětlení ve větších budovách.
 • Zásuvky pro spotřebiče s krátkým vedením ke vstupu domovní přípojky
CAT II

Zátěže připojené k jednofázovým zásuvkám.

Typický zkratový proud <10 kA.

 • Spotřebiče, přenosné nářadí a další domácí a podobné zátěže.
 • Zásuvkové a dlouhé koncové obvody.
  • Zásuvky dále než 10 m od zdroje kategorie CAT III.
  • Zásuvky dále než 20 m od zdroje kategorie CAT IV.

Dvoumístné kódy IP označují, jaký stupeň odolnosti vůči prachu a vodě daný měřicí přístroj vykazuje. Podrobně určuje, od jaké velkosti prachových částic nemůže dojít k jejich vniknutí a do jaké hloubky pod vodní hladinu lze multimetr ponořit, aby přitom nepřestal fungovat.

Stupeň krytí proti vniknutí pevných částic

KódVelikost objektůPlatí pro
0Velikost objektůBez ochrany
1>50 mmVšechny velké plochy těla
2>12,5 mmPrsty nebo podobné objekty
3>2,5 mmNářadí, silné vodiče
4>1 mmVětší než drobné objekty. Většina vodičů, šrouby apod.
5Ochrana proti prachuOchrana není naprosto neprodyšná, nesmí bránit provozu
6PrachotěsnéJe zcela zamezeno vniknutí prachu. Prachuvzdornost

Druhá číslice kódu IP určuje stupeň krytí proti vodě.

Stupně krytí proti vodě

KódOchrana protiUpřesnění
0Bez ochrany 
1Kapající vodaSvisle dopadající voda. Bez škodlivých účinků
2Kapající voda pod úhlem 15°Svisle dopadající voda. Bez škodlivých účinků při naklonění přístroje do 15° od normální polohy
3Vodní tříšťVoda dopadající ve formě aerosolu pod úhlem až 60°. Bez škodlivých účinků
4Stříkající vodaVoda stříkající z libovolného úhlu. Bez škodlivých účinků
5Tryskající vodaVoda stříkající z trysky z libovolného směru. Bez škodlivých účinků
6Intenzivně tryskající vodaVoda stříkající z trysek s velkým průtokem z libovolného směru. Bez škodlivých účinků
7Ponoření do 1 mPonoření do 1 metru vody na 30 minut. Vodotěsnost do hloubky 1 m na dobu 30 minut
8Ponoření do větší hloubky než 1 mTrvalé ponoření

Ve společnosti Fluke zkoušíme naše přístroje z hlediska bezpečnosti až na hranice jejich možností. Teprve až se testovacímu týmu nepodaří dosáhnout poruchy přístroje, začínáme s jeho výrobou. Cílem je zajistit, aby multimetry Fluke dokázaly opakovaně odolávat těm nejnáročnějším podmínkám v reálném provozu, tak, abyste se jako uživatelé mohli každý den ve zdraví vrátit domů. Dbáme také na nezávislé zkoušky našich přístrojů, které prokazují naše tvrzení.

Symboly nezávislých atestů

Jaká bezpečnostní opatření je třeba uplatňovat při práci s multimetry?

Než se pustíte s multimetrem do měření, měli byste jej nejdříve zrakem zkontrolovat. Prohlédněte měřicí přístroj, měřicí sondy a příslušenství a hledejte případné známky fyzického poškození. Zkontrolujte, zda jsou všechny konektory bezpečně zasunuté a soustřeďte se zejména na obnažené kovové části a případné praskliny pouzdra. Nikdy nesmíte používat poškozený měřicí přístroj ani poškozené měřicí sondy.

Po skončení vizuální prohlídky zkontrolujte, zda multimetr správně funguje. Nikdy nestačí jen předpokládat, že ano. Ke kontrole řádné funkce měřicího přístroje použijte zdroj napětí se známými parametry nebo zkoušečku, například Fluke PRV240. Jedná se o požadavek předpisu NFPA70E (USA) a GS38 (Evropa).

Práce s elektřinou vždy přináší určitá rizika. Seznamte se s těmito riziky a než se pustíte do měření, podnikněte příslušná opatření. Mějte na paměti možnost špiček, například přechodných přepětí a obloukových výbojů.

Účinky elektrického proudu
 1. Vždy předpokládejte, že kterákoli elektrická součást v obvodu může být pod napětím, než podniknete kroky k jejímu spolehlivému vybití. Pokud se lidské tělo stane součástí elektrického obvodu, dochází k úrazu elektrickým proudem; proto dávejte při práci v prostředí, kde se vyskytuje elektřina, pozor na polohu těla.
 2. Dbejte v každé situaci na používání správných osobních ochranných prostředků (OOP). To znamená jak pomůcky na těle (např. rukavice, pokrývka hlavy), tak mimo tělo (např. izolované pryžové rohože). Jsou vyžadovány při práci na odkrytých elektrických obvodech s napětím přes 50 V nebo v jejich blízkosti.
 3. Nikdy nepracujte na odkrytých obvodech pod napětím nebo v jejich blízkosti bez přítomnosti další osoby. Dbejte na své bezpečí a mějte s kolegou na paměti podmínky prostředí, v kterém se nacházíte. Pokud je to možné, neměřte ve vlhkém prostředí a dbejte, aby se ve vzduchu kolem vás nevyskytovaly nebezpečné látky (např. hořlavý prach nebo výpary).
 4. V neposlední řadě kontrolujte, zda nejsou na displeji multimetru zobrazeny výstrahy. Ty mohou uživatele upozorňovat na různé nesrovnalosti, jako nebezpečné napětí na sondách (od 30 V výše).

Související zdroje

Najděte si správný multimetr