Polski

Warunki korzystania z sewisu firmy Fluke

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2013

PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU. UZYSKIWANIE DOSTĘPU do naszych stron internetowych, aplikacji dla urządzeń przenośnych i innych produktów lub usług ORAZ KORZYSTANIE Z NICH OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I WSZYSTKICH WARUNKÓW BĘDĄCYCH ICH INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WSZYSTKICH WARUNKÓW, PROSIMY O NIE KORZYSTANIE Z NASZYCH STRON INTERNETOWYCH, APLIKACJI NA URZĄDZENIA MOBILNE ANI INNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG.

Niniejsze warunki użytkowania (dalej nazywane „Warunkami”) dotyczą uzyskiwania dostępu do stron internetowych, aplikacji na urządzenia mobilne i innych produktów lub usług (dalej nazywanych „Usługami”) firmy Fluke Corporation oraz korzystania z nich, a także oddziałów i spółek zależnych (nazywanych dalej „firmą Fluke” lub „nami”). Niniejsze Warunki w żaden sposób nie zmieniają warunków innych umów z firmą Fluke dotyczących produktów lub usług. Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu innego podmiotu, oświadcza, że ma upoważnienie do zaakceptowania niniejszych Warunków w imieniu tego podmiotu oraz że podmiot ten wyraża zgodę na odpowiedzialność przed nami w razie naruszenia Warunków.

Firma Fluke zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Jeśli firma Fluke wprowadzi zmiany w niniejszych Warunkach, powiadomi o tym pocztą e-mail, za pośrednictwem serwisu lub przez zmianę daty ostatniej aktualizacji na początku Warunków. Dalsze korzystanie z Usług oznacza zaakceptowanie zmienionych Warunków. Zalecamy częste przeglądanie Warunków w celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi użytkowania naszego serwisu internetowego. W przypadku braku akceptacji zaktualizowanych Warunków należy zaprzestać korzystania z naszych Usług.

1. Polityka prywatności

Informacje dotyczące zbierania, korzystania i udostępniania informacji o użytkownikach przez firmę Fluke można znaleźć na stronie Polityka prywatności.

2. Warunki sprzedaży

W przypadku zakupu produktów lub usług firmy Fluke obowiązują Warunki sprzedaży. Niniejsze Warunki sprzedaży mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w dowolnym czasie według naszego uznania, dlatego należy przeglądać warunki sprzedaży przy każdym zakupie.

3. Uprawnienia, rejestracja i konto

Nasze usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Korzystając z tych Usług, użytkownik oświadcza, że (a) ma co najmniej 18 lat; (b) nie został wcześniej zawieszony ani usunięty z naszego serwisu; (c) ma tylko jedno konto online w serwisie Fluke; (d) ma pełne uprawnienia do zawarcia tej umowy i nie narusza przez to postanowień żadnych innych zawartych umów.

Uzyskiwanie dostępu do pewnych obszarów lub funkcji naszego serwisu oraz ich używanie może wymagać utworzenia konta online. Podczas rejestrowania konta nie można utworzyć konta z nazwą zawierającą znak towarowy bez uzyskania upoważnienia od właściciela tego znaku towarowego. Zastrzegamy sobie prawo do odbierania nazw kont lub podejmowania innych odpowiednich działań w imieniu firm i osób mających roszczenia prawne dotyczące nazw, łącznie z prawami do znaków towarowych.

Biorąc pod uwagę sposób korzystania z Usług, użytkownik zobowiązuje się (w) podać dokładne, aktualne i pełne informacje dotyczące konta; (x) niezwłocznie aktualizować informacje dotyczące konta i zarządzać nimi; (y) zabezpieczać hasło i akceptować ryzyko nieautoryzowanego dostępu do konta oraz udostępnionych nam informacji; (z) niezwłocznie powiadomić nas w przypadku wykrycia lub podejrzenia naruszenia zabezpieczeń Usług.

4. Prawa autorskie i ograniczona licencja

O ile nie określono inaczej w Usługach lub w inny sposób nie określiła tego firma Fluke, Usługi oferowane w serwisie oraz materiały zamieszczane w serwisie internetowym, w tym (lecz nie wyłącznie) logo firmy Fluke oraz wszystkie projekty, zdjęcia, informacje, dane, pliki dźwiękowe i inne pliki oraz całe oprogramowanie, tekst i grafika, a także ich różne części i kombinacje (dalej nazywane „Zawartością”) stanowią własność firmy Fluke albo jej licencjodawców lub użytkowników i są chronione prawami autorskimi w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowymi prawami autorskimi.

Niniejszym użytkownik uzyskuje ograniczoną, niewyłączną licencję bez możliwości udzielania sublicencji na uzyskiwanie dostępu do Usług i Zawartości oraz na korzystanie z nich. Jednak licencja ta podlega niniejszym Warunkom i nie zezwala na (a) odsprzedaż i zastosowanie komercyjne Usług lub ich Zawartości; (b) zbieranie i używanie jakichkolwiek wykazów produktów lub usług, grafiki i opisów; (c) rozpowszechnianie i publiczne przedstawianie Zawartości; (d) modyfikowanie i inne pochodne zastosowanie Usług lub Zawartości ani żadnych ich części; (e) korzystanie z jakichkolwiek funkcji wyszukiwania danych, robotów i podobnych metod zbierania lub wyodrębniania danych; (f) pobieranie (nie dotyczy buforowania stron) żadnych części Usług, Zawartości i zamieszczonych w nich informacji, o ile nie wyrażono na to wyraźnie zgody w Usługach; (g) korzystanie z Usług i Zawartości w sposób inny niż zgodny z ich przeznaczeniem. Korzystanie z Usług i Zawartości w sposób niezgodny z opisanym w niniejszych Warunkach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Fluke jest kategorycznie zabronione i będzie skutkowało wycofaniem udzielonej licencji. Nieautoryzowane korzystanie może też być niezgodne z prawem, w tym (lecz nie wyłącznie) z prawem autorskim i przepisami dotyczącymi znaków towarowych oraz odpowiednimi przepisami i ustawami w zakresie komunikacji. O ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszych Warunkach lub w inny sposób nie określiła tego firma Fluke, żadna część niniejszych Warunków nie może być interpretowana jako zobowiązanie licencji do praw własności intelektualnej, ani w drodze domniemania, zasady estoppel lub w inny sposób. Niniejsza licencja może zostać odwołana w dowolnym momencie.

O ile nie postanowiono inaczej w niniejszych Warunkach, Usługi i Zawartość mogą obejmować składniki oprogramowania podlegające osobnym postanowieniom licencyjnym, które określają sposób ich wykorzystania i uzyskiwania do nich dostępu.

5. Polityka wielokrotnego naruszania praw; roszczenia dotyczące praw autorskich

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA) i innymi odpowiednimi przepisami firma Fluke przyjęła politykę unieważniania (w odpowiednich okolicznościach i według uznania firmy Fluke) licencji właścicieli kont i innych użytkowników Usług uznanych za osoby wielokrotnie naruszające prawa. Firma Fluke może również według własnego uznania ograniczać dostęp do Usług i/lub usuwać konta użytkowników naruszających prawa własności intelektualnej innych podmiotów, nawet jeśli do naruszenia doszło po raz pierwszy.

W razie podejrzenia naruszenia praw autorskich przez którąkolwiek część naszego serwisu, można powiadomić o tym naszego agenta, używając poniższych danych:

Wyznaczony agent: Starszy doradca ds. własności intelektualnej
Adres: 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203
Telefon: 425-446-5932
Faks: 425-446-5117
Adres e-mail: [email protected]

Wymagania dotyczące prawidłowego powiadomienia można znaleźć w dokumencie 17 U.S.C. §512(c)(3). W przypadku świadomego nieprawdziwego przedstawienia jakichkolwiek materiałów w powiadomieniu dotyczącym materiałów lub działań naruszających prawa autorskie, osoba wysyłająca powiadomienie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, łącznie z kosztami adwokackimi i innymi kosztami, poniesione przez nas lub domniemaną osobę naruszającą prawa w wyniku usunięcia albo zablokowania dostępu do domniemanych materiałów lub działań naruszających prawa na podstawie nieprawdziwie przedstawionych materiałów.

6. Znaki towarowe

„Fluke”, „Fluke Biomedical”, „Fluke Calibration”, „Fluke Networks” i logo Fluke oraz wszelkie inne nazwy, logo lub hasła reklamowe produktów i usług firmy Fluke występujące w Usługach są znakami towarowymi firmy Fluke w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i nie mogą być kopiowane, imitowane ani używane, w całości ani częściowo, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Fluke. Znaki innych podmiotów występujące w Usługach są własnością odpowiednich firm i nie mogą być używane bez zgody właścicieli znaków towarowych.   Nie można używać żadnych metatagów ani innego ukrytego tekstu zawierających nazwę „Fluke” albo inne nazwy, znaki towarowe lub nazwy produktów i usług firmy Fluke bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Fluke. Ponadto wygląd i działanie naszego serwisu, w tym wszystkie nagłówki stron, niestandardowa grafika, ikony przycisków i skrypty, są znakiem usługowym, znakiem towarowym i/lub znakiem charakterystycznym firmy Fluke i nie mogą być kopiowane, imitowane ani używane, w całości lub częściowo, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Fluke. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy firm lub logo występujące na stronach należą do ich właścicieli. Odwołania do wszelkich produktów, usług, procesów lub innych informacji przez ich nazwę, znak towarowy, producenta, dostawcę lub inne informacje nie stanowią wyraźnego lub dorozumianego poparcia, sponsorowania lub polecania przez firmę Fluke.

7. Hiperłącza

Użytkownik uzyskuje ograniczone prawo bez wyłączności do utworzenia hiperłącza tekstowego do Usług w celach niekomercyjnych, pod warunkiem, że łącze to nie przedstawia firmy Fluke ani jej produktów lub usług w nieprawdziwy, wprowadzający w błąd lub negatywny sposób albo w inny zniesławiający sposób oraz że strona docelowa łącza nie zawiera żadnych nielegalnych, obraźliwych lub szykanujących materiałów, materiałów dla osób pełnoletnich ani materiałów, które są w inny sposób niestosowne. To ograniczone prawo może zostać wycofane w dowolnym momencie. Nie można używać logo Fluke ani żadnej grafiki należącej do firmy Fluke na potrzeby odnośników odsyłających do naszych stron bez pisemnej zgody firmy Fluke. Ponadto nie można używać, umieszczać w ramkach ani dołączać przy użyciu technologii ramkowania znaków towarowych, logo i innych informacji należących do firmy Fluke, w tym grafiki występującej na naszych stronach, zawartości tekstu lub układu/projektu stron i formularzy zawartych na stronach Usług Fluke bez pisemnej zgody firmy Fluke. Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej użytkownik nie ma żadnych praw ani licencji przekazanych w drodze domniemania, zasady estoppel, ani w inny sposób w ramach żadnego patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub prawa własności firmy Fluke albo innego podmiotu.

Firma Fluke nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość, zawartość, charakter i rzetelność stron internetowych innych podmiotów dostępnych za pośrednictwem hiperłączy występujących w Usługach oraz stron internetowych odsyłających do Usług. Firma Fluke nie kontroluje tych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których odsyłają łącza, łączy znajdujących się na tych stronach ani za zmiany i aktualizacje tych stron. Firma Fluke udostępnia te łącza jedynie jako dodatkowe udogodnienie. Udostępnienie łączy nie jest równoznaczne z powiązaniem, poparciem ani przejęciem przez firmę Fluke żadnej strony internetowej, ani zawartych na niej informacji. Należy pamiętać, że po opuszczeniu naszych ston nie obowiązują nasze warunki i zasady. Należy zapoznać się z odpowiednimi warunkami i zasadami, w tym z zasadami ochrony prywatności i zbierania danych, dla każdej strony otwieranej z poziomu Usług.

8. Zawartość innych podmiotów

Firma Fluke udostępnia w Usługach zawartość innych podmiotów oraz może udostępniać łącza do stron internetowych i zawartości należącej do innych podmiotów (nazywanej dalej „Zawartością innych podmiotów”) dla osób zainteresowanych tymi informacjami. Firma Fluke nie kontroluje, nie promuje ani nie przejmuje żadnej Zawartości innych podmiotów, a także nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Zawartości innych podmiotów, w tym (lecz nie wyłącznie) dotyczących dokładności i kompletności tej zawartości. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że firma Fluke nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek Zawartość innych podmiotów, a także nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie i poprawianie Zawartości innych podmiotów. Użytkownicy korzystają z Zawartości innych podmiotów znajdującej się w Usługach na własną odpowiedzialność.

9. Reklamy i promocje; produkty, usługi i promocje innych podmiotów

Firma Fluke może zamieszczać w Usługach reklamy i promocje innych podmiotów albo w inny sposób udostępniać w Usługach informacje lub łącza dotyczące produktów bądź usług innych podmiotów. Operacje handlowe lub kontakt z innymi podmiotami albo udział w promocjach innych podmiotów, a także wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z tymi operacjami lub promocjami są nawiązywane wyłącznie między użytkownikiem a danym podmiotem. Firma Fluke nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody poniesione w wyniku tych operacji lub promocji, albo w wyniku obecności informacji dotyczących innych podmiotów w Usługach.

10. Zawartość użytkownika

Usługi na naszych stronach mogą obejmować fora dyskusyjne, blogi oraz inne funkcje lub obszary interaktywne, przez które użytkownicy mogą tworzyć, publikować, nadawać lub przechowywać zawartość, w tym (lecz nie wyłącznie) tekst, muzykę, materiały dźwiękowe, zdjęcia, materiały wideo, grafikę, kod, elementy lub materiały (dalej nazywane „Zawartością użytkownika”). Użytkownik akceptuje, że Zawartość użytkownika jest widoczna dla innych osób oraz że użytkownik może kontrolować, kto ma dostęp do tej zawartości, dostosowując ustawienia prywatności. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją Zawartość użytkownika i za sposób użycia tych interaktywnych funkcji lub obszarów oraz że korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

Używając interaktywnych obszarów Usług, użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać, przesyłać, nadawać, rozpowszechniać, przechowywać, tworzyć ani w inny sposób publikować za pośrednictwem Usług następujących elementów:

 • Nielegalna, zniesławiająca, szkalująca, obsceniczna, pornograficzna, niestosowna, lubieżna, dwuznaczna, szykanująca, zastraszająca, naruszająca prywatność lub dobra osobiste, obraźliwa, podżegająca, oszukańcza lub w inny sposób niestosowna Zawartość użytkownika.
 • Zawartość użytkownika, która jest elementem przestępstwa, nawołuje do jego popełnienia, przedstawia instrukcje umożliwiające popełnienie przestępstwa, narusza prawa dowolnego podmiotu albo w inny sposób pociąga do odpowiedzialności albo narusza prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe.
 • Zawartość użytkownika, która może naruszać prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnicę handlową, prawa autorskie albo inne prawa intelektualne lub prawa własności dowolnego podmiotu. Publikując Zawartość użytkownika, użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że ma prawo do rozpowszechniania i powielania Zawartości użytkownika.
 • Zawartość użytkownika, która obejmuje lub przestawia oświadczenia lub komentarze nieodzwierciedlające prawdziwych poglądów i doświadczeń użytkownika.
 • Zawartość użytkownika, która podszywa się pod inną osobę lub inny podmiot albo w inny sposób nieprawdziwie przedstawia powiązanie z inną osobą lub innym podmiotem. 
 • Niepożądane promocje, kampanie polityczne, reklamy lub oferty.
 • Prywatne informacje dotyczące innych podmiotów, w tym (lecz nie wyłącznie) adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery PESEL i numery kart kredytowych.
 • Wirusy, uszkodzone dane albo inne szkodliwe, przeszkadzające lub destrukcyjne pliki.
 • Zawartość użytkownika, która w ocenie firmy Fluke jest niestosowna, ogranicza lub blokuje innym osobom możliwość korzystania z Usług albo może narażać firmę Fluke bądź jej użytkowników na szkody lub innego rodzaju odpowiedzialność.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać przepisów, postanowień umów, własności intelektualnej ani praw innych podmiotów ani nie popełniać czynów niedozwolonych oraz akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania podczas korzystania z Usług. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków oraz nie wykonywać następujących działań:

 • Korzystać z Usług serwisu w sposób ograniczający, przeszkadzający lub uniemożliwiający innym użytkownikom korzystanie z niego w pełnym zakresie albo mogący w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć działanie Usług.
 • Wysyłanie niepożądanych albo nieautoryzowanych reklam, ofert, materiałów promocyjnych, spamu, wiadomości-śmieci, łańcuszków lub schematów piramid albo pobieranie z Usług adresów e-mail lub innych informacji kontaktowych innych użytkowników na potrzeby wysyłania spamu lub innych wiadomości o charakterze komercyjnym.
 • Uzyskiwanie dostępu do Usług lub wyodrębnianie danych za pomocą robotów, przeszukiwarek, funkcji zbierania danych albo innych zautomatyzowanych metod lub interfejsów, które nie są udostępniane przez nas.
 • Odtwarzanie jakichkolwiek elementów Usług lub wykonywanie czynności, które mogą ujawnić kod źródłowy, albo stosowanie obejść uniemożliwiających lub ograniczających dostęp do dowolnego obszaru lub kodu albo dowolnej zawartości Usług (z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez prawo).
 • Używanie lub podejmowanie prób użycia konta innego użytkownika bez upoważnienia tego użytkownika lub firmy Fluke.
 • Podejmowanie prób obejścia naszych technik filtrowania zawartości albo podejmowanie prób nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług lub obszarów Usług.
 • Podejmowanie prób sugerowania powiązań z firmą Fluke albo poparcia firmy Fluke dla użytkownika, produktów lub usług z jakiegokolwiek powodu.
 • Udział w szykanujących, zastraszających, agresywnych lub prześladowczych działaniach.
 • Opracowywanie innych aplikacji współdziałających z Zawartością użytkownika i Usługami bez naszej pisemnej zgody.
 • Korzystanie z Usług do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów albo udział w działaniach naruszających niniejsze Warunki lub nawołujących bądź promujących takie działania.

Firma Fluke nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników Usług (online i offline), udział użytkownika w tych działaniach ani za związane z nimi szkody lub obrażenia. Niniejsze Warunki są egzekwowane według uznania firmy Fluke. Brak egzekwowania niniejszych Warunków w niektórych przypadkach nie oznacza zrzeczenia się wykonania prawa firmy Fluke do egzekwowania niniejszych Warunków w innych przypadkach. Ponadto niniejsze Warunki nie uprawniają innych podmiotów do ochrony swoich praw ani nie stwarzają uzasadnionych oczekiwań lub obietnic, że Usługi nie będą obejmować zawartości niedozwolonej przez niniejsze Warunki. Firma Fluke, będąca dostawcą usług interaktywnych, nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia i Zawartość użytkownika przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem interaktywnego obszaru Usług. Firma Fluke nie ma obowiązku sprawdzania, edytowania ani monitorowania Zawartości użytkownika, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania, sprawdzania lub edytowania według własnego uznania Zawartości użytkownika publikowanej lub przechowywanej w Usługach w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez uprzedzenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonywanie kopii zapasowych Zawartości użytkownika publikowanej lub przechowywanej w Usługach i zamienianie tej zawartości na swój koszt.

Korzystanie z Usług w sposób naruszający niniejsze Warunki może doprowadzić między innymi do unieważnienia lub zawieszenia praw do korzystania z Usług.

11. Recenzje produktów

Firma Fluke może umożliwiać przekazywanie firmie Fluke i innym użytkownikom opinii dotyczących jej produktów lub usług (dalej nazywanych „Recenzjami produktów”). Użytkownik korzystający z możliwości przekazania Recenzji produktu zobowiązuje się przekazywać swoje opinie w sposób legalny, uczciwy i w dobrej wierze oraz ujawnić innym użytkownikom wszelkie konflikty interesów lub relacje, które mogą mieć wpływ na przekazywane opinie (jeśli na przykład ktoś płaci lub daje coś bezpłatnie użytkownikowi w celu zachęcenia go do przekazania komentarza, użytkownik jest zobowiązany ujawnić tę informację). Wszystkie Recenzje produktów są wyłącznie opiniami użytkowników, którzy je publikują. Firma Fluke nie zatwierdza tych recenzji ani nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, stosowność i treść.

12. Prawa dotyczące Zawartości użytkownika

Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do Zawartości użytkownika przesyłanej do firmy Fluke. Przesłanie lub ogłoszenie Zawartości użytkownika w Usługach jest równoznaczne z udzieleniem firmie Fluke na czas nieokreślony nieodwołalnego prawa bez honorariów autorskich, bez wyłączności i z możliwością pełnego udzielania sublicencji do używania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia,rozpowszechniania, stosowania i prezentowania Zawartości użytkownika oraz tworzenia na jej podstawie zawartości pochodnej na całym świecie w dowolnej postaci i za pośrednictwem dowolnych środków przekazu, w tym do celów marketingowych i reklamowych.

Zamieszczając Zawartość użytkownika w Usługach, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) Zawartość użytkownika nie jest poufna; (b) jest właścicielem i osobą kontrolującą wszelkie prawa do publikowanej Zawartości użytkownika lub w inny sposób ma wszelkie prawa wymagane do opublikowania Zawartości użytkownika w Usługach; (c) Zawartość użytkownika nie zawiera błędów i w żaden sposób nie wprowadza w błąd ani nie jest szkodliwa; (d) Zawartość użytkownika oraz jej użycie i opublikowanie nie naruszają (teraz i w przyszłości) niniejszych Warunków ani żadnych innych obowiązujących przepisów.

13. Informacje zwrotne

Użytkownik może przesyłać pytania, komentarze, sugestie, pomysły, plany, uwagi, rysunki, oryginalne lub niekonwencjonalne materiały oraz inne informacje lub materiały dotyczące firmy Fluke i Usług (dalej nazywane „Informacjami zwrotnymi”),  Informacje zwrotne, przesyłane za pośrednictwem Usług lub w inny sposób, nie są informacjami poufnymi i stają się wyłączną własnością firmy Fluke. Firma Fluke uzyskuje wyłączne prawa (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej) do Informacji zwrotnych oraz może w sposób nieograniczony używać używać Informacji zwrotnych i je rozpowszechniać do dowolnych celów (komercyjnych i innych) bez powiadamiania i prawa wynagradzania użytkownika.

14. Eksport

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z wszelkimi przepisami dotyczącymi eksportu, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i zostały ustanowione przez inne organy rządowe, w tym (lecz nie wyłącznie) z przepisami administracyjnymi dotyczącymi eksportu obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, (nazywanymi dalej „Przepisami dotyczącymi eksportu”). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie (bezpośrednio lub pośrednio) eksportować, ponownie eksportować, pobierać ani w inny sposób przesyłać zawartości: (a) do lub od osób, podmiotów i krajów niedozwolonych przez Przepisy dotyczące eksportu — dotyczy to również (lecz nie wyłącznie) zakazu eksportu do lub z udziałem (i) krajów objętych przez Stany Zjednoczone embargiem lub podobnymi ograniczeniami eksportu (na przykład Kuba, Iran, Syria, Sudan i Korea Północna) oraz obywateli lub rezydentów tych krajów; (ii) podmiotów znajdujących się na liście podmiotów, z którymi prowadzenie interesów jest zabronione, opracowanej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych lub na innych listach kontrolnych dotyczących eksportu; (b) do celów zakazanych przez Przepisy dotyczące eksportu, w tym (lecz nie wyłącznie) w celu rozpowszechniania broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej albo opracowywania technologii pocisków.

15. Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczać i zwolnić z odpowiedzialności firmę Fluke, a także jej partnerów, niezależnych kontrahentów, usługodawców i konsultantów oraz jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników i agentów (nazywanych dalej „Podmiotami związanymi z firmą Fluke”) z tytułu roszczeń, szkód, kosztów, odpowiedzialności i wydatków, w tym (lecz nie wyłącznie) uzasadnionych kosztów adwokackich, powstałych w wyniku następujących okoliczności lub związanych z nimi:  (a) korzystania z Usług; (b) Zawartość użytkownika publikowana, przesyłana, używana, rozpowszechniana, przechowywana lub w inny sposób przekazywana w Usługach albo za ich pośrednictwem; (c) przesyłane Informacje zwrotne; (d) naruszenie niniejszych Warunków; (e) naruszenie innych praw.

16. Wyłączenie odpowiedzialności

USŁUGI I ICH ZAWARTOŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE TAKIE, JAKIE SĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH, O ILE FIRMA FLUKE NIE OKREŚLIŁA INACZEJ W FORMIE PISEMNEJ. FIRMA FLUKE WYKLUCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM (LECZ NIE WYŁĄCZNIE) DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NA USŁUGI I ICH ZAWARTOŚĆ. FIRMA FLUKE NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE ZAWARTOŚĆ USŁUG JEST DOKŁADNA, KOMPLETNA, RZETELNA, AKTUALNA I POZBAWIONA BŁĘDÓW.

FIRMA FLUKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY TYPOGRAFICZNE LUB POMINIĘCIA ZWIĄZANE Z CENAMI, TEKSTEM LUB ZDJĘCIAMI. FIRMA FLUKE DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, ABY DOSTĘP DO USŁUG I KORZYSTANIE Z NICH BYŁY BEZPIECZNE, ALE NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI LUB JEJ SERWERY NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW ALBO INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, DLATEGO NALEŻY UŻYWAĆ SPRAWDZONEGO OPROGRAMOWANIA UMOŻLWIIAJĄCEGO WYKRYWANIE WIRUSÓW I LECZENIE Z NICH WSZYSTKICH POBIERANYCH MATERIAŁÓW.

Firma Fluke zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkiej zawartości Usług oraz do modyfikowania, wstrzymywania lub wycofywania Usług i wszystkich ich funkcji w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez zobowiązań lub odpowiedzialności wobec użytkownika. Odwołania do wszelkich produktów, usług, procesów lub innych informacji przez ich nazwę handlową, znak towarowy, producenta, dostawcę lub inne informacje nie stanowią wyraźnego lub dorozumianego poparcia, sponsorowania lub polecania przez firmę Fluke ani innych powiązań z firmą Fluke. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na umieszczanie w umowach z klientami wyłączeń odpowiedzialności dorozumianych warunków, dlatego niektóre z wyłączeń zawartych w niniejszej sekcji mogą nie obowiązywać w krajach niektórych użytkowników.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA FLUKE I PODMIOTY ZWIĄZANE Z FIRMĄ FLUKE NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE ANI ŻADNE INNE SZKODY, W TYM (LECZ NIE WYŁĄCZNIE) UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DANYCH, W RAMACH POWÓDZTWA O NIEDOTRZYMANIE UMOWY LUB ZA CZYN NIEDOZWOLONY (W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, ZA ZANIEDBANIE) ALBO W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCE Z (LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIM POWIĄZANE) UŻYCIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYCIA USŁUG, ICH ZAWARTOŚCI ALBO ZAWARTOŚCI DOSTĘPNEJ ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, W TYM (LECZ NIE WYŁĄCZNIE) WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ (LUB Z NIEGO WYNIKAJĄCE) POLEGANIE DOWOLNEGO UŻYTKOWNIKA NA DOWOLNYCH INFORMACJACH UZYSKANYCH OD FIRMY FLUKE ALBO WYNIKAJĄCE Z BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, PRZERWAŃ, USUNIĘĆ PLIKÓW LUB WIADOMOŚCI E-MAIL, BŁĘDÓW, USZKODZEŃ, WIRUSÓW, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB PRZEKAZIE ALBO WSZELKICH AWARII SPOWODOWANYCH NIE TYLKO PRZEZ SIŁY WYŻSZE, NIEPOWODZENIE PODCZAS KOMUNIKACJI, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE LUB NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO REKORDÓW, PROGRAMÓW ALBO USŁUG FIRMY FLUKE. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY FLUKE ZA NIEDOTRZYMANIE UMOWY, W RAMACH GWARANCJI LUB ZA CZYN NIEDOZWOLONY (W TYM ZA ZANIEDBANIE CZYNNE, BIERNE LUB DOROZUMIANE), W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT WADLIWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB NA INNEJ PODSTAWIE, WYNIKAJĄCA Z (LUB Z NIM POWIĄZANA) UŻYCIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYCIA USŁUG ALBO NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE PRZEWYŻSZA KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMIE FLUKE ZA DOSTĘP DO USŁUG LUB ICH UŻYWANIE.

18. Modyfikacje Usług

Firma Fluke zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub wycofania (tymczasowego albo trwałego) Usług lub wszelkich ich funkcji albo części bez uprzedzenia. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Fluke nie ponosi odpowiedzialności za modyfikowanie, wstrzymywanie lub wycofywanie Usług ani żadnej ich części.

19. Prawo właściwe; sąd polubowny

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ SEKCJĄ, PONIEWAŻ OKREŚLONO W NIEJ WYMAGANIE POLUBOWNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z FIRMĄ FLUKE I OGRANICZENIE UZYSKIWANIA ZADOŚĆUCZYNIENIA OD FIRMY FLUKE.

Użytkownik i firma Fluke zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków lub korzystania z Usług przez użytkownika, z wyjątkiem sporów, w których którakolwiek ze stron występuje o zadośćuczynienie na zasadzie słuszności lub inne zadośćuczynienie za domniemane użycie niezgodne z prawem znaków towarowych, praw autorskich, nazw handlowych, logo, tajemnic handlowych lub patentów. POLUBOWNE ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU UNIEMOŻLIWIA WNIESIENIE SPRAWY DO SĄDU LUB PRZEPROWADZENIE ROZPRAWY SĄDOWEJ Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. Użytkownik i firma Fluke zobowiązują się do pisemnego powiadomienia o sporze w ciągu trzydziestu (30) dni od jego powstania. Powiadomienia należy wysyłać do firmy Fluke Corporation na adres: Legal, 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203. Użytkownik i firma Fluke zobowiązują się:  (a) podjąć próbę nieoficjalnego rozstrzygnięcia sporu przed zażądaniem skierowania sprawy do sądu polubownego; (b) zaakceptować fakt, że wszelkie postępowania sądu polubownego będą odbywać się w Seattle w stanie Waszyngton; (c) zaakceptować fakt, że postępowania sądu polubownego będą poufne i przeprowadzane przez jednego sędziego polubownego zgodnie z regułami JAMS; (d) zaakceptować fakt, że sądy federalne w hrabstwie King mają wyłączną jurysdykcję we wszelkich odwołaniach od orzeczeń sądu polubownego i sprawach między stronami niepodlegającymi postępowaniom sądu polubownego. Z wyjątkiem postępowań grupowych i zadośćuczynień omówionych poniżej, sąd polubowny może przyznać zadośćuczynienie, które zostałoby przyznane w drodze postępowania sądowego. Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane zgodnie z niniejszymi Warunkami i prawem stanu Waszyngton oraz prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych bez naruszania reguł prawa kolizyjnego, które mogą wymagać zastosowania prawa innej jurysdykcji. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPÓR ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTY POLUBOWNIE CZY W SĄDZIE, UŻYTKOWNIK I FIRMA FLUKE NIE WNIOSĄ POWÓDZTWA GRUPOWEGO LUB ZBIOROWEGO ANI NIE ZAŻĄDAJĄ GRUPOWEGO POSTĘPOWANIA SĄDU POLUBOWNEGO.

20. Zakończenie

Niezależnie od niniejszych Warunków, firma Fluke zastrzega sobie prawo do unieważnienia prawa użytkownika do korzystania z Usług lub dowolnej ich części oraz do zablokowania albo uniemożliwienia dostępu do Usług lub dowolnej ich części w przyszłości bez uprzedzenia według własnego uznania.

21. Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niemożliwe do wyegzekwowania, będzie rozpatrywane rozdzielnie od niniejszych Warunków i nie będzie mieć wpływu na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień.