Czech

Jakou návratnost investic můžete očekávat u termokamery?

What kind of ROI can you expect from a thermal imager?

Pokud svou výbavu inspekčních přístrojů rozšíříte o infračervenou kameru (běžně také označovanou jako termokameru), závisí očekávaná návratnost investic (ROI) na mnoha proměnných. Především záleží na tom, zda jste například ředitelem průmyslového závodu nebo externím dodavatelem či konzultantem. Na tomto místě uvádíme několik nejdůležitějších oblastí, ve kterých může termokamera v příslušných případech přispět k návratnosti investic.

Ředitel průmyslového závodu

V průmyslových závodech existuje při využívání termokamer ke kontrolám a řešení problémů velký potenciál návratnosti investic, a to na základě následujících faktorů:

  • Eliminace prostojů. Kontroly lze provádět za provozu zařízení, takže nepřicházíte o výrobní čas.
  • Zvýšená produktivita. Bezkontaktní technologie termovizních kontrol umožňuje relativně rychle a z bezpečné vzdálenosti snímat velké plochy. To znamená, že technici dokáží rychleji zkontrolovat větší počet zařízení.
  • Vyšší efektivita výroby. Jsou optimalizovány procesy, protože i nepatrné problémy jsou nalezeny a vyřešeny dříve, než by mohly mít zásadní vliv na výrobu.
  • Snížené kapitálové výdaje. Včasné odhalení a vyřešení problémů může prodloužit průměrnou očekávanou životnost zařízení a prodloužit tak intervaly nutné výměny.

Konzultanti / externí dodavatelé

Pro kontrolory obytných budov, energetické auditory, nezávislé restaurátory, inspektory budov a střech, techniky HVAC a další konzultanty závisí návratnost investic na tom, kolik peněz jim umožní termokamera vydělat. Zde uvádíme několik faktorů, které ovlivňují celkový hospodářský výsledek:

  • Zvýšená produktivita. Rychlou kontrolou místa lze odhalit úniky vzduchu, trhliny v izolaci, vlhkost a přehřáté elektrické součástiky Tak lze efektivně vykonat více práce za kratší dobu.
  • Snadnější prodej. Potenciálním zákazníkům lze ukázat přímo na kameře, kde přesně se problém nachází. Odpadá tak nutnost spoléhat se na odhady a je zřejmější, jaké opravy nebo renovace je třeba provést.
  • Více ústních doporučení. Pokud je problém vyřešen, můžete zákazníkům zaslat stejné kontrolované místo nasnímané tak, aby mohli porovnat výsledky před a po zásahu. Výsledkem je více spokojených zákazníků a ústních doporučení.

U jednotlivých způsobů využití závisí návratnost investic na celé řadě faktorů. Chcete-li získat rychlý odhad pro svou konkrétní situaci, můžete použít kalkulátor návratnosti investic pro termokamery Fluke.

Vybrané zdroje