Swedish

14 sätt som dolda luftläckor orsakar skador på utrustning

Energieffektivitet, Läckagedetektering

Förutom prestandaproblem och minskad energieffektivitet kan de skador som orsakas av läckage av gas eller tryckluft som inte upptäcks vara betydande. Här är några av de viktigaste problemen som kan undvikas med Fluke ii900 Acoustic Imager som hjälper dig att hitta dessa förrädiska läckor så att du kan åtgärda dem innan de orsakar kostsamma driftstopp.

1. Fel på manöverlufttrycksregulator

Ventilationsport på en manöverlufttrycksregulator

Bild med tillstånd av ADG Concepts

Den här manöverlufttrycksregulatorn är avsedd att hålla de inre komponenterna torra. Vid första anblicken trodde kunden att det var ett normalt luftutsläpp som hördes, men såg genom att visualisera ljudet med Fluke ii900 att det fanns två läckor. Detta var inte normal ventilation. I stället hade tätningarna gått sönder och orsakat luftläckan.

2. Kondensering av kontrollpanel för processventil

Kontrollpanel för processventil med luftläckage

Bild med tillstånd av ADG Concepts

Denna kontrollpanel är avsedd för en processventil (elektrisk och pneumatisk). Kunden klagade på ett obefogat elektriskt fel. Det visar sig att grundorsaken inte alls var elektrisk. Fluke ii900 identifierade en tryckluftstork som inte arbetade effektivt, vilket orsakade kondens i området och slutligen orsakade att de elektriska komponenterna gick sönder.

3. Korrosion på tryckregulator

Skadad tryckregulator på grund av koldioxidläckage

En tryckregulator med svår korrosion som inte längre fungerar. Regulatorn ingick i utrustning som hade tryckluft, kväve och koldioxid. Den här kunden hade en tryckregulator som hela tiden hade funktionsfel men kunde inte ta reda på var. Fluke ii900 lokaliserade små koldioxidläckage i närheten, vilket med tiden kan leda till att komponenter går sönder. Det påverkar drifttiden och/eller kvaliteten negativt. Det är grundorsaken till många fel som inte upptäcks.

4. Driftstopp för ventilställdon

Ventilställdon med luftläckage

Bild med tillstånd av ADG Concepts

Detta är ett ventilställdon i ett tryckluftssystem. Kunden var inte medveten om läckan och hade kompenserat genom att öka trycket på manöverluften. Den oavsiktliga konsekvensen var att det maximala trycket i andra anordningar överskreds. Detta minskade tillförlitligheten i processen ytterligare och orsakade driftstopp.

5. Lufthanterarrör läcker från packningar och fästdon

Lufthanterarrör med luftläckage Läckage från packningar och fästdon på lufthanterarrör

Ett rörsystem för lackeringsbås. Det finns flera läckor där det finns defekta packningar och fästdon som är lösa eller saknas helt. Dessa typer av läckor kan leda till att anläggningen stängs ned eller bidra till utsläpp i miljön. Underhåll utfördes på den här utrustningen veckan innan utan att läckorna upptäcktes.

6. Läckage i fordonsluftledningar minskar prestanda

Luftledningar för fordon i en trailerdragare med luftläckage

Detta är pneumatiska luftledningar i en trailerdragare. Läckor i pneumatiska system är en kvalitetsdefekt som kan påverka prestandan hos inbyggda system. Konventionella metoder för läckagesökning är extremt tidskrävande i dessa situationer och kan lätt innebära att sådana typer av läckor inte upptäcks.

7. Läckage i produktbehållare medför föroreningar

Produktbehållare med luftläckage

Denna produktbehållare används som silo för pulver, eller bröd, för vinylfasader. En läcka som denna kan påverka batchintegriteten, till exempel genom kontaminering av produkten på grund av infiltration av miljöpartiklar. Föroreningar kan också täppa till silon och leda till att den stängs av, vilket leder till oplanerade driftstopp. Fluke ii900 identifierade en defekt O-ring eller för hårt åtdragen mutter på luckan.

8. Läckage i dammuppsamlingssystemet leder till ineffektiva prestanda

Dammuppsamlingssystem med luftläckage

I det här dammuppsamlingssystemet upptäckte ii900 en läcka i pneumatiken som driver skakapparaten i systemet. Den här typen av läckage orsakar ineffektiv drift och kan leda till ökat underhållsbehov, sämre prestanda eller blockeringar.

9. Läckage i HVAC-ledningar skapar risk för fel

HVAC-ledningar med luftläckage

Förlust av tryck eller vakuum i HVAC-ledningar kan leda till föroreningar, utrustningsfel eller miljösäkerhetsproblem vid felaktig avluftning.

10. Överliggande rullager för högt upp för upptäckt av alla underhållsbehov

Överliggande rullager med luftläckage

Detta är ett transportörsystem som används för att flytta lådor genom hela anläggningen. Rullager kräver kontinuerligt underhåll. I det här exemplet lade kunden 4 miljoner USD på ställningar för att skapa åtkomst till de ytor som krävs för inspektion och underhåll. De byggde ofta ställningarna på fel plats eller inspekterade områden som inte behövde underhållas. Fluke ii900 möjliggjorde en fullständig inspektion från bottenvåningen.

11. Manöverluftregulatorn avluftas inte ordentligt

Manöverluftregulator med luftläckage

Bild med tillstånd av ADG Concepts

Detta är en manöverluftregulator ovanför en processventil. Huset med läckan är en backventil. Packningen mellan de två monteringsytorna har gått sönder, vilket bevisar att den här enheten inte ventilerade övertryck, utan helt enkelt läcker.

12. En förvaringstank för utomhusbruk läcker ut dyra gaser

Kontroller för förvaringstank för utomhusbruk med argonläckage Anslutning för förvaringstank för utomhusbruk med argonläckage

Detta är en förvaringstank för utomhusbruk för argon. På denna anläggning leds argongasen från den här förvaringstanken in i anläggningen och används i produktionsprocessen. Argon är en dyr gas och när ventiler läcker, är det samma sak som att pengar strömmar direkt ut ur tanken.

13. Läckage från robotteknik påverkar produktkvaliteten

Robotutrustning med luftläckage Robotutrustning med luftläckage i pneumatiska sugkoppar

Detta är en plockrobot med pneumatiska sugkoppar. Om suget eller ställdonet är svagt kan de plockade delarna falla eller inte placeras i rätt position, vilket påverkar produktkvaliteten. När sugproblem rapporteras byts alla komponenter ofta ut eftersom det är svårt att isolera problemet. I stället för att behöva kontrollera varje kopp oberoende kan du med Fluke ii900 kontrollera om det förekommer läckage under drift.

14. Läckor i ångsystemet är kostsamma

Läckande ångsystem

Ångsystemet läcker i ångfällan. Ånga är dyrt att producera. Dessa typer av system är ofta otillgängliga, vilket gör det svårt att identifiera problem.

Luft- eller gasläckor kan vara svåra att identifiera, särskilt om du inte vet var du ska titta. Dessa exempel visar att läckor kan finnas på många fler platser än de grundläggande trycklufts- eller gassystemen, och problemen som dessa läckor orsakar kan vara mycket kostsamma. Med hjälp av Fluke ii900 Sonic Industrial Imager kan du enkelt identifiera dessa och andra typer av luft- eller gasläckage för att effektivt hålla igång dina system.

Relaterade resurser