Polski

Jak mierzyć natężenie prądu za pomocą cęgów akcesoryjnych?

How to measure current with a clamp accessory
Multimetr cyfrowy jest często postrzegany przede wszystkim jako przyrząd do pomiaru napięcia, ale po dodaniu cęgów akcesoryjnych może również służyć do szybkich pomiarów natężenia prądu.
 1. Określ, czy chcesz mierzyć natężenie prądu AC czy DC.
 2. Wybierz cęgi akcesoryjne odpowiednie do swojego multimetru, które są przeznaczone do wybranego rodzaju pomiarów natężenia prądu, lub za pomocą których można mierzyć zarówno natężenie prądu AC, jak i DC.

  Wskazówka: Zapoznaj się danymi technicznymi cęgów akcesoryjnych, aby sprawdzić, czy mają one wyjście prądowe czy napięciowe.

 3. Ustal przewidywane maksymalne natężenie prądu w obwodzie, sprawdzając tabliczkę znamionową elementu lub parametry znamionowe wyłącznika. Podłączane cęgi akcesoryjne są dostępne w wersjach z różnymi wstępnie ustawionymi zakresami. Określ, czy zakres multimetru lub cęgów akcesoryjnych jest wystarczająco duży do danego pomiaru. Jeśli nie, wybierz przyrząd obsługujący wyższe zakresy.

  Wskazówka: Jeżeli miernik jest wyposażony w zaciski prądowe z bezpiecznikami, sprawdź, czy bezpieczniki są sprawne.

 4. Skonfiguruj multimetr cyfrowy w następujący sposób:
  • Aby mierzyć prąd AC za pomocą cęgów z wyjściem prądowym, przekręć pokrętło w położenie mA/A.
  • Najpierw podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM.
  • W przypadku podłączanych cęgów akcesoryjnych, które przekazują na wyjście natężenie prądu AC, podłącz czerwony przewód pomiarowy do gniazda mA/A. Cęgi te są przeznaczone wyłącznie do pomiaru natężenia prądu AC. Przekazują one do multimetru cyfrowego na przykład wartość 1 mA na każdy 1 A zmierzonego prądu (1 mA/A). Wartość ta zależy od współczynnika skalowania.
  • Wykonaj kroki 6–8 przedstawione poniżej.
  • Aby mierzyć prąd AC/DC za pomocą cęgów z wyjściem napięciowym, przekręć pokrętło w położenie mVac w przypadku prądu AC lub w położenie mVdc w przypadku prądu DC.
  • Najpierw podłącz czarny przewód pomiarowy do gniazda COM.
  • W przypadku podłączanych cęgów akcesoryjnych z wyjściem napięciowym podłącz czerwony przewód pomiarowy do gniazda V. Cęgi te są zaprojektowane tak, by przekazywać do multimetru cyfrowego 1 mV, 10 mV lub 100 mV na każdy 1 A zmierzonego natężenia prądu.
  • Wykonaj kroki 6–8 przedstawione poniżej.
 5. Otwórz szczęki, naciskając spust rozwierający.
 6. Umieść pojedynczy przewód wewnątrz szczęk. Przed dokonaniem odczytu sprawdź, czy szczęki są całkowicie zamknięte.
 7. Odczytaj wartość z wyświetlacza.

  Wskazówka: Cęgi mierzą prąd w obwodzie poprzez pomiar natężenia pola magnetycznego wokół pojedynczego przewodu. W miarę możliwości należy odseparować przewód, którego dotyczy pomiar, odsuwając go od sąsiednich przewodów na kilka lub kilkanaście centymetrów. Cel: Zapobieganie rejestrowaniu rozproszonego pola magnetycznego przez cęgi. Jeśli odseparowanie nie jest możliwe, należy dokonać kilku odczytów w różnych miejscach wzdłuż tego samego przewodu. Nie należy wykonywać pomiarów przewodów ekranowanych, ponieważ ekranowanie powoduje znaczne zmniejszenie pól magnetycznych, a nawet ich wyeliminowanie.

Analizy z wykorzystaniem pomiarów prądu

Znajomość poboru prądu w instalacji, komponencie lub obwodzie jest bardzo pomocna przy wyszukiwaniu i usuwaniu awarii.

Komponenty elektryczne, takie jak silniki, mają często tabliczkę znamionową, na której zamieszczone są ich parametry znamionowe. Można porównać wartości uzyskane z pomiaru prądu z wartościami znamionowymi w celu określenia stanu technicznego komponentu.

Wykonaj pomiary prądu, aby określić, ile prądu pobiera odbiornik (komponent, np. silnik) z instalacji. Możesz również zmierzyć łączne obciążenie obwodu.

Przykład: silnik jest przeciążony, jeśli pobiera więcej prądu niż wynosi prąd znamionowy, a słabo obciążony, jeśli pobiera mniej.

Podczas wyszukiwania i usuwania awarii technik może wykonać pomiar referencyjny i zwracać uwagę na przeciążenia, przetężenia i asymetrię prądów między fazami.

Ogólnie rzecz biorąc, wartości natężenia prądu wyższe od znamionowych zwykle wskazują problem, który może skutkować pojawieniem się kolejnych. Wyższe natężenie prądu powoduje wzrost temperatury, co może doprowadzić do uszkodzenia izolacji i awarii komponentu.

Większość multimetrów cyfrowych może mierzyć natężenie prądu DC lub AC tylko do 10 A. Wyższe wartości prądu muszą być skalowane w dół za pomocą akcesoryjnych cęgów prądowych, które pozwalają mierzyć w obwodzie prąd z zakresu od 0,01 A do 1000 A poprzez pomiar natężenia pola elektrycznego wokół przewodu.

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności zaleca się wykonanie pomiaru prądu po zainstalowaniu urządzenia po raz pierwszy oraz podczas normalnej pracy. Wyniki tych pomiarów mogą być w przyszłości wykorzystywane jako wartości referencyjne do celów porównawczych przy wyszukiwaniu i usuwaniu awarii.

Źródło: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Znajdź odpowiedni multimetr