Norsk

Program for tilbakelevering og gjenvinning av produkter

Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Produsentforpliktelser:

Bestemmelsene i det europeiske WEEE-direktivet 2012/19/EU (WEEE-direktivet) er implementert i Norge av forskriften om gjenvinning og behandling av avfall.

I henhold til nevnte lovgivning er produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall) forpliktet til å registrere seg hos Miljødirektoratet. Fluke Norge A/S er registrert i produsentregisteret for elektrisk og elektronisk utstyr. Det offisielle registreringsnummeret er 965362118.

I tillegg er Fluke Norge A/S medlem av produsentansvarsordningen Norsirk i tilknytning til Elretur A/S.

For mer informasjon, vennligst se www.norsirk.no.

Produsentansvarsordningen påtar seg en produsents juridiske forpliktelser og viderefører datainnleveringen til myndighetene. Videre organiserer Elretur A/S (i samarbeid med kommunen) innsamlingen av WEEE og garanterer gjenvinning på et godkjent behandlingsanlegg. For å finansiere innsamling og gjenvinning, må produsentene betale ansvarskostnader beregnet ut fra mengden EE-avfall som de legger ut på det norske markedet.

Informasjon om retur og gjenvinning

Elektrisk og elektronisk utstyr kan være skadelig for menneskers helse og miljøet hvis avfallet fra det elektriske og elektroniske utstyret (WEEE) ikke blir avhendet på riktig måte.

EE-produkter er merket med et krysset søppelkassesymbol. Den overkryssede søppelkassen symboliserer at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr ikke kan avhendes sammen med usortert husholdningsavfall, og at det må samles separat fra andre typer avfall for å sikre miljøvennlig behandling og gjenvinning. Spesielt gjelder følgende:

Utstyr som kan brukes i private husholdninger

Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr kan leveres uten ekstra kostnad på kommunale mottak eller andre innsamlingsordninger. Butikker som selger lignende produkttyper er forpliktet til å godta det elektriske avfallet

Utstyr som kun er beregnet for profesjonell bruk (B2B-varer)

B2B WEEE kan ikke avhendes på offentlige innsamlingssteder. Det finnes imidlertid kommunale gjenvinningstasjoner der du kan levere B2B WEEE. For å be om gratis innsamling av ditt B2B WEEE, vennligst kontakt Fluke.

Merk følgende: Før du avhender det uttjente utstyret ditt, må du gjøre følgende:

  • Dersom det er mulig, ta ut batteriene, og lever dem på et innsamlingssted for batterier;
  • Hvis de er innebygget, legg hele produktet i det elektriske avfallet;
  • Slett eventuelt alle data.

Batterier

Produsentforpliktelser:

Bestemmelsene i det europeiske batteridirektivet 2006/66/EU (batteridirektivet) er implementert i Norge under forskriften om gjenvinning og behandling av avfall.

I henhold til nevnte lovgivning er produsenter av batterier og akkumulatorer forpliktet til å registrere seg hos Miljødirektoratet. Fluke Norge A/S er registrert produsentregisteret for batterier. Det offisielle registreringsnummeret er 965362118.

I tillegg er Fluke Norge A/S medlem av produsentansvarsordningen Norsirk i tilknytning til Elretur A/S. For mer informasjon, vennligst se www.norsirk.no..

Produsentansvarsordningen påtar seg en produsents juridiske forpliktelser og viderefører datainnleveringen til myndighetene. Videre organiserer Elretur A/S innsamling av batterier i samarbeid med kommunene, og garanterer gjenvinning i et godkjent behandlingsanlegg. For å finansiere innsamlingen og gjenvinningen må produsentene betale ansvarskostnader beregnet ut fra mengden av batterier de tilfører det norske markedet.

Informasjon om retur og gjenvinning

Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for menneskers helse og miljøet dersom de ikke håndteres riktig. Batterier er merket med en krysset søppelkasse. Dette symboliserer at uttjente batterier ikke kan avhendes som usortert husholdningsavfall, men må samles separat. I tillegg må miljøskadelige batterier inneholde enten symbolene for Cd (kadmium), Hg (kvikksølv) eller Pb (bly) under søppelkasse-symbolet.

Alle kommuner har etablert innsamlingsordninger der batterier kan leveres gratis på gjenvinningsentre eller andre innsamlingssteder. Butikkene tar også gratis imot den samme typen batterier som de selger.

Emballasje

Produsentforpliktelser:

I Norge er kravene i det europeiske emballasjedirektivet (direktiv 94/62/EF) implementert i forskriften om gjenvinning og behandling av avfall. I henhold til lovverket ovenfor er produsenten forpliktet til å registrere seg i det norske produsentregisteret. Fluke Norge A/S er registrert i produsentregisteret for emballasje. Deres offisielle registreringsnummer er 965362118.

I tillegg er Fluke Norge A/S medlem i produsentansvardordningen Grønt Punkt Norge AS. For mer informasjon, vennligst se http://www.grontpunkt.no.

Produsentansvarsordningen påtar seg en produsents juridiske forpliktelser og viderefører datainnleveringen til myndighetene. Videre organiserer Grønt Punkt innsamling av emballasje og garanterer gjenvinning i et godkjent behandlingsanlegg. For å finansiere innsamlingen og gjenvinningen må produsentene betale ansvarskostnader beregnet ut fra mengden av emballasje de tilfører det norske markedet.

Informasjon om gjenvinning:

I henhold til forordningen om produsentansvar for emballasje, må alle husholdninger og bedrifter sortere brukt emballasje og levere brukte produkter og emballasje.

Husholdningene kan avhende husholdningsemballasje gratis på avleveringssteder, avfallsdepoter og miljø- eller gjenvinningstasjoner. Ytterligere informasjon kan fås på kommunenes tekniske avdelinger.

Bedriftene inngår innsamlingsavtaler (gjenvinningselskaper), eller avhender avfallet på spesielle avleveringssteder. Hvis du har spørsmål angående avhending av den kommersielle emballasjen, ta kontakt med Fluke eller Grønt Punkt direkte.