Bộ thiết bị đo kiểm điện với dây đeo và bút dò điện IAC II

  • Bộ Thiết Bị đo Kiểm điện Với Dây đeo Và Bút Dò điện IAC II | Fluke
Hãy mua ngay

Tổng quan sản phẩm: Bộ thiết bị đo kiểm điện với dây đeo và bút dò điện IAC II

Bộ thiết bị đo kiểm điện áp, tính thông mạch và dòng điện với dây đeo. 1AC đi kèm miễn phí.

Model: Bộ thiết bị đo kiểm điện với dây đeo và bút dò điện IAC II

Fluke T5-H5-1AC II Kit
Fluke Electrical Tester Kit with Holster and 1AC
Hãy mua ngay

Bộ thiết bị này bao gồm:

  • Fluke T5-1000
  • Fluke 1AC II
  • H5

Tài nguyên : Bộ thiết bị đo kiểm điện với dây đeo và bút dò điện IAC II