Swedish

Mäta ström

Measuring ac current with a clamp meter’s jaws

Moment för att mäta växel- eller likström i strömtångens gap:

Moment före mätning (för att undvika elektriska stötar eller personskada):

 • Koppla bort testproberna från instrumentet.
 • Håll fingrarna bakom instrumentet.
 1. Vrid omkopplaren till rätt funktion, antingen A ac eller A dc. Du ser symbolen Ikonen Tång i teckenfönstret som indikerar mätningen görs med tången.
 2. Obs! Värden uppmätta strömstyrkan är < 0,5 A, blinkar mittpunkten i ikonen i teckenfönstret (Ikonen Tång). Om strömstyrkan är > 0,5 A har mittpunkten fast ljus.
 3. Före mätning av likström (om instrumentet har en sådan funktion): Vänta till skärmen stabiliserar och tryck sedan på knappen Zero (Nollställ) för att säkerställa korrekta avläsningar. När mätaren nollställs rensas eventuella likströmsrester bort från läsningen. Nollställningsfunktion fungerar endast om omkopplaren står i likströmsmätningsläge.
 4. Obs! Innan mätaren nollställs måste du kontrollera att tången är stängd och att inte finns ledare i tången.
 5. Tryck på tångens öppningsknapp, öppna gapet och för in ledaren i gapet.
 6. Stäng gapet, placera ledaren enligt tångens centreringsmärken.
 7. Läs av det uppmätta värdet på displayen.

Mäta växelström med en flexibel strömprob:

Moment före mätning (för att undvika elektriska stötar eller personskada):

 • Använd inte den flexibla strömproben i närheten av och ta bort den från farliga strömförande ledare. Var särskilt försiktig under montering och borttagning av den flexibla proben.
 • Bryt strömmen till den testade utrustningen under testet eller ha lämplig skyddsutrustning.
Mäta ström
 1. Anslut den flexibla strömproben till mätaren. Se illustrationen nedan.
 2. Anslut probens flexibla rör runt ledaren. Om du öppnar den flexibla strömprobens ände för att ansluta den måste du säkerställa att du stänger och låser den. Du hör och känner när låset till strömproben klickar på plats.
  • Obs! Vid strömmätningar måste du centrera ledaren i den flexibla strömproben. Undvik om möjligt att göra mätningar nära andra strömförande ledare.
 3. Håll probkopplingen över 2,5 cm från ledaren.
 4. Vrid väljarratten till ikonen Ikonen Klämma. När den är i rätt läge visas Ikonen Klämma i teckenfönstret. Det anger att avläsningar kommer från den flexibla proben.
  • Obs! Värden uppmätta strömstyrkan är < 0,5 A, blinkar mittpunkten i ikonen i teckenfönstret (Ikonen Klämma). Mittpunkten är fast om strömstyrkan är > 0,5 A.
 5. Se strömstyrkans värde i mätarens teckenfönster.

Om den flexibla proben inte fungerar som förväntat:

 1. Kontrollera kopplingssystemet för att säkerställa att det är anslutet och ordentligt stängt och för att se om det finns några skador. Om det finns något främmande föremål kommer kopplingssystemet inte att stängas ordentligt.
 2. Kontrollera om kabeln mellan den proben och mätaren är skadad.
 3. Bekräfta att omkopplaren är i rätt läge (Ikonen Klämma).
Hitta den perfekta strömtången