Tiếng Việt Vietnam

Đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của chi nhánh Hàn Quốc

Fluke Korea Co., Ltd. thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như sau.

 1. Thông tin sẽ được thu thập
  • Yêu cầu thông tin sản phẩm/dịch vụ
   • Thông tin bắt buộc: Tên, Họ, Công ty, Địa chỉ email, Số điện thoại, Quốc gia và Mã bưu chính
  • Đăng ký sản phẩm
   • Thông tin bắt buộc: Sản phẩm đã mua, Số sê-ri, Ngày mua, Cách xưng hô, Tên, Họ, Địa chỉ email, Số điện thoại, Sản phẩm thuộc sở hữu của, Công ty, Tên đường, Thành phố, Quốc gia, Bang, Tỉnh hoặc Lãnh thổ, Mã Zip hoặc Mã bưu chính, Tình trạng sản phẩm, Ứ́ng dụng dùng vào, Ứ́ng dụng dùng cho và Ngành
 2. Mục đích thu thập và sử dụng
  • Yêu cầu thông tin sản phẩm/dịch vụ
   • Để cung cấp cho bạn thêm thông tin hoặc demo sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình của Fluke.
  • Đăng ký sản phẩm
   • Để cung cấp cho bạn với thông tin khác của sản phẩm Fluke, trạng thái bảo hành, thông báo an toàn và thu hồi cùng các bản cập nhật phần mềm hệ thống và phần mềm. Fluke có thể sử dụng thông tin này cho nghiên cứu thị trường.
 3. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
  Thông tin được thu thập tiếp tục được lưu giữ và sử dụng trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin, và những thông tin này sẽ được hủy ngay khi thời gian này kết thúc. Thông tin được cung cấp phải được duy trì theo các quy định và luật áp dụng khác, hoặc được cung cấp cho chúng tôi theo các mục đích khác ngoài những mục đích nêu trên, sẽ được lưu giữ cho đến thời gian đã định theo các quy định và luật áp dụng như vậy hoặc đến khi hoàn thành các mục đích khác như vậy.

Bạn có quyền không đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân ở trên; tuy nhiên, nếu bạn chọn không đồng ý, chúng tôi sẽ không thể xử lý yêu cầu của bạn

Đồng ý nhận thông tin quảng cáo và sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị của chi nhánh Hàn Quốc

Thông tin cá nhân mà Fluke Korea Co., Ltd. (“Công ty”) thu thập từ bạn có thể được sử dụng cho mục đích tiếp thị chung, bao gồm gửi thông tin quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ chung của công ty và tiếp thị nhắm mục tiêu, bao gồm gửi thông tin quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ tùy chỉnh của công ty thông qua điện thoại, thư từ, email, SMS, trong thời gian được trình bày trong tài liệu Đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của chi nhánh Hàn Quốc.

Bạn có quyền không đồng ý với điều này; tuy nhiên, nếu bạn chọn không đồng ý, bạn sẽ không nhận được thông tin quảng cáo được đề cập ở trên.