Czech

Analyzátory motorových pohonů Fluke MDA-510 a MDA-550

 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzers
 • Variable speed drive DC Bus voltage measurements with Fluke MDA-550
 • Shaft voltage measurements with Fluke MDA-550

Klíčové vlastnosti

 • Testování s nápovědou s podrobnými grafickými diagramy připojení pro napětí a proud usnadňuje nastavení a připojení pohonu s proměnnými otáčkami více, než kdy dříve
 • Přednastavené měřicí profily umožňují shromažďování dat na základě zvoleného testovacího postupu a omezují nutnost složité konfigurace
 • Vestavěné funkce pro vytváření zpráv umožňují rychle vytvářet profesionální zprávy s výsledky vyhledávání problémů motorového pohonu, a to před kalibrací i po ní.

Přehled výrobků: Analyzátory motorových pohonů Fluke MDA-510 a MDA-550

Snadnější komplexní vyhledávání problémů u motorových pohonů díky testovacím sestavám s nápovědou a díky automatizovanému měření pohonu, které poskytuje spolehlivé a opakovatelné výsledky testů.

Analyzátory motorových pohonů Fluke MDA 510 a MDA 550 vám uspoří čas, zbaví vás nepříjemného nastavování složitých měření a zjednoduší vyhledávání problémů u pohonů s proměnnými otáčkami. Jednoduše vyberte test a měření s nápovědou vám krok za krokem ukáží, kde provést připojení pro změření napětí a proudu. Přednastavené profily měření vám také zaručí, že získáte veškerá potřebná data pro všechny důležité části motorového pohonu – od vstupních a výstupních hodnot, přes stejnosměrnou sběrnici, až po samotný motor. Řada MDA-500 přináší vše potřebné pro základní i pokročilá měření. Díky vestavěné funkci pro vytváření zpráv můžete snadno a rychle vytvářet spolehlivé zprávy, a to před kalibrací i po ní.

Modely MDA-510 a MDA-550 jsou ideální přenosné měřicí přístroje pro analýzu motorových pohonů. Umožní vám bezpečně rozpoznat a vyřešit nejčastější problémy na systémech motorových pohonů s měničem.

 • Měří nejdůležitější parametry motorového pohonu, včetně napětí, proudu, napěťové hladiny stejnosměrné sběrnice a zvlnění napětí, napěťové a proudové nesymetrie a harmonických (MDA-550), modulace napětí, a napěťových výbojů na hřídeli motoru (MDA-550).
 • Provádí rozšířená měření harmonických k určení vlivu harmonických nízkých a vysokých řádů na vaši energetickou rozvodnou síť.
 • Provádí měření s nápovědou pro vstupní hodnoty motorového pohonu, stejnosměrnou sběrnici, výstupní hodnoty pohonu, příkon motoru a měření na hřídeli (MDA-550), s podrobnými grafickými diagramy připojení pro napětí a proud.
 • Nabízí zjednodušené nastavení měření s přednastavenými měřicími profily, které zajišťují automatické shromažďování dat na základě zvoleného testovacího postupu.
 • Snadno a rychle vytváří zprávy, které umožňují perfektně dokumentovat řešení problémů a jsou užitečné při spolupráci s ostatními.
 • Měří i další elektrické parametry pomocí plnohodnotného 500MHz osciloskopu s funkcí měření a záznamu; výsledkem je úplné spektrum elektrického a elektronického měření pro průmyslové systémy.

Analyzátory motorových pohonů Fluke MDA-510 a MDA-550 přinášejí měření s nápovědou – analýza nikdy nebyla snadnější.

Vstupní hodnoty pohonu

Měřte vstupní napětí i proud, srovnejte jmenovité napětí pohonu s proměnnými otáčkami (VFD resp. VSD), který se označuje také jako pohon s regulovatelnými otáčkami (ASD), se skutečným napájecím napětím a rychle zjistíte, zda se hodnoty pohybují v přijatelném rozmezí. Dále zkontrolujte vstupní proud a určete, zda nepřekračuje maximální hodnotu a zda jsou vodiče na danou zátěž dostatečně dimenzované. Můžete si také ověřit, zda je úroveň harmonického zkreslení přijatelná, a to vizuální kontrolou tvaru křivky nebo obrazovky s harmonickým spektrem (MDA-550) zobrazující jak celkové harmonické zkreslení, tak i jednotlivé harmonické.

Nesymetrie napětí a proudu

Zkontrolujte nesymetrii napětí na vstupních svorkách pohonu s proměnnými otáčkami, abyste si ověřili, zda nesymetrie fází není příliš vysoká (> 6–8 %) a zda je sled fází správný. Můžete také zkontrolovat nesymetrii proudu, neboť nadměrná nesymetrie může signalizovat problém s usměrňovačem.

Rozšířená měření harmonických

Nadměrné harmonické představují nebezpečí nejen pro vaše rotační stroje, ale i pro další zařízení připojená k energetické rozvodné síti. Přístroj MDA-550 dokáže nejen rozpoznat harmonické motorového pohonu, ale také zjistit případný účinek elektroniky spínacího měniče. Přístroj MDA-550 pracuje s třemi rozsahy harmonických – 1. až 51. řád harmonických, 1 až 9 kHz a 9 až 150 kHz. Díky tomu je schopen rozpoznat jakékoli problémy s harmonickým rušením.

Stejnosměrná sběrnice

Velmi důležitým aspektem motorového pohonu je přeměna střídavého proudu na stejnosměrný. Pro zajištění optimálního výkonu pohonu je nezbytné mít správné napětí, vhodné vyhlazování a nízké zvlnění napětí. Napětí s vysokým zvlněním může být signálem vadných kondenzátorů nebo nesprávné velikosti připojeného motoru. Funkci záznamu na přístrojích řady MDA-500 lze použít k dynamické kontrole výkonu stejnosměrné sběrnice v provozním režimu a v zátěži.

Výstupní hodnoty pohonu

Zkontrolujte výstupní hodnoty pohonu s měničem. Zaměřte se při tom na poměr napětí a frekvence (V/F) a na modulaci napětí. Pokud měřením zjistíte vysoký poměr V/F, hrozí přehřátí motoru. V případě nízkých poměrů V/F nemusí být připojený motor schopen dodat v zátěži točivý moment potřebný k provozu zamýšleného procesu.

Modulace napětí

Měření signálů s pulzní šířkovou modulací jsou využívána ke kontrole vysokých napěťových špiček, které mohou poškodit izolaci vinutí motoru. Čas nárůstu či strmost impulzů vyjadřuje odečet dV/dt (rychlost změny napětí v čase), tuto hodnotu je třeba vztáhnout ke specifikované izolaci. Měření mohou být také použita ke zjištění frekvence spínání kvůli rozpoznání případného problému s elektronickým spínáním nebo s uzemněním, při němž signál kolísá směrem nahoru a dolů.

Příkon motoru

Nejdůležitější je zajistit přísun napětí na vstupní svorky motoru. Hlavní úlohu při tom hraje výběr kabeláže spojující hnací ústrojí s motorem. Špatný výběr kabeláže může vést k poškození hnacího ústrojí i motoru kvůli nadměrným odraženým napěťovým špičkám. Je důležité se ujistit, že proud na svorkách odpovídá jmenovitému výkonu daného motoru. Případný nadproud může způsobit nadměrné zahřívání motoru, což zkracuje životnost izolace statoru a může vést až k předčasnému selhání motoru.

Napětí na motorové hřídeli

Napěťové pulzy pohonů s proměnnými otáčkami se mohou indukovat ze statoru do rotoru motoru. Výsledkem může být přítomnost elektrického napětí na hřídeli rotoru. Pokud toto napětí na hřídeli rotoru překročí izolační schopnosti maziva ložisek, může docházet k elektrickým výbojům (jiskření), které způsobuje důlkování a vybrušování kroužků motorových ložisek, tedy poškození, které může způsobit předčasné selhání motoru. Analyzátory řady MDA-550 jsou dodávány spolu se sondou s uhlíkovými kartáči a hroty, která snadno rozpozná přítomnost destruktivních elektrických výbojů. Díky amplitudě impulzů a četnosti těchto jevů budete schopni reagovat dříve, než dojde k selhání. Toto nové příslušenství a schopnosti přístroje MDA-550 vám umožní odhalit potenciální škody, aniž byste museli investovat do nákladných trvale instalovaných řešení.

Měření s nápovědou krok za krokem zaručuje, že máte potřebná data vždy po ruce

Řada MDA-500 vám umožní snadno a rychle testovat a vyhledávat typické problémy na třífázových i jednofázových systémech motorových pohonů s měničem. Údaje na obrazovce a nastavení s nápovědou krok za krokem vám usnadní konfiguraci analyzátoru a umožní vám provést potřebná měření pohonu, abyste mohli rychleji a lépe plánovat údržbu. Přístroj MDA-500 přináší možnosti měření zaručující nejrychlejší vyhledání problému motorového pohonu – od napětí na vstupu, až po instalovaný motor.

Technické údaje: Analyzátory motorových pohonů Fluke MDA-510 a MDA-550

Funkce měření
Stejnosměrné napětí (V DC)
Maximální napětí se sondou 10 : 1 nebo 100 : 11 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10 : 1 nebo 100 : 11 mV
Měření na celé stupnici999 bodů
Přesnost 4 s až 10 us/dílek±(3 % + 6 bodů)
Střídavé napětí (V AC)
Maximální napětí se sondou 10 : 1 nebo 100 : 11 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10 : 1 nebo 100 : 11 mV
Měření na celé stupnici999 bodů
50 Hz±(3 % + 10 bodů) - 0,6 %
60 Hz±(3 % + 10 bodů) - 0,4 %
60 Hz až 20 kHz±(4 % + 15 bodů)
20 kHz až 1 MHz±(6 % + 20 bodů)
1 MHz až 25 MHz±(10 % + 20 bodů)
Napětí True-RMS (V AC+DC)
Maximální napětí se sondou 10 : 1 nebo 100 : 11 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10 : 1 nebo 100 : 11 mV
Měření na celé stupnici1 100 bodů
DC do 60 Hz±(3 % + 10 bodů)
60 Hz až 20 kHz±(4 % + 15 bodů)
20 kHz až 1 MHz±(6 % + 20 bodů)
1 MHz až 25 MHz±(10 % + 20 bodů)
Napětí PWM (V PWM)
ÚčelMěření signálů s pulzní šířkovou modulací, například výstupních hodnot motorových pohonů s měničem
PrincipOdečty zobrazují efektivní napětí na základě průměrných hodnot vzorků z celé řady časových úseků na základní frekvenci
PřesnostJako V AC+DC pro sinusové signály
Špičkové napětí (V peak)
RežimyMax peak (špička max.), Min peak (špička min.) nebo pk-to-pk (špička-špička)
Maximální napětí se sondou 10 : 1 nebo 100 : 11 000 V
Maximální rozlišení se sondou 10 : 1 nebo 100 : 110 mV
Přesnost
Max peak (špička max.) nebo Min peak (špička min.)±0,2 dílku
Pk-to-pk (špička-špička)±0,4 dílku
Měření na celé stupnici800 bodů
 
Obecné specifikace
Proud (AMP) s proudovými kleštěmi
RozsahyStejné jako u V AC, V AC+DC nebo V peak (špička)
Měřítka stupnice0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
PřesnostStejná jako u V AC, V AC+DC nebo V peak (špička) (připočtěte přesnost proudových kleští)
Frekvence (Hz)
Rozsah1,000 Hz až 500 MHz
Měření na celé stupnici999 bodů
Přesnost±(0,5 % + 2 body)
Poměr napětí/frekvence (V/Hz)
ÚčelZobrazení podílu změřené hodnoty V PWM (viz V PWM) a základní frekvence u motorových pohonů na střídavý proud s proměnnými otáčkami
Přesnost% Vrms + % Hz
Nesymetrie napětí na vstupu pohonu
ÚčelZobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru 3 hodnot napětí true-rms
PřesnostOrientační procentuální hodnota založená na hodnotách V AC+DC
Nesymetrie napětí na výstupu pohonu a vstupu motoru
ÚčelZobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot napětí PWM
PřesnostOrientační procentuální hodnota založená na hodnotách V PWM
Nesymetrie proudu na vstupu pohonu
ÚčelZobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot střídavého proudu
PřesnostOrientační procentuální hodnota založená na hodnotách A AC+DC
Nesymetrie proudu na výstupu pohonu a vstupu motoru
ÚčelZobrazení nejvyššího procentuálního rozdílu hodnoty některé z fází oproti průměru třech hodnot střídavého proudu
PřesnostOrientační procentuální hodnota založená na hodnotách A AC
Doba náběhu a doba doběhu
HodnotyZměna napětí (dV), změna času (dt), změna napětí za jednotku času (dV/dt), přesah
PřesnostJako přesnost osciloskopu
Harmonické a spektrum
Harmonics (harmonické)DC do 51. řádu
Rozsah spektra1–9 kHz, 9–150 kHz (20 MHz, filtr zapnut), až do 500 MHz (modulace napětí)
Napětí na hřídeli
Události/sOrientační procentuální hodnota založená na měření doby náběhu a doby doběhu (impulsní výboje)
Shromažďování dat pro zprávu
Počet obrazovekDo zprávy může být uloženo až 50 typických obrazovek (v závislosti na kompresním poměru)
Přenos do počítačePomocí 2GB paměťového zařízení USB nebo kabelu mini-USB na USB a softwaru FlukeView™ 2 pro měřicí přístroje ScopeMeter™
Nastavení sondy
Napěťová sonda1 : 1, 10 : 1, 100 : 1, 1000 : 1, 20 : 1, 200 : 1
Proudové kleště0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Hřídelová napěťová sonda1 : 1, 10 : 1, 100 : 1

Modely: Analyzátory motorových pohonů Fluke MDA-510 a MDA-550

Fluke MDA-550
Analyzátor motorových pohonů, 4 kanály, 500 MHz s měřením hřídelí motoru a harmonických
 • 1x baterie Li-Ion BP 291
 • 1x nabíječka / napájecí adaptér BC190
 • 3x vysokonapěťové sondy VPS 100:1 s krokosvorkami
 • 1x napěťová sonda VPS410-II-R 10:1 500 MHz
 • 3x proudové kleště AC i400S
 • 1x pouzdro na přenášení C1740
 • 1x 2GB jednotka USB s uživatelskou příručkou a softwarem FlukeView™ 2
 • 1x SVS-500 – sada pro měření napětí na hřídeli (3x kartáč, držák sondy, dvoudílný nástavec a magnetická základna)
Fluke MDA-510
Analyzátor motorových pohonů, 4 kanály, 500 MHz
 • 1x baterie Li-Ion BP 291
 • 1x nabíječka / napájecí adaptér BC190
 • 3x vysokonapěťové sondy VPS 100:1 s krokosvorkami
 • 1x napěťová sonda VPS410-II-R 10:1 500 MHz
 • 1x proudové kleště AC i400S
 • 1x pouzdro na přenášení C1740
 • 1x 2GB jednotka USB s uživatelskou příručkou a softwarem FlukeView 2