Czech

Řešení běžných problémů s fotovoltaickými systémy

Obnovitelné zdroje energie, Řízení energie, Odstraňování problémů

Počet instalací solárních zařízení po celé republice každým rokem roste, což vytváří stále větší poptávku po technicích, kteří umí řešit problémy s fotovoltaickými (FV) systémy.

Technik stojí mezi řadami solárních panelů a pomocí přístroje Fluke 393 FC provádí měření na zadní straně jednoho panelu.

Jednou z důležitých schopností profesionálního solárního technika je řešení problémů. Zde technik provádí meření na zadní straně fotovoltaického panelu pomocí přístroje Fluke 393 FC.

Řešení potíží s poruchami fotovoltaického systému se obvykle týkají čtyř jeho částí: fotovoltaických panelů, zátěže, měniče nebo slučovače.

Všestranně nejlepším nástrojem pro práci ve většině oblastí solární instalace je solární klešťový přístroj Fluke 393 FC CAT III 1500 V. Jedná se o jediný klešťový přístroj na světě s klasifikací CAT III 1500 V, IP 54 AC/DC a s funkcemi, jako je napájení střídavým proudem, zvuková výstraha polarity a vizuální potvrzení propojení, které jsou šité na míru testování a měření ve fotovoltaických aplikacích.

Přístroj Fluke 393 FC s měřicími kabely, ohebnou proudovou sondou iFlex, magnetickým držákem a pouzdrem

Klešťový přístroj Fluke 393 FC CAT III 1500 V True RMS s ohebnou proudovou sondou iFlex™

1. Řešení problémů s fotovoltaickými panely

Nejprve zkontrolujte na systému elektroměru nebo měniči výstup z celého systému. Než začnete řešit problémy, zkontrolujte a zaznamenejte napětí na vstupu měniče a úroveň proudu z pole. Pravděpodobně se setkáte s jedním ze dvou scénářů:

  • Celý fotovoltaický systém nebo jeho část je nefunkční nebo nevyrábí energii; to může souviset s problémem na měniči.
  • Případně je výkon fotovoltaického systému nižší, než se očekávalo; to může souviset s problémem na některém z polí nebo modulů.

Vysledujte jednotlivé vodiče směrem zpět ke koncentrátoru. Vizuálně zkontrolujte celý systém, zda nevykazuje zjevné poškození nebo náhodné odpojení. Až najdete vadný modul nebo pole, zkontrolujte všechny vodiče, spínače, pojistky a jističe. Vyměňte spálené pojistky; resetujte jističe a spínače. Zkontrolujte vodiče a uvolněné nebo znečištěné spoje; podle potřeby je vyměňte nebo vyčistěte. Dávejte pozor na uvolněné spoje mezi moduly. Mohly se uvolnit a způsobit nedostatečný kontakt.

Slučovač může být skvělým místem pro řešení problémů se systémem, protože jsou do něj přivedeny jednotlivé vodiče z modulů. Každý modul by měl mít pojistku, kterou můžete zkontrolovat pomocí přístroje Fluke 393 FC.

Problémy s vodiči a uvolněné spoje můžou také způsobit, že modul produkuje příliš nízké napětí. Zkontrolujte všechna připojení vodičů Pokud je výkon modulu nízký, může to znamenat, že je vadná některá sekce článků. Ty lze vysledovat pomocí přístroje 393 FC na rozvodných skříních, dokud se nenajde vadný modul.

Přístroj Fluke 393 FC poskytuje při testování Voc zvukovou výstrahu polarity. Pokud zjistíte, že je polarita obrácená, může to znamenat, že ostatní obvody ve slučovači jsou neúmyslně zapojeny do série, což vede k napětí vyššímu, než má být maximální vstupní napětí měniče.  

Jakékoli znečištění nebo stín na samotných modulech může způsobit snížení výkonu. Přestože jsou moduly obvykle navrženy tak, aby nevyžadovaly údržbu po mnoho let, může být nutné je vyčistit. V některých oblastech země může být značným problémem pyl a prach.

2. Řešení problémů s fotovoltaickými zátěžemi

Fotovoltaický systém slouží k provozu elektrických zátěží v budově. Případné problémy se zátěžemi ovlivní i tento systém. Prvním krokem je kontrola spínačů, pojistek a jističů zátěže pomocí přístroje Fluke 393 FC, čímž zjistíte, zda je v místě připojení zátěže správné napětí. Dále pomocí přístroje 393 FC zkontrolujte další pojistky a jističe. Pokud zjistíte přepálené pojistky nebo vypadlé jističe, zjistěte příčinu a vadnou součástku opravte nebo vyměňte. Pokud je zátěží motor, může dojít k vypnutí vnitřního tepelného jističe nebo k rozpojení vinutí motoru. Pro účely testování zapojte další zátěž a zkontrolujte, zda funguje správně.

Stejně jako u každého elektrického systému zkontrolujte, zda nejsou přerušeny vodiče a zda nejsou uvolněné spoje. Vyčistěte všechny znečištěné spoje a vyměňte všechny vadné vodiče. Při vypnutém napájení zkontrolujte a opravte případné závady uzemnění. Pokud se některé pojistky nebo jističe znovu přepálí nebo vypadnou, došlo ke zkratu, který musíte vyhledat a odstranit.

Pokud zátěž stále nefunguje správně, zkontrolujte napětí systému na připojení zátěže pomocí přístroje Fluke 393 FC. Vodič může být příliš krátký, takže bude třeba použít delší. Je také možné, že vodiče vedoucí k zátěži jsou příliš dlouhé. To se projeví jako nízké napětí na zátěži. V takovém případě můžete snížit zátěž nebo použít silnější vodič.

3. Řešení problémů s fotovoltaickými měniči

Pravděpodobně denně pracujete na pohonech s proměnnými otáčkami, takže je pro vás běžné kontrolovat napájení střídavým a stejnosměrným napětím. Měnič ve fotovoltaickém systému se může také porouchat a způsobit problémy. Měnič převádí stejnosměrné napětí z fotovoltaického systému na střídavé pro použití v budově.

Pokud měnič neposkytuje správný výkon, nejprve zkontrolujte a zaznamenejte provozní stejnosměrné vstupní napětí a úroveň proudu. Zkontrolujte výstupní napětí a proud z měniče pomocí přístroje Fluke 393 FC. Mnoho těchto systémů má displej, který ukazuje aktuální provozní parametry měniče a soustavy. Vzhledem k tomu, že přístroj 393 FC zobrazuje skutečné efektivní hodnoty (True RMS), můžete pomocí napětí a proudu určovat a zaznamenávat výkon v kilowattech (kW). Pokud je to možné, použijte displej měniče k určení aktuálního celkového počtu kilowatthodin (kWh). Tuto hodnotu si pak můžete zapsat a porovnat ji s hodnotou zaznamenanou při poslední kontrole. Na stejnosměrné straně můžete pomocí přístroje 393 FC zkontrolovat napájení stejnosměrným proudem a uložit odečty do aplikace Fluke Connect™ v telefonu.

Pokud měnič nevytváří správné množství energie, může pro to být více důvodů – všechny je můžete snadno zkontrolovat pomocí přístroje Fluke 393 FC:

  • Spálená pojistka
  • Vypnutý jistič
  • Přerušené vodiče

Přístroj 393 FC slouží k měření střídavého výstupu měniče. Zátěž měniče může mít příliš vysoký odběr proudu. Na duálním displeji zobrazujícím střídavé napětí a frekvenci můžete určit, zda střídavý výstup měniče funguje správně.

Měnič může být napojen na místní síť. Výstup střídavého napětí z měniče kolísá s úrovní solárního vstupu na poli. Měnič udržuje správné výstupní napětí a fáze pro síť. Jakékoli problémy s napětím ze sítě můžou způsobit vypnutí měniče. V takovém případě se obraťte na energetickou společnost a požádejte ji o opravu.

Klešťový přístroj Fluke 393 FC je zavěšen vedle otevřeného měniče a technik v osobních ochranných pomůckách, včetně rukavic a obličejového štítu, používá měřicí kabely.

Klešťový přístroj Fluke 393 FC CAT III 1500 V se hodí na měření stejnosměrného výkonu, střídavého/stejnosměrného napětí a proudu a na řešení problémů s měniči.

4. Řešení problémů se slučovači

Při řešení problémů se slučovači mají k zjištění toho, zda fotovoltaická pole fungují správně, zasádní význam měření a výpočty proudu. Měření proudu na jednotlivých polích nebo kombinace měření proudu vám pomůže určit, zda nedošlo k poruše článku.

Díky tenčí konstrukci čelistí klešťového přístroje Fluke 393 FC se do čelistí vejde několik vodičů pro kombinované měření proudu, a to i ve stísněných nebo přeplněných prostorech, jako jsou měniče nebo slučovače.