Swedish

Användning av beröringsfria verktyg för att undvika skador

Säkerhet

Det är grunden för alla program inom elsäkerhet: begränsa de anställdas exponering för elektriska faror som stötar och ljusbågar. Användning av testkablar och klämmor för att felsöka och utföra rutinmässigt underhåll inuti en strömförande panel innebär alltid en fara för arbetarna. Personlig skyddsutrustning för elektriker (PPE) skyddar vid direktkontakt och får aldrig användas som den främsta metoden för att skydda elektriker och tekniker. Säkra arbetsmetoder, t.ex. användning av beröringsfria testverktyg som inte kräver att elektriker utsätts för fara, måste först övervägas när det handlar om elsäkerhet.

När en anställd utsätts för elektrisk fara måste de upprätta avgränsningar och bära lämpliga kläder med skydd mot ljusbågar och isolerande gummihandskar. De främsta fördelarna med beröringsfria mätningar är att mängden personlig skyddsutrustning som används minskas på ett säkert sätt, att antalet arbetare inom avgränsningen minskas och att testelektriker eller testelektrikern kan befinna sig utanför avgränsningarna och långt borta från potentiella faror.

Det enklaste steget

Erhålla korrekta temperaturdata
Med IR-termometern kan teknikerna erhålla korrekta temperaturdata på ett säkert avstånd från utrustning och komponenter. Det är viktigt att tänka på att ett ökat avstånd till det undersökta föremålet gör avläsningen mindre korrekt, eftersom termometern mäter en genomsnittstemperatur för det undersökta området.

Beröringsfria IR-termometrar är bland de enklaste beröringsfria testverktyg som kan användas. Med verktygets pistolhandtag kan en laserstråle riktas mot den punkt där temperaturen ska mätas. En temperaturavläsning visas sedan på displayen. Laserstrålen är endast avsedd för att ”rikta” verktyget mot det område som ska mätas. Den temperatur som detekteras beror på avståndet till mätpunkten. Du måste vara noggrann för att få korrekta resultat.

När det gäller säkerhet innebär användningen av en IR-termometer att du inte behöver klättra på stegar för att kontrollera ventilationers utloppstemperatur, inte behöver sträcka dig runt värmeband och värmebehållare för att felsöka processrelaterade problem, inte behöver sträcka dig runt roterande axlar för att kontrollera motorer med heta punkter eller sträcka dig in i strömförande paneler för att kontrollera komponenters temperaturer.

Visuella infraröda termometrar

Den visuella IR-termometern är ett mer avancerat men praktiskt verktyg. Förutom de vanliga IR-termometerfunktionerna ger den visuella termometern en digital bild som skapar en infraröd värmekarta – nästan som en värmekamera. Den visuella IR-termometern är mer exakt än den vanliga IR-termometern eftersom den inte mäter ett genomsnitt för de omgivande områdena. Istället blandas värmekartan med en digital standardbild så att det blir enklare att identifiera problemområden. Du kan hämta digitala bilder till datorn för ytterligare analys och rapportgenerering, så att du kan arbeta på ett säkert avstånd från de flesta stötarna och ljusbågarna.

Den visuella IR-termometern blandar den digitala bilden av föremålet som mäts med värmekartan och visar det uppenbara för den omedvetna arbetaren: Den här specifika strömbrytaren är överhettad och utgör ett potentiellt säkerhetsproblem.

Den visuella IR-termometerns värmekarta möjliggör snabb identifiering av överhettade ledare och kontakter – potentiella brandfaror. Överhettade kontakter och elkomponenter kan indikera pågående utrustningsfel och möjliga problem med ljusbågar. Att identifiera och minska risker är ett mål inom alla säkerhetsprogram.

Använda en värmekamera

IR-kameror fångar inte bara in och mäter den infraröda energin (värme) som kommer från en källa, utan producerar även en värmebild. Färgerna på skärmen anger graden av värme som kommer från olika komponenter. Om du visar en värmebild, särskilt när den digitala standardbilden av källan är sammanslagen med värmebilden, får du en användarvänlig bild där du kan identifiera potentiella problem. Användaren kan lätt urskilja temperaturskillnaden i källbilden och snabbt avgöra om det behövs korrigerande åtgärder, och även hur snart.

När du till exempel utför en termisk skanning av elektrisk utrustning, anser InterNational Electrical Testing Association (NETA) att om temperaturskillnaden mellan liknande komponenter vid liknande belastning ligger mellan 4 °C och 15 °C finns det ett problem i komponenten med högre temperatur, som bör repareras när det är möjligt. Men om temperaturskillnaden mellan de liknande komponenterna ökar till mer än 15 °C ska omedelbara reparationer utföras.

Tänk dig att en terminal på en trefasbrytare är betydligt mer än 15 °C varmare än de andra två faserna. Det kan betyda att ett mycket högt motstånd i terminalen alstrar farligt hög värme, att isoleringen börjar mjukna och deformeras och att själva brytaren är nära ett katastrofalt fel. En beröringsfri mätning med en värmekamera identifierar det potentiella felet i realtid och, viktigast av allt, låter teknikern vara på ett mycket säkrare avstånd under diagnostiseringen av det potentiellt farliga felet.

En person som utbildats i användning av en värmekamera kan fungera som en del av ett tvåpersonsteam (den andra utbildade personen hjälper till att upprätta gränser och öppna dörrar till inkapslingen) som snabbt kan förflytta sig genom en anläggning och identifiera överbelastade kretsar, felaktig elektrisk och roterande mekanisk utrustning samt värmeprocessproblem. Att undvika potentiella säkerhetsproblem genom att åtgärda felet innan det uppstår är en annan viktig del för en säker arbetsmiljö.

Bredda säkerhetsfönstret

IR-fönster IR-kamera värmebild
Genom att använda IR-fönstret för att utföra en termisk skanning av utrustningen ökas säkerheten för värmebildsteknikern avsevärt. Exponeringen för stötar och ljusbågar reduceras till i stort sett noll.

Genom att använda ett IR-fönster tillsammans med en värmekamera utökas säkerheten ytterligare. Relativt små, runda IR-fönster kan installeras permanent på skåp som är en del av anläggningens värmefotograferingsprogram, eller kan monteras på utrustningsskåp som kan avge en farlig ljusbåge om en olycka inträffar när dörren är öppen. Genom att skanna genom ett IR-fönster som är klassat för att tåla ljusbågar och explosioner, behöver du inte ens öppna en skåpslucka för att skanna. Det innebär att det i stort sett inte finns någon risk för att teknikern utsätts för stötar eller ljusbågar. Rutinunderhåll och felsökning kan nästan inte utföras på ett säkrare sätt!

Håll avståndet

Ett verktyg som ofta förbises när det gäller säkerhet är laseravståndsmätaren. Det här beröringsfria verktyget för avståndsmätning ses ofta bara som ett bekvämt verktyg, men det ökar även säkerheten vid sådana arbeten som ljusbågsstudier. Den här tekniska analysen kräver mätning av längden på ledarna mellan utrustningsdelarna. I stället för att använda måttband i stål och stegar där två personer kan hamna alltför nära och över kabelrännor och kontrollutrustning, gör laseravståndsmätaren att många avståndsmätningar kan utföras på ett säkert sätt från golvet av bara en person. Tryck på knappen Measure en gång så aktiveras lasern. Rikta sedan laserstrålen mot den punkt till vilken avståndet ska mätas och tryck på knappen Measure igen för avläsning av ett exakt avstånd på upp till 61 meter eller mer på displayen.

Undvik kontakt med strömförande delar

Med beröringsfria spänningsdetektorer kan spänningar upptäckas utan att man behöver komma i kontakt med en strömförande del. För snabba strömkontroller vid ändkontakter eller vid felsökning av en belysningskrets är det säkrare att använda en spänningsdetektor än att placera prober i en ändkontakt och mycket säkrare än att öppna lådor och ljusarmaturer. Användarna måste vara medvetna om att spänningsdetektorer endast indikerar ström vid kretsens ojordade sida, inte på den jordade eller neutrala ledarsidan.

Fjärrdisplay

Multimetrar med fjärrdisplay gör det möjligt att göra avläsningar på upp till 9 meters avstånd från den utrustning som övervakas. Displayenheten har tagits bort från multimetern medan mätaren och proberna (eller tången) är kvar vid mätpunkten.

Bland säkerhetsåtgärderna ingår att stänga dörren till ett MCC-skåp eller koppla från och stå på ett säkert avstånd för att mäta motorns startström. Du bör inte stå direkt framför en motorstartare när en stor trefasmotor drar många gånger sin normala strömstyrka vid start, även om du bär lämplig personlig skyddsutrustning för elektriker. Återigen, användningen av beröringsfria verktyg minskar riskerna avsevärt.

Trådlösa verktyg

Trådlösa verktyg ger den mest avancerade tekniken för ökad säkerhet. Du kan till exempel ställa in tre fjärrmoduler vid den utrustning som ska övervakas. Själva den digitala multimetern med sin display kan hållas och observeras på ett säkert avstånd mer än 18 meter bort där den tar emot de trådlösa signalerna. Om du vill kan du hämta upp till tio mätvärden trådlöst och i realtid direkt från modulerna till en bärbar dator.

Trådlösa verktyg använder sig i allt högre grad av molnet, där data överförs från verktygen till en app, och där data kan delas, lagras och visas för ditt team från en bärbar dator, surfplatta eller smarttelefon.

Med trådlösa testverktyg kan flera avläsningar göras på säkert avstånd från utrustningen istället för framför öppna skåp. Flera avläsningar innebär mindre tid i en strömförande panel.

Teknikerna kan hålla sig långt utanför de områden där det finns risk för stötar och ljusbågar när utrustningen används för att observera och registrera olika parametrar. Många felsökningsåtgärder av motorn klassas som fara i riskkategori 2, vilket kräver användning av ett ljusbågeklassat ansiktsskydd och balaklava. När modulerna har installerats och kåporna har bytts ut kan riskkategorin sänkas till noll, där besvärliga ansiktsskydd, obekväma balaklavor eller klumpiga gummifodrade handskar inte krävs. Om flera avläsningar utförs samtidigt minimeras behovet av att låta arbetarna gå innanför avgränsningarna för ljusbågar på nytt.

Sammanfattning

Användning av beröringsfria testverktyg begränsar avsevärt och eliminerar ofta helt situationer där personer exponeras för elektriska faror i form av stötar, ljusbågar och explosioner, men behovet av personlig skyddsutrustning för elektriker elimineras inte helt. Användning av beröringsfria verktyg kan göra det möjligt för användaren att minska risknivån i samband med en mätning, vilket i sin tur minskar typen och mängden av personlig skyddsutrustning som krävs. Undersökningar i en strömförande panel med händerna, testkablar och strömtänger under försök att hitta mätpunkter och sedan placera och hålla testkablar, vända sig och luta sig för att läsa av en display skapar faror. Många gånger krävs det två arbetare för att utföra den här uppgiften, vilket medför att ytterligare en arbetare utsätts för fara. Att tillhandahålla ett praktiskt och säkert arbetsområde, fritt från elektriska faror är det angivna syftet med elsäkerhetsstandarder. Användning av beröringsfria testverktyg kan bidra till att nå målet och skapa en elektriskt säker och mer effektiv arbetsmiljö för de anställda.

Fler resurser

Gå till PDF-versionen av den här artikeln