Polski

Sonda wysokiego napięcia o wzmocnionej konstrukcji VPS420-R, zestaw 100:1

  • Fluke VPS420-R ScopeMeter® Voltage Probe Set

Modele: Sonda wysokiego napięcia o wzmocnionej konstrukcji VPS420-R, zestaw 100:1

Fluke VPS420-R

Ruggedized High-Working ScopeMeter Voltage Probe Set

Kup

red/black, 100:1, 150 MHz, 1000V CAT III / 600V CAT IV, working voltage (voltage between probe tip and reference lead): 2000V CAT III / 1200V CAT IV.