Polski

Jak utrzymać precyzyjne działanie ustawników pozycyjnych zaworów regulacyjnych

Kalibracja

Zawory, siłowniki, które nimi poruszają, oraz układy elektroniczne, które nimi sterują, są poddawane wpływowi trudnych warunków codziennego użytkowania. W ciągu jednego roku zawór może wykonać od setek do dziesiątek tysięcy skoków. Powoduje to zmianę położenia śrub, osłabienie sprężyn i poluzowanie połączeń mechanicznych. Gniazdo zaworu zużywa się zarówno od wielokrotnego osiadania grzybka zaworu, jak i w wyniku działania przepływającego płynu.

Jak utrzymać precyzyjne działanie ustawników pozycyjnych

Ponadto podzespoły elektroniczne doświadczają „dryfu kalibracji”, który powoduje, że zawory nie otwierają się lub nie zamykają się całkowicie, zamykają się przedwcześnie lub działają w sposób nieregularny, co prowadzi do nieprawidłowej regulacji gazu lub cieczy.

Aby tego uniknąć, ważne jest ustanowienie programu konserwacji zapobiegawczej w celu regularnego sprawdzania ustawników pozycyjnych zaworów na obiekcie. Kontrole te należy przeprowadzać szybko, aby minimalizować czas przestoju, a w przypadku wykrycia dryfu kalibracji należy po kontroli przeprowadzić szybką ponowną kalibrację.

Sześć kroków do sprawdzenia pozycjonowania zaworu

Poniżej przedstawiono podstawowe czynności, które należy wykonać w celu sprawdzenia pozycjonowania ustawników pozycyjnych zaworów. Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami producenta zaworu dotyczącymi prawidłowego i odpowiedniego testowania i kalibracji ustawnika pozycyjnego.

1. Konfiguracja

Ustaw multimetr Fluke 789 ProcessMeter w trybie źródła prądu, używając zakresu prądu odpowiedniego dla ustawnika pozycyjnego.

 • Podłącz przewody pomiarowe do gniazd wyjściowych źródła mA w multimetrze Fluke 789.
 • Wybierz zakres 4–20 mA, przestawiając pokrętło wyboru funkcji z pozycji Off do górnej, pomarańczowej pozycji wyjścia mA.
 • Podłącz multimetr Fluke 789 do zacisków wejściowych zaworu.

2. Test zamykania zaworu

W celu określenia, czy ustawnik pozycyjny całkowicie zamyka zawory przy prądzie 4,0 mA,

 • ustaw prąd źródła na 4,0 mA w multimetrze Fluke 789 ProcessMeter, naciskając przycisk 0% znajdujący się pod przyciskiem SpanCheck.
 • Obserwując ruch zaworu, naciśnij jeden raz przycisk Coarse w dół, aby zmniejszyć prąd do 3,9 mA. Zawór nie powinien się poruszać.
 • Wyreguluj punkt zerowy ustawnika pozycyjnego, aby ustawić żądane zamknięcie zaworu.

3. Test otwierania zaworu

Aby sprawdzić otwarcie zaworu, naciskaj przycisk Coarse Range w górę, zaczynając od wartości 4,0 mA. Multimetr Fluke 789 ProcessMeter zwiększy prąd o 0,1 mA po każdym naciśnięciu przycisku Coarse Range.

Wskazówka: podczas ustawiania punktu, w którym zawór zaczyna się otwierać, należy upewnić się, że w siłowniku nie występuje ciśnienie przeciwdziałające sile utrzymującej zawór w położeniu zamkniętym, gdy na wejściu sterownika występuje prąd 4,0 mA.

 • W zaworze zamykanym siłą sprężyny na membranie nie powinno występować ciśnienie.
 • W przypadku siłownika tłokowego dwustronnego działania po jednej stronie tłoka nie powinno być żadnego ciśnienia.
 • Możesz ustawić początek otwierania zaworu w zakresie od 4,1 do 4,2 mA, aby upewnić się, że w ustawieniu zamkniętym nie występuje ciśnienie przeciwdziałające tym siłom.

4. Test położenia dla górnej wartości zakresu

Kontrola położenia dla górnej wartości zakresu testuje zawór w położeniu całkowitego otwarcia.

 • Naciśnij przycisk SpanCheck 100%, aby ustawić wartość 20 mA. Za pomocą przycisków zakresu na multimetrze Fluke 789 ProcessMeter ustaw prąd źródła na wartość 20 mA i poczekaj na ustabilizowanie się zaworu.
 • Obserwując lub wyczuwając ruch zaworu, naciśnij jeden raz przycisk Coarse w górę do wartości 20,1 mA.
 • Za pomocą przycisku Coarse reguluj prąd w górę i w dół w zakresie od 20,1 mA do 19,9 mA. W zakresie od 20,1 do 20 mA nie powinien występować żaden ruch grzybka zaworu, a w zakresie od 20 mA do 19,9 mA powinien pojawić się niewielki ruch grzybka.

5. Test liniowości

Dla zaworów o działaniu liniowym.

 • Ustaw multimetr Fluke 789 ProcessMeter na 4 mA.
 • Za pomocą przycisku % Step ustaw wartość prądu na 12 mA (50%) i sprawdź, czy wskaźnik pozycji zaworu wskazuje 50% skoku.

Wskazówka: jeśli dany zawór nie ma charakterystyki liniowej, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego działania.

6. Test płynnego działania zaworu

 • Ustaw pokrętło w dolnej pozycji mA i wybierz funkcję Slow Ramp za pomocą niebieskiego przycisku.
 • Poczekaj, aż multimetr Fluke 789 ProcessMeter przejdzie przez kilka cykli, obserwując lub wyczuwając ewentualne nieprawidłowe działanie zaworu. Zawór NIE powinien oscylować ani drgać w żadnej z pozycji krokowych podczas procesu powolnego narastania (Slow Ramp), ani też nie powinien działać w powolny sposób.
 • Ustaw wzmocnienie sterownika zaworu tak, aby zapewnić najlepszą reakcję między tymi dwoma warunkami brzegowymi.

Pięć czynników, dzięki którym technologia Fluke Connect usprawnia testowanie ustawników pozycyjnych na obiekcie

Zestaw Fluke 789 FC ProcessMeter and Temperature Kit oferuje wszystkie funkcje i możliwości multimetru Fluke 789 ProcessMeter i zawiera adapter FC umożliwiający dostęp do wszystkich funkcji aplikacji Fluke Connect w smartfonie, które oferują m.in. poniższe możliwości:

 1. Archiwizacja pomiarów w historii EquipmentLog™ w pamięci Fluke Cloud™ w celu dokumentacji danych i dostępu do nich w przyszłości z terenu obiektu.
 2. Porównywanie w czasie rzeczywistym bieżących pomiarów z danymi historycznymi.
 3. Nawiązywanie kontaktu z innymi technikami i menedżerem za pośrednictwem wideorozmów ShareLive™, aby pokazać im dokładnie to, co widzisz, i otrzymać natychmiastową informację zwrotną.
 4. Możliwość opuszczenia obszarów niebezpiecznych i pozostawienia multimetru Fluke 789 FC ProcessMeter przy zaworze oraz obserwację wskazań na smartfonie.
 5. Dostęp do cyfrowych instrukcji obsługi produktów, wskazówek co do zastosowań przyrządów Fluke i innych zasobów z terenu obiektu za pośrednictwem smartfona.