Polski

Jak mierzyć natężenie prądu?

Procedura pomiaru prądu AC lub DC za pomocą szczęk miernika cęgowego:

Czynności przed pomiarem (mające na celu zapobieganie porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała):

 • Odłącz sondy pomiarowe od miernika.
 • Trzymaj palce za ogranicznikiem uchwytu w przedniej części miernika.
 1. Ustaw pokrętło na odpowiednią funkcję — A AC lub A DC. Na wyświetlaczu powinien być widoczny symbol szczęk (Ikona szczęk), który wskazuje, że pomiar jest wykonywany za pomocą szczęk.
 2. Wskazówka: Gdy wartość zmierzonego prądu będzie wynosić mniej niż 0,5 A, środkowa kropka w wyświetlanej ikonie (Ikona szczęk) będzie mrugać. W przypadku prądu większego niż 0,5 A środkowa kropka będzie wyświetlana stale.
 3. Przed przystąpieniem do pomiarów prądu DC (jeżeli miernik jest wyposażony pod kątem wykonywania takich pomiarów): Poczekaj na ustabilizowanie się wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk zerowania, aby zapewnić prawidłowe odczyty. Wyzerowanie miernika spowoduje wyeliminowanie składowej stałej z odczytu. Funkcja zerowania działa tylko wtedy, gdy pokrętło znajduje się w położeniu pomiaru prądu DC.
 4. Wskazówka: Przed wyzerowaniem miernika upewnij się, że szczęki są zamknięte, a wewnątrz nich nie znajduje się żaden przewód.
 5. Naciśnij dźwignię do zwalniania szczęk, otwórz szczęki i umieść przewód wewnątrz nich.
 6. Zamknij szczęki. Wyśrodkuj przewód, korzystając ze znaczników znajdujących się na szczękach.
 7. Odczytaj wartość z wyświetlacza.

Pomiar prądu AC za pomocą elastycznej sondy prądowej:

Czynności przed pomiarem (mające na celu zapobieganie porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała):

 • Nie wolno stosować elastycznej sondy prądowej do przewodów pod niebezpiecznym napięciem, a także nie wolno jej zdejmować z takich przewodów. Podczas zakładania i zdejmowania sondy elastycznej należy zachować szczególną ostrożność.
 • Należy wyłączyć zasilanie badanej instalacji lub nosić odpowiednią odzież ochronną.
Jak mierzyć natężenie prądu?
 1. Podłącz elastyczną sondę prądową do miernika. Patrz: ilustracja powyżej.
 2. Podłącz elastyczną część sondy, otaczając nią przewód. Jeśli otwierasz końcówkę elastycznej sondy prądowej w celu podłączenia, pamiętaj, by ją później zamknąć i zablokować. Moment zablokowania elastycznej sondy prądowej we właściwym położeniu powinien być słyszalny i odczuwalny.
  • Wskazówka: Podczas pomiaru prądu należy wyśrodkować przewód wewnątrz elastycznej sondy prądowej. Jeśli to możliwe, należy unikać prowadzenia pomiarów w pobliżu innych przewodników prądu.
 3. Złącze sondy powinno znajdować się w odległości większej niż 2,5 cm od przewodu.
 4. Przekręć pokrętło w położenie oznaczone symbolem Ikona cęgów. Gdy pokrętło zostanie ustawione w prawidłowym położeniu, na wyświetlaczu pojawi się symbol Ikona cęgów wskazujący, że źródłem odczytów jest sonda elastyczna.
  • Wskazówka: Gdy wartość zmierzonego prądu będzie wynosić mniej niż 0,5 A, środkowa kropka w wyświetlanej ikonie (Ikona cęgów) będzie mrugać. W przypadku prądu większego niż 0,5 A środkowa kropka będzie wyświetlana stale.
 5. Odczytaj wartość natężenia prądu na wyświetlaczu.

Jeśli sonda elastyczna nie działa zgodnie z oczekiwaniami:

 1. Sprawdź złącze, aby się upewnić, że zostało ono prawidłowo podłączone i zamknięte oraz że nie jest ono uszkodzone. W przypadku obecności obcych materiałów złącze nie zostanie poprawnie zamknięte.
 2. Upewnij się, że kabel między sondą a miernikiem nie jest uszkodzony.
 3. Sprawdź, czy pokrętło znajduje się we właściwym położeniu ( Ikona cęgów ).
Znajdź odpowiedni miernik cęgowy