Telephoto Infrared Lens

  • Telephoto Infrared Lens | Fluke

Tính năng chính

Field-of-View (FOV) is 8.6 ° x 6.5 °

Nhận bản demo miễn phíHãy mua ngay