Norsk

Fluke 707 Ex Intrinsically Safe mA Calibrators

Februar 2017

Kjære Fluke-kunde

Fluke foretar en frivillig tilbakekalling av enkelte 707Ex egensikre mA-kalibratorer sendt ut mellom 1. mars og 31. november 2016. De berørte Fluke-delenumrene og -serienumrene står på listen nedenfor.

Fluke-delenr.BeskrivelseBerørt serienummerserie
2032187FLUKE-707EX, mA-KALIBRATOR3435000–3710000
4017176FLUKE-707EX/RS, FLUKE-707EX, mA-KALIBRATOR, RS#454-7266

Serienumre som omfattes av serien ovenfor, men som i tillegg er merket med servicevarselnummer SA2909 på innsiden av batteridekselet, berøres IKKE av denne tilbakekallingsmeldingen. Bildene nedenfor viser hvor du finner modellnummer, serienummer og servicevarselmerker på produktene.

*Hvis serienummeret mangler eller ikke kan leses, berøres produktet ditt av tilbakekallingen. Følg instruksjonene for tilbakekalling nedenfor.

Hvis du eier en av disse mA-kalibratorene, må du slutte å bruke den og sende den tilbake til Fluke. Hvis noen andre i organisasjonen din er hovedbrukeren av en Fluke 707Ex egensikker mA-kalibrator eller er ansvarlig for å svare på meldinger om tilbakekalling, må du gi denne informasjonen videre til den aktuelle personen.

Beskrivelse av problemet

Produktet er utformet for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Dette er områder der det kan forekomme potensielt ildsfarlige eller eksplosive gasser. Disse områdene vises til som farlige (klassifiserte) steder i USA, som Hazardous Locations (farlige steder) i Canada, Potentially Explosive Atmospheres (potensielt eksplosive atmosfærer) i Europa og som Explosive Gas Atmospheres (eksplosive gassatmosfærer) på de fleste steder i verden forøvrig. Heretter beskrevet som «farlige steder».

Innkapslingsmidlene rundt enkelte kritiske kretskortkomponenter inni kalibratoren, kan være påført på en mangelfull måte. Disse innkapslingsmidlene utgjør beskyttelsestiltak som er nødvendige for produktets sertifisering for bruk i et potensielt eksplosivt område. Det finnes to forskjellige innkapslingsmidler som påføres under produksjonen av dette produktet, og Fluke har oppdaget problemer med begge tilfeller av påføring.

Det første innkapslingsmiddelet, et konformt belegg, begrenser eksponeringen av komponenter for eksterne omgivelser.

Det andre innkapslingsmiddelet, en støpemasse, hindrer eksplosiv gass fra å komme inn hvis en relétetning skulle lekke. Releet utgjør en potensiell antennelseskilde hvis det andre innkapslingsmiddelet ikke påføres riktig.

Utilstrekkelig påføring av disse innkapslingsmidlene kan føre til en eksponert antennelseskilde på et farlig sted.

Handlinger

Slutt å bruke din berørte Fluke 707Ex egensikker mA-kalibrator umiddelbart.

Følg instruksjonene nedenfor.

Klikk på denne koblingen for å ta kontakt med ditt lokale servicesenter.

Vi utfører denne frivillige tilbakekallingen fordi vi legger stor vekt på kundenes sikkerhet og omdømmet til produktene våre. Vi beklager eventuelle ulemper denne tilbakekallingen kan medføre.