Swedish

Elektrisk PPE - personlig skyddsutrustning

Vad är personlig skyddsutrustning (PPE) och varför är den viktig? Inte så viktigt, enligt 85 % av elektrikerna som nyligen deltog i en enkät från Fluke. De sade att de inte bär personlig skyddsutrustning därför att den är obekväm. Ändå vet vi att PPE är den sista försvarslinjen för att skydda sig i miljöer med ljusbågar. Det bästa sättet att undvika elstötar och dödande elchocker är att befinna sig långt ifrån strömförande delar och endast arbeta på bortkopplad utrustning. Tyvärr kan ljusbågar och andra olyckor fortfarande inträffa trots lämpliga försiktighetsåtgärder. Ändå vet vi att PPE är den sista försvarslinjen för att skydda sig mot ljusbågar.

Olika nivåer av PPE krävs för olika typer av elektriska arbeten.

United States Department of Labors Occupational Safety and Health Administration (OSHA) och NFPA tillhandahåller tydliga riktlinjer och regler kring säkerhet på arbetsplatsen. NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace (Standard för elektrisk säkerhet på arbetsplatsen), innehåller krav och nödvändig PPE för säkra arbetssätt. Standarden NFPA 70E är inte lagstadgad, utan den skapades för att hjälpa till att uppfylla de lagstadgade kraven från OSHA. För att ta reda på vilken PPE som krävs i vissa miljöer måste du börja med en riskbedömning.

Vilka är PPE-kraven?

En riskdömning avgör inte bara vilken personlig skyddsutrustning som krävs på arbetsplatsen, utan är även det första steget i att utveckla ett säkerhetsprogram. Den bör utgöra grunden för att skapa en säker arbetsmiljö. Du måste identifiera de potentiella farorna på arbetsplatsen, både fysiska och hälsorelaterade.

Potentiella hälsorisker är till exempel skadliga partiklar, kemikalier eller skadlig strålning. Fysiska faror kan vara många olika arbetplatsområden, inklusive, men inte begränsat till:

 • Rörliga föremål
 • Vassa kanter
 • Möjliga fallande föremål
 • Elektriska anslutningar
 • Extrema temperaturer

När du undersöker arbetsplatsen måste du dokumentera varje möjlig risk. Informationen går att ordna senare och bestämma korrekt PPE som skyddar anställda mot varje fara. Arbetsplatsbedömningen måste upprepas regelbundet för att ta hänsyn till eventuella förändringar och att de angivna PPE-nivåerna är tillräckliga.

Välj korrekt PPE

När riskbedömningen är slutförd måste du om möjligt avlägsna farorna. Tänk på kontrollhierarkin när du skapar planen. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) beordrade dessa kontroller grundat på det som mest effektivt och minst effektivt skyddar arbetare.

 1. Eliminera risken
 2. Ersätt farlig utrustning eller farliga material
 3. Skapa kontroller för att minska exponering eller allvarlighet
 4. Varningar, skyltar och andra meddelanden
 5. Administrativa kontroller, inklusive säkra arbetssätt
 6. Personlig skyddsutrustning

Om du har gått igenom hierarkin och kommer till PPE som det sista steget, måste du skapa en PPE-lista för elektriska arbeten. Du måste följa riktlinjerna i NFPA 70E för att välja lägsta PPE-standarderna för områdena du antecknade i utvärderingen. Tabell 130.5(C) eller tabellmetoden i NFPA 70E hjälper till att uppskatta sannolikheten för en ljusbåge i olika växel- och likströmssystem och om personlig skyddsutrustning krävs.

Tabellen är den lägsta kravnivån. Det är bra att inte bara uppfylla minimikraven, utan att även överskrida standarden. OSHA kräver att många av PPE-kategorierna uppfyller standarderna utvecklade av American National Standards Institute (ANSI) för dessa tre PPE-typer:

 • Ögon- och ansiktsskydd,
 • huvudskydd och
 • fotskydd.

ANSI har ingen standard för handskar men OSHA rekommenderar att de väljs efter vilka arbeten som utförs.

PPE-utbildning

Som en del av OSHA:s standarder måste arbetsgivare utbilda anställda som måste använda elektrisk PPE i vem som måste bära elektrisk PPE, att bära, underhålla och kassera den korrekt och dess begränsningar.

Att förstå den personliga skyddsutrustningen begränsningar är en viktig del av utbildningen, eftersom den måste ses som den sista försvarslinjen i händelse av ljusbågar. PPE är inte idiotsäker. I kombination med goda säkerhetsrutiner ger PPE bästa möjliga resultat i händelse av ljusbågar.

Inkludera PPE-utbildning som en del av den vanliga säkerhetsutbildningen för att även ge anställda den senaste informationen om eventuella ändringar och ger dig chansen att granska effektiviteten i vidtagna elektrisk PPE-åtgärder. Säkerhetsutbildningen måste säkerställa att alla vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga ljusbågeincidenter och minska förekomsten. Bära och använda korrekt PPE måste vara en av dessa åtgärder. Det minskar skador och kan rädda liv.

Relaterade resurser