Dutch

Problemen met fotovoltaïsche systemen oplossen: Drie typische problemen

Duurzame energie, Energiebeheer, Probleemoplossen

Het aantal zonne-energie-installaties in het hele land neemt elk jaar sneller toe, waardoor ook steeds meer vraag is naar technici die weten hoe ze efficiënt en effectief problemen met fotovoltaïsche systemen (photovoltaïc, PV) kunnen oplossen.

Een technicus die tussen rijen zonnepanelen staat en meetwaarden afleest aan de achterzijde van één paneel, met behulp van een Fluke 393 FC.

Storingzoeken is een essentiële vaardigheid voor een professionele zonne-energietechnicus. Hier meet de technicus de waarden aan de achterzijde van een PV-paneel met een Fluke 393 FC.

Bij het oplossen van problemen met een PV-systeem gaat het doorgaans om vier onderdelen van het systeem: de PV-panelen, de belasting, de omvormer en de combinerkasten.

De Fluke 393 FC CAT III 1500 V-stroomtang is het beste instrument voor de meeste werkgebieden van een zonne-energie-installatie. Het is 's werelds enige AC/DC-stroomtang met veiligheidsspecificatie CAT III 1500V en beschermingsklasse IP 54, en is voorzien van functies zoals gelijkstroomvoeding, audiopolariteit en visuele continuïteit, die speciaal zijn bedoeld voor testen en meten in PV-toepassingen.

De Fluke 393 FC met meetsnoeren, iFlex flexibele stroomtang, magneethouder en draagtas

Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-RMS-stroomtang met iFlex™ flexibele stroomtang

1. Problemen met PV-panelen oplossen

Controleer eerst de uitvoer van het gehele systeem bij het metersysteem of de omvormer. Voordat u begint met het opsporen en oplossen van storingen, controleert en noteert u de ingangsspanning en het stroomniveau van de omvormer van de opstelling. U zult waarschijnlijk te maken krijgen met een van de volgende twee scenario's:

  • Het gehele PV-systeem, of een deel ervan, is uitgevallen of produceert geen stroom; dit kan te maken hebben met een probleem met de omvormer.
  • De output van het PV-systeem is lager dan verwacht: dit kan te maken hebben met een probleem met een van de arrays of modules.

Voer vanaf de concentrator teruglopend een inspectie uit en controleer daarbij de afzonderlijke aftakkingsbedrading. Voer een visuele controle uit van de zekeringen van het gehele systeem, zet daarbij onderbrekers en schakelaars in de oorspronkelijke stand. Controleer op gebroken bedrading en losse of vuile aansluitingen. Vervang en reinig deze indien nodig. Controleer op loszittende aansluitingen tussen de modules. Mogelijk zijn aansluitingen losgeraakt en heeft dit geleid tot onderbreking van contact.

De combinerkast is een van de meest voor de hand liggende locaties om problemen in het systeem op te lossen, omdat afzonderlijke draden van de modules hier naartoe worden teruggeleid. Elke module kan een zekering hebben, die u kunt controleren met uw Fluke 393 FC.

Bedradingsproblemen en losse aansluitingen kunnen er ook toe leiden dat een module een te lage spanning produceert. Controleer dus alle bedradingsaansluitingen. Als de uitvoer van een module laag is, kan dit betekenen dat een afzonderlijke sectie cellen niet naar behoren werkt. Met de 393 FC kunt u deze cellen bij de aansluitkasten testen totdat u de oorzaak hebt gevonden.

De Fluke 393 FC geeft een audiopolariteitswaarschuwing wanneer u Voc test. Als u merkt dat de polariteit omgekeerd is, kan dit betekenen dat andere circuits in de combinerkast onbedoeld in serie zijn geschakeld, wat leidt tot spanningen boven de maximale ingangsspanning van de omvormer.  

Als er vuil of stof op de modules zelf zit, kan dit verminderde uitvoer veroorzaken. Hoewel de modules meestal ontworpen zijn om jarenlang onderhoudsvrij te zijn, kan het voorkomen dat ze moeten worden gereinigd. In bepaalde delen van het land kunnen pollen en stof een groot probleem zijn.

2. Problemen met PV-belastingen oplossen

Het PV-systeem wordt gebruikt voor het reguleren van elektrische belastingen in gebouwen. Eventuele problemen met de belastingen zullen ook van invloed zijn op het systeem. Als eerste dient u de belastingsschakelaars, zekeringen en onderbrekers te controleren met de Fluke 393 FC, om te zien of de juiste spanning aanwezig is op de aansluiting van de belasting. Vervolgens kunt u met de 393 FC een controle uitvoeren van de zekeringen en stroomonderbrekers. Als u doorgebrande zekeringen of geactiveerde stroomonderbrekers aantreft, moet u de oorzaak opsporen en het defecte onderdeel repareren of vervangen. Als de belasting een motor is, is er mogelijk een interne thermische stroomonderbreker geactiveerd of is er mogelijk een open wikkeling in de motor. Sluit een andere belasting aan om dit te testen en controleer of deze belasting naar behoren werkt.

Controleer, net als bij elk elektrisch systeem, op gebroken bedrading en losse aansluitingen. Reinig alle vuile aansluitingen en vervang alle beschadigde bedrading. Controleer, met de voeding uitgeschakeld, op massastoringen en verhelp deze. Als zekeringen of stroomonderbrekers opnieuw doorbranden of geactiveerd worden, is er een kortsluiting die u moet lokaliseren en repareren.

Als de belasting nog steeds niet goed werkt, gebruik dan de Fluke 393 FC om de spanning van het systeem te controleren bij de aansluiting van de belasting. Mogelijk is de omtrek van de bedrading te klein en is er grotere bedrading nodig. Het is ook mogelijk dat de draden naar de belastingen te lang zijn. Als dit zo is, zal de spanning bij de belasting te laag zijn. In dat geval kunt u de belasting op het circuit verlagen of bedrading met een grotere diameter plaatsen.

3. Problemen met PV-omvormers oplossen

U werkt waarschijnlijk dagelijks met frequentiegeregelde aandrijvingen en zult dus ervaring hebben met het controleren van AC- en DC-vermogen. Ook de omvormer in een PV-systeem kan defect raken en problemen veroorzaken. De omvormer zet gelijkstroom van het PV-systeem om in wisselstroom voor toepassing in gebouwen.

Als de omvormer niet de juiste uitvoer produceert, controleert u eerst de DC-ingangsspanning en het stroomniveau van de omvormer en noteert u deze. Controleer dan aan AC-zijde de uitgangsspanning en stroomniveaus van de omvormer met behulp van de Fluke 393 FC. Veel van deze systemen hebben een display waarop de huidige omvormer- en systeemprestaties worden weergegeven. Omdat de 393 FC True-RMS-meetwaarden aanduidt, kunt u het vermogen in kilowatt (kW) meten en registreren aan de hand van de spanning en stroom. Maak indien mogelijk gebruik van het display van de omvormer om het huidige totale aantal kilowattuur (kWh) af te lezen. U kunt deze waarde vervolgens noteren en vergelijken met de waarde die tijdens de laatste inspectie is geregistreerd. Aan DC-zijde kunt u het DC-vermogen controleren met de Fluke 393 FC en de meetwaarde opslaan in de Fluke Connect™-app op uw telefoon.

Als de omvormer niet de juiste hoeveelheid vermogen produceert, kan dit verschillende oorzaken hebben - deze kunt u allemaal eenvoudig controleren met de Fluke 393 FC:

  • Doorgebrande zekering
  • Geactiveerde onderbreker
  • Gebroken bedrading

Gebruik de 393 FC om de AC-zijde van de omvormeruitgang te meten. De belasting op de omvormer kan een te hoge stroomvraag hebben. Op het dubbele display worden de AC-spanning en -frequentie weergegeven, zodat u kunt bepalen of de AC-uitgang van de omvormer naar behoren functioneert.

De omvormer kan zijn gekoppeld aan de lokale nutsvoorziening. De AC-stroomuitvoer van de omvormer fluctueert ten opzichte van het niveau van de zonne-energie-invoer op de opstelling. De omvormer handhaaft de juiste uitgangsspanning en fase naar de nutsvoorziening. Eventuele spanningsproblemen van de nutsvoorziening kunnen ertoe leiden dat de omvormer wordt uitgeschakeld. Neem in dat geval contact op met het betreffende nutsbedrijf voor reparaties.

Een Fluke 393 FC-stroomtang hangt naast een geopend omvormerpaneel, terwijl een monteur die persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, waaronder handschoenen en een gelaatsscherm, de meetsnoeren gebruikt om een meting uit te voeren.

De Fluke 393 FC CAT III 1500 V-stroomtang is handig voor het meten van DC-vermogen, AC/DC-spanning en -stroom en voor het opsporen en verhelpen van storingen in omvormers.

4. Problemen met combinerkasten opsporen en oplossen

Bij het oplossen van problemen met combinerkasten zijn stroomsterktemetingen en -berekeningen cruciaal om vast te stellen of de PV-arrays correct werken. Door stroom te meten op afzonderlijke arrays of stroommetingen te combineren, kunt u bepalen of er een storing is opgetreden in een cel.

Dankzij het ontwerp met dunnere bek van de Fluke 393 FC-stroomtang kunt u meerdere geleiders met de bek vastnemen voor gecombineerde stroommetingen, zelfs in krappe ruimtes of ruimtes met veel bedrading, zoals frequentieregelaars of combinerkasten.