Tiếng Việt Vietnam

Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip

  • Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip

Tính năng chính

  • Single probe pierces 0.25 to 1.5 mm insulated wire
  • Extremely small piercing point allows for maximum integrity of insulation
  • 30Vrms, 42.4Vpk, 60Vdc, 10A
  • One year warranty

Tổng quan sản phẩm: Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip

  • Que đo đơn có dây dẫn cách điện 0,25 đến 1,5 mm
  • Chốt nhỏ cho phép lớp cách điện tự liền lại
  • Tối đa 1000 V, 10 A
  • Bảo hành một năm

Model: Fluke AC89 Heavy Duty Insulation Piercing Test Clip

Fluke AC89
Hãy mua ngay