Tiếng Việt Vietnam

Wide-angle Infrared Lens

Tính năng chính

Field-of-View (FOV) is 42.5 ° x 32.5 °