Polski

Przyrządy izolowane Fluke

Bezpieczeństwo. Wytrzymałość. Fluke. Przyrządy z izolacją do 1000 V, wieczysta gwarancja.

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w przypadku pracy z elektrycznością. Należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami, nosić odpowiednią odzież, okulary ochronne i ochronniki słuchu, a także korzystać z właściwych przyrządów. Izolowane przyrządy ręczne o wysokiej jakości.

Większość przyrządów ręcznych ma uchwyty pokryte gumą lub tworzywem sztucznym. To jednak nie to samo, co oferowanie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i ograniczenie możliwości wystąpienia wyładowań łukowych powodowanych zwarciami. Właśnie te cechy wyróżniają przyrządy izolowane.

Izolowane przyrządy ręczne firmy Fluke:

  • Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca maksymalną wygodę
  • Projektowane i produkowane w nowoczesnych zakładach w Niemczech zgodnie z tradycyjnymi standardami firmy Fluke w zakresie jakości
  • Zgodność z globalnymi normami bezpieczeństwa
  • Certyfikowane do napięć wynoszących maksymalnie 1000 V AC oraz 1500 V DC
  • Chronione ograniczoną gwarancją wieczystą

Ograniczona gwarancja wieczysta na izolowane przyrządy ręczne

Każdy izolowany przyrząd ręczny firmy Fluke będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez cały okres użytkowania. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się, że „cały okres użytkowania” oznacza siedem lat od momentu zaprzestania wytwarzania przyrządu przez firmę Fluke, jednak okres gwarancyjny obejmuje przynajmniej piętnaście lat od daty zakupu przyrządu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem, zanieczyszczeniem, modyfikacją, wypadkiem lub nietypowymi warunkami eksploatacji bądź obsługi. Wyłączone są z niej także uszkodzenia elementów mechanicznych i ich normalne zużycie. Gwarancja jest udzielana wyłącznie pierwszemu właścicielowi i nie można jej przenosić na inne osoby.

Aby potwierdzić fakt pierwotnego zakupu i datę zakupu, prosimy wypełnić i odesłać kartę rejestracji dołączoną do przyrządu lub zarejestrować przyrząd na stronie internetowej http://www.fluke.com/registration. Firma Fluke może, zgodnie z własną oceną, dokonać bezpłatnej naprawy lub wymiany albo zwrócić koszt zakupu niesprawnego przyrządu zakupionego w autoryzowanym punkcie sprzedaży Fluke w obowiązującej cenie międzynarodowej. Firma Fluke zastrzega sobie prawo do przeniesienia na nabywcę kosztu importu części do naprawy/wymiany, jeśli przyrząd nabyty w jednym kraju zostanie oddany do naprawy w innym kraju.

Jeśli przyrząd jest niesprawny, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem sprzedaży, w którym go zakupiono, w celu jego natychmiastowej wymiany. Można również skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym firmy Fluke w celu uzyskania informacji dotyczących autoryzacji zwrotu przyrządu, a następnie przesłać przyrząd do tego centrum serwisowego z opisem problemu, opłacając koszty przesyłki i jej ubezpieczenia (miejsce docelowe załadunku). Firma Fluke nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Firma Fluke poniesie koszty transportu zwrotnego przyrządu naprawionego lub wymienionego w okresie obowiązywania gwarancji. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw nieobjętych gwarancją firma Fluke oceni ich koszt i uzyska zatwierdzenie kosztu od nabywcy, a następnie prześle nabywcy fakturę pokrywającą koszty naprawy i transportu zwrotnego.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM PRZYSŁUGUJĄCYM NABYWCY. ŻADNE INNE GWARANCJE, NA PRZYKŁAD PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIE SĄ WYRAŻONE ANI NIE MOGĄ BYĆ DOROZUMIANE. FIRMA FLUKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE BĄDŹ WYNIKOWE SZKODY LUB STRATY, W TYM ZA UTRATĘ DANYCH, WYNIKAJĄCE Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY LUB TEORII PRAWA. AUTORYZOWANE PUNKTY SPRZEDAŻY NIE POSIADAJĄ UPRAWNIEŃ DO OFEROWANIA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI W IMIENIU FIRMY FLUKE. Ponieważ niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie gwarancji dorozumianej albo szkód ubocznych lub wynikowych, to oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności nie ma zastosowania do każdego nabywcy. Jeśli sąd lub inny organ decyzyjny o odpowiedniej jurysdykcji uzna którekolwiek z postanowień niniejszej gwarancji za nieważne lub niemożliwe do wykonania, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.