Tiếng Việt Vietnam

Bộ lọc

Ứng dụng

Đo dòng điện

Khả năng tìm nguồn / mô phỏng

Khả năng đo lường

Tính năng

Đo áp suất

Các phép đo khác

Khả năng mô phỏng

Khả năng tìm nguồn

Đo điện áp

Các thiết bị hiệu chuẩn quá trình đa năng nhất thế giới, có thể hiệu chuẩn hầu hết mọi thứ

Các thiết bị hiệu chuẩn quá trình đa năng Fluke được thiết kế để hiệu chuẩn hầu hết mọi thứ. Các dụng cụ hiệu chuẩn này phát hiện và đo hầu hết toàn bộ các thông số quy trình và lưu tài liệu các phiên bản, thậm chí lưu tài liệu về các kết quả Fluke 754 thực hiện công việc của nhiều thiết bị - phát tín hiệu, mô phỏng và đo áp suất, nhiệt độ và tín hiệu điện với chỉ một thiết bị cầm tay gọn nhẹ. Fluke 726, được thiết kế đặc biệt cho các quy trình, đo lường và phát hiện công nghiệp đối với hầu hết các thông số quy trình và có thể hiệu chuẩn hầu hết mọi thứ trong nhà máy.

Frequently asked questions for multifunction calibrator tools

What does calibration do?

Calibration ensures accuracy and reliability in measuring devices by aligning them with standard measurements.

What is a calibration process?

This process involves comparing a device's readings against a known standard and adjusting as necessary.

How do you calibrate?

Calibration involves:

  • Using a standard or reference.
  • Measuring the device's output.
  • Adjusting it to match the connection.

How do you measure calibration?

Calibration is measured by comparing the device's output to a known standard or reference value.

What are the types of calibration?

Types include electrical, mechanical, temperature, and pressure calibration.

How do you control calibration?

Calibration control is maintained through regular checks, employing reliable standards, and documenting results.

What is a calibrator used for?

A calibrator adjusts the precision of measuring instruments to ensure accuracy and reliability.

What is an example of a calibrator?

An example is the Fluke 754, which measures and simulates pressure, temperature, and electrical signals.

What is a calibration tool?

A calibration tool is a device used to adjust the accuracy of measuring instruments.

What is a calibration tool used for?

These tools are used for adjusting and verifying the accuracy of measurement devices across various fields.

What does a calibrator do?

A calibrator adjusts and verifies the accuracy of measurement tools, ensuring correct readings.

What are the types of calibration?

These include electrical, mechanical, temperature, pressure, and frequency calibration.

What is a multifunction calibrator?

A multifunction calibrator is a device capable of calibrating multiple types of measurements, like the Fluke 726, suitable for process industries.

What are multifunction calibrators used for?

Multifunction calibrators are used to calibrate various measurement devices, offering versatility in a single tool.