Dutch

(Internationale) verkoopvoorwaarden Fluke

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder Fluke Europe B.V. en haar gelieerde ondernemingen buiten Noord- en Zuid-Amerika producten inclusief bijbehorende garantiewerkzaamheden leveren.

 

Voor de toepassing van deze voorwaarden hebben onderstaande begrippen de daarachter vermelde betekenis:

 

Gelieerde onderneming”: ten aanzien van een persoon: een onderneming die rechtstreeks of indirect via een of meer tussenpersonen zeggenschap heeft over die persoon, dan wel waarvan de zeggenschap rechtstreeks of indirect berust bij die persoon, dan wel die samen met die persoon rechtstreeks of indirect onder gemeenschappelijke zeggenschap staat.

Zeggenschap”: ten aanzien van een onderneming: het (al dan niet rechtens afdwingbaar) kunnen uitoefenen van zeggenschap, rechtstreeks dan wel indirect, via het houden van stemgerechtigde effecten, uit overeenkomst dan wel uit anderen hoofde, over de samenstelling van de raad van bestuur (of een ander bestuursorgaan) van die onderneming, over de stemrechten van de meerderheid van de stemgerechtigde effecten van die onderneming of over de gang van zaken binnen die onderneming.

Koper”: de natuurlijke of rechtspersoon die een order heeft geplaatst dan wel anderszins om levering van producten van Fluke heeft verzocht.

Fluke”: de Fluke-groepsvennootschap die de order van Koper heeft aanvaard, dan wel anderszins akkoord is gegaan met de levering van producten aan Koper.

Fluke Service Centre”: de vestiging van Fluke of de vestiging van een derde die door Fluke gemachtigd is om ten aanzien van de producten van Fluke garantiewerkzaamheden te verrichten.

DEZE VOORWAARDEN HEBBEN VOORRANG

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering van producten en bijbehorende garantiewerkzaamheden door Fluke, tenzij Koper en Fluke schriftelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen die op de levering van toepassing zijn. Door Koper gehanteerde afwijkende of aanvullende voorwaarden zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Fluke zijn aanvaard. Mocht Fluke nalaten bezwaar te maken tegen een in een bericht van Koper vervatte bepaling, dan doet Fluke daarmee geen afstand van deze voorwaarden. Indien een of meer bepalingen in deze voorwaarden door een scheidsgerecht, rechter of andere bevoegde instantie ongeldig of onafdwingbaar worden verklaard, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverminderd van kracht.

ORDERS

Een order wordt pas bindend voor Fluke wanneer Fluke deze door middel van een schriftelijke orderbevestiging heeft bevestigd.  

LEVERING

De tussen Koper en Fluke overeengekomen leveringsconditie(s) voor de levering van de producten van Fluke staat/staan vermeld op de orderbevestiging van Fluke. Tenzij in de orderbevestiging anders is aangegeven, is de 2020-versie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel op de aldus vermelde leveringsconditie(s) van toepassing.

 

Het risico van de producten gaat over op Koper op de plaats van levering, conform de overeengekomen leveringsconditie(s). Fluke behoudt zich de eigendom van alle aan Koper geleverde producten voor totdat Fluke de koopprijs van de producten ten volle heeft ontvangen.

 

De door Fluke aan Koper opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering vastgestelt en zijn niet te beschouwen als fatale termijn ; deze leveringstermijnen dienen te worden berekend vanaf de datum van de schriftelijke orderbevestiging van Fluke of, ingeval om een Letter of Credit wordt verzocht, vanaf de datum van de kennisgeving van de betreffende bank aan Fluke dat de L/C conform de eisen van Fluke is geopend. Fluke behoudt zich het recht voor om producten in deelleveringen te leveren op het moment dat deze klaar zijn voor verzending.

KLACHTEN EN RETOUREN

Klachten over foutief geleverde producten en/of over producten die bij levering kennelijk beschadigd waren, dienen schriftelijk binnen veertien dagen na ontvangst van die producten door Koper te worden ingediend. Indien afgesproken wordt dat de producten geretourneerd kunnen worden, worden de producten conform de aanwijzingen van Fluke retour gezonden, voorafgegaan door een kennisgeving waarin de reden van de retourzending en de datum en het nummer van de factuur van Fluke worden vermeld. Voor alle retouren geldt dat deze door Koper moeten worden verzekerd, dat de verzend- en verzekeringskosten voor rekening komen van Koper en dat de producten in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd dienen te worden.

BETALING

De tussen Koper en Fluke overeengekomen betalingstermijn voor de levering van producten van Fluke staat vermeld in de orderbevestiging van Fluke en op de factuur, met inachtneming van het volgende:

(a) Letter of Credit. Betaling geschiedt door middel van een bevestigde, onherroepelijke L/C, uitgegeven ten gunste van Fluke door een gerenommeerde bank conform de Uniform Customs and Practice for Documentary Credits van de Internationale Kamer van Koophandel.

(b) Vooruitbetaling. Betaling geschiedt inclusief de geschatte verzend- en transportkosten als vermeld in de offerte. Het te veel betaalde aan deze kosten wordt gerestitueerd.

(c) Open rekening. Betaling van het totale factuurbedrag geschiedt binnen de in de orderbevestiging en op de factuur vermelde termijn, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij daarin anders is aangegeven.

TESTS

De door Fluke vervaardigde/geleverde producten worden vóór verzending zorgvuldig geïnspecteerd en voor zover mogelijk aan standaardtests van Fluke onderworpen. Ingeval een speciale test of een test in aanwezigheid van Koper of diens vertegenwoordiger moet worden uitgevoerd, dient Koper dit bij het plaatsen van de order aan te geven en wordt die test behoudens een andersluidende overeenkomst vóór verzending uitgevoerd; alle met die tests verbonden kosten worden als meerkosten in rekening gebracht. Ingeval Koper niet bij de test aanwezig is, ondanks dat hij veertien dagen vooraf bericht heeft ontvangen dat de producten gereed zijn om te worden getest, vindt de test doorgang buiten aanwezigheid van Koper maar wordt die test geacht te zijn verricht in aanwezigheid van Koper.

INSTALLATIE

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de kosten van installatie van de door Fluke geleverde producten niet in de offerte meegenomen.

ANNULERING

Een order kan niet zonder schriftelijke toestemming van Fluke geannuleerd of verschoven worden. Ingeval van annulering of verschuiving kunnen door Fluke kosten in rekening worden gebracht.

EXPORTREGELGEVING

Op de verkoop van de producten en de technologie van Fluke zijn nationale, EU- en VS- wet- en regelgeving inzake exportcontrole van toepassing. In voorkomende gevallen gelden orders onder voorbehoud van de afgifte van een exportvergunning of overige toestemming van de bevoegde instanties. Het is Koper niet toegestaan om producten en de technologie van Fluke direct of indirect te exporteren, herexporteren of overdragen aan landen of gebruikers waarnaar deze export, herexport of overdracht door de wet- of regelgeving van de VS of andere landen is beperkt, zonder eerst de vereiste overheidsvergunning, machtiging, certificering of goedkeuring te hebben verkregen. Het is streng verboden om de producten en de technologie van Fluke rechtstreeks of indirect te gebruiken, te verkopen, weder uit te voeren, te leveren of door te leveren ten behoeve van activiteiten die verbandhouden met het ontwerp, de productie, het gebruik of het in voorraad hebben van chemische, biologische of kernwapens of -raketten. Koper verbindt zich tot nakoming van alle jegens Fluke verrichte mededelingen en verklaringen omtrent de eindgebruiker en/of het eindgebruik in verband met de levering van producten en/of garantiewerkzaamheden door Fluke. Fluke kan bevestigde orders annuleren of opschorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Koper in geval van (werkelijke of vermoede) schending door de Koper van exportcontrolewetten of -voorschriften, of indien de koper (met inbegrip van zijn eigenaars, werknemers, leidinggevenden) onderworpen wordt aan VS-, EU- of nationale exportcontrolesancties. Producten van Fluke die in strijd met de exportwet- of regelgeving worden verkocht, kunnen niet door Fluke worden onderhouden of ondersteund.   De garanties van Fluke voor dergelijke producten vervallen alsdan.

OVERMACHT

Fluke is niet aansprakelijk voor niet-levering of niet-tijdige nakoming van verplichtingen wanneer zulks rechtstreeks of indirect veroorzaakt is door, of anderszins voortvloeit uit, de niet-levering of niet-tijdige levering door leveranciers van Fluke, brand, overstromingen, ongevallen, epidemieën, pandemieën, rellen, oorlog, maatregelen of embargo’s van overheidswege, exportcontrolesancties, stakingen, personeelstekorten of andere oorzaken (al dan niet vergelijkbaar met de hier genoemde oorzaken) waarover Fluke geen controle heeft of waardoor Fluke onredelijke kosten zou moeten maken om deze te voorkomen. In dat geval wordt de levering opgeschort zolang de oorzaken voortduren. Fluke verbindt zich tot levering, gelijk Koper zich verbindt tot inontvangstneming van het geleverde, binnen een redelijke termijn na herstel van bedoelde oorzaken.

ONTWERPWIJZIGINGEN

Fluke en haar leveranciers behouden zich het recht voor om productontwerp of productspecificaties te allen tijde zonder nader bericht te wijzigen.

SOFTWARE

De levering van software geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die samen of ten behoeve van de software wordt meegeleverd. Ingeval de software geleverd wordt zonder licentieovereenkomst voor eindgebruikers, verleent Fluke Corporation aan Koper een eeuwigdurend, niet-exclusief recht tot gebruik van de bestelde software op één producteenheid. De software blijft aan Fluke Corporation c.q. haar licentiegevers in eigendom toebehoren. Deze licentie kan worden beëindigd indien Koper de software zonder toestemming van Fluke Corporation aan anderen bekendmaakt of anderszins de voorwaarden en beperkingen van deze bepaling schendt. Van de software mogen backups worden gemaakt en het is Koper toegestaan om de software bij overdracht van bedoelde producteenheid in sublicentie te geven. Geen rechten of licenties die niet uitdrukkelijk in deze bepaling worden verleend, ontstaan door implicatie, uitsluiting of anderszins. Het is de koper niet toegestaan reverse-engineering toe te passen, wijzigingen aan te brengen of afgeleide werken te maken op basis van de software.  De firmware in Fluke-hardwareproducten kan open-source softwarecomponenten bevatten of daarvan worden voorzien. Het gebruik van dergelijke open-source softwarecomponenten is onderworpen aan de toepasselijke licentievoorwaarden voor de open-source software. Fluke zal deze aan de koper ter beschikking stellen.

 

Voor Fluke-producten die werken met door Fluke gegenereerde beveiligingssleutels, zal Fluke de beveiligingssleutels leveren door deze ter beschikking te stellen aan de Koper (of diens gemachtigde agent). Daarna is Fluke niet aansprakelijk voor verlies, blootstelling of wijziging van de sleutels en niet verplicht om de beveiligingssleutels opnieuw beschikbaar te stellen.

GARANTIE

Fluke garandeert jegens Koper dat elk hardwareproduct van Fluke vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud. De garantietermijn staat vermeld in de documenten die met elk product worden meegeleverd en vangt aan op de datum van verzending van het product door Fluke. De garantie op onderdelen bedraagt 90 dagen. Deze garantie geldt niet voor zekeringen en wegwerpbatterijen en voor producten die naar het oordeel van Fluke onjuist zijn gebruikt, veranderd of verwaarloosd zijn, beschadigd zijn door een ongeval of door abnormale operationele omstandigheden of behandeling of die door een ander dan een Fluke Service Centre gerepareerd of anderszins onderhouden zijn. Fluke garandeert jegens Koper gedurende 90 dagen vanaf de datum van verzending (bij levering op een fysieke gegevensdrager) dan wel de datum waarop Fluke toegang tot de software heeft verleend (bij levering middels de afgifte van een licentiesleutel of langs elektronische weg) dat de software in overwegende mate conform de betreffende functionele specificaties functioneert, alsmede dat bij levering van de software op een fysieke gegevensdrager de software op behoorlijke wijze op niet-gebrekkige media is vastgelegd. Fluke garandeert niet dat de software vrij van fouten is of zonder onderbrekingen zal functioneren.

 

Garanties met betrekking tot Fluke-software worden uiteengezet in de bijbehorende licentieovereenkomst voor eindgebruikers. Indien bij de software geen licentieovereenkomst voor eindgebruikers is gevoegd of indien de bijgevoegde licentieovereenkomst voor eindgebruikers geen garantiebepalingen bevat, wordt de Fluke-software geleverd "zoals zij is", zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van courantheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht, ongestoord genot en niet-inbreuk op eigendomsrechten. Fluke garandeert evenmin dat de software aan de vereisten van de Koper zal voldoen of dat de software vrij van fouten zal zijn, zonder onderbrekingen zal werken, of dat deze interoperabel of compatibel zal zijn met systemen van derden die niet anderszins door Fluke zijn gespecificeerd.

 

Alle apparatuur, software en diensten van derden worden geleverd "zoals zij zijn", zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van courantheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht, ongestoord genot en niet-inbreuk.  Fluke zal zich in commercieel opzicht naar redelijkheid inspannen om garanties en rechtsmiddelen die met betrekking tot dergelijke apparatuur, software of diensten van de derde partij zijn ontvangen, aan de Koper door te geven of namens de Koper af te dwingen.

 

De garantieverplichting van Fluke is beperkt tot restitutie van de door de Koper aan Fluke betaalde aankoopprijs, gratis herstel of vervanging van het binnen de geldende garantietermijn geretourneerde non-conforme product, zulks ter keuze van Fluke, en geldt uitsluitend in het land van aankoop van het product van Fluke, tenzij anders door haar is aangegeven. Fluke behoudt zich het recht voor om de kosten van invoer, wederuitvoer, arbeidsloon en vervangende onderdelen bij Koper in rekening te brengen wanneer een product in het ene land is gekocht en in het andere land ter reparatie wordt aangeboden. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de Europese Unie als één land aangemerkt. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, zijn verdere wettelijke rechten van de Koper (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, a) het regelen door de Koper van het verhelpen van het defect voor risico en op kosten van Fluke; of b) vergoeding van kosten en uitgaven die de Koper heeft gemaakt in verband met het opsporen en verhelpen van de defecten, het verwijderen en/of opnieuw installeren van producten en/of daarmee verband houdende arbeids- en transportkosten) uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Voor garantiewerkzaamheden dient contact te worden opgenomen met het dichtstbijzijnde Fluke Service Center in het land waar het product van Fluke is gekocht. Tenzij door het Fluke Service Center is aangegeven dat het product wordt opgehaald, dient Koper het product zelf naar het Fluke Service Center te verzenden (samen met een beschrijving van het probleem en onder vermelding van het door het Fluke Service Center afgegeven retourautorisatienummer), waarbij de kosten van verzending, verzekering en alle andere kosten voor rekening komen van Koper. Fluke is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van het product tijdens de verzending. Ingeval de schade, het gebrek of de storing naar het oordeel van Fluke het gevolg is van verkeerd gebruik, aangebrachte wijzigingen, een ongeval of abnormale operationele omstandigheden of behandeling, verstrekt Fluke eerst een kostenraming aan Koper en vangt zij pas met de werkzaamheden aan nadat zij van Koper akkoord heeft ontvangen. Het product wordt na herstel of vervanging aan Koper teruggezonden onder dezelfde leveringscondities als die welke op de oorspronkelijke aankoop van het product van toepassing waren.

 

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, treedt deze garantie in de plaats van alle overige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties omtrent courantheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat: (a) is Fluke niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van gegevensverlies, als gevolg van een schending van de garantie, wanprestatie of onrechtmatige daad (nalatigheid daaronder begrepen), gerechtvaardigd vertrouwen of uit welke anderen hoofde dan ook; en (b) is de aansprakelijkheid van Fluke voor directe schade als gevolg van een schending van de garantie, wanprestatie of onrechtmatige daad (nalatigheid daaronder begrepen), gerechtvaardigd vertrouwen of uit welke anderen hoofde dan ook beperkt tot de waarde van de producten die ingevolge de order van Koper zijn geleverd. 

 

CESSIE

De rechten en verplichtingen verband houdende met een order mogen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Fluke niet worden overgedragen.

UITLEG

Op de uitleg van deze voorwaarden en op de uitleg van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het recht van toepassing van het land waar Fluke is opgericht.

Versie 20 mei 2022


Chat met onzeFluke-assistent
Chat wissen