Dutch

Productterugneem- en recycleprogramma

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Verplichtingen van de producent:

De bepalingen van de Richtlijn 2012/19/EU (AEEA Richtlijn) zijn in België door de drie gewesten (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) geïmplementeerd in hun eigen nationale wetgeving:
Brussel heeft 2012/19/EU omgezet door middel van het Besluit van 1 december 2016.
Vlaanderen heeft Richtlijn 2012/19/EU in gewestelijke wetgeving omgezet door middel van het Besluit van de Vlaamse Regering 2014/36575 van 3 mei 2014, tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREM, eerder VLAREA).
Wallonië heeft Richtlijn 2012/19/EU omgezet door middel van goedkeuring van het Besluit van 9 maart 2017.

De wetgeving bepaalt dat elke fabrikant die 'een elektrisch of elektronisch apparaat op de Belgische markt brengt', tevens verantwoordelijk is voor de inzameling en verwerking van de afgedankte apparaten. Daarom is Fluke Belgium S.A./N.V. lid van "Recupel", een AEEA nalevingssysteem van producenten. Kijk voor meer informatie op https://www.recupel.be.

Het nalevingssysteem neemt de juridische verplichtingen van de aangesloten producenten op zich en zorgt voor de verzending van de gegevens aan de overheden. Verder organiseert het nalevingssysteem de inzameling van AEEA en garandeert het de recyclage ervan in een goedgekeurde verwerkingsinstallatie. Voor de financiering van de inzameling en recyclage moeten producenten nalevingsheffingen betalen die berekend worden op basis van het volume EEA dat zij op de markt brengen.

Informatie voor terugname en recyclage

Elektrische en elektronische apparatuur moet over het algemeen gemarkeerd worden met een doorgekruiste afvalcontainer. Dit toont de eindgebruiker dat het artikel afzonderlijk van andere soorten afval ingezameld dient te worden, om milieuvriendelijke verwerking en recyclage te garanderen. De inzameling en verwerking is gratis voor de eindgebruiker.

Apparatuur die zowel huishoudelijk als professioneel gebruikt kan worden (dubbel gebruik)

Deze apparaten kunnen gratis naar het containerpark gebracht worden.

Apparatuur die uitsluitend is ontwikkeld voor professioneel gebruik (B2B)

AEEA voor professioneel gebruik mag niet naar het gemeentelijke containerpark gebracht worden. Een professionele afvalinzamelingsdienst zal daarom afgedankte apparaten voor professioneel gebruik inzamelen. Om een gratis inzameling van uw AEEA voor professioneel gebruik aan te vragen, kunt u contact opnemen met Fluke.

Let op: Voordat u afgedankte apparatuur weggooit, dient u

  • Batterijen te verwijderen (indien mogelijk) (Kijk hieronder voor informatie over de recyclage van Batterijen)
  • Eventuele gegevens te wissen (indien van toepassing).

Batterijen

Verplichtingen van de producent:

De bepalingen van de Europese Richtlijn 2006/66/EG inzake het op de markt brengen van batterijen en accu's, alsook inzake afgedankte batterijen en accu's, zijn in België door de drie gewesten (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) omgezet in hun eigen regionale wetgeving alsook in federale wetgeving. U vindt deze hierna:

  • Brussel: Besluit van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.
  • Vlaanderen: Besluit van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA, eerder VLAREA).
  • Wallonië: Besluit van 23 september 2010 tot instelling van een aanvaardingsplicht voor bepaalde afvalstoffen.
  • Federaal: Koninklijk Besluit inzake het op de markt brengen en de informatie voor de eindgebruikers van batterijen en accu’s, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu’s die gevaarlijke stoffen bevatten.

De wetgeving voorziet dat producenten zich kunnen aansluiten bij een beheersorganisme dat de juridische verplichtingen van de aangesloten producenten op zich neemt en zorgt voor de rapportering van de gegevens aan de overheden. Verder organiseert het beheersorganisme de inzameling van batterijen en accu's en garandeert het de recyclage ervan in een goedgekeurde verwerkingsinstallatie. Voor de financiering van de inzameling en recyclage moeten producenten milieubijdragen betalen die berekend worden op basis van het volume batterijen dat zij op de markt brengen.

Daarom is Fluke Belgium S.A./N.V. lid van het beheersorganisme voor batterijproducenten “Bebat”. Kijk voor meer informatie op www.bebat.be.

Informatie voor terugname en recyclage

Sommige producten van Fluke bevatten draagbare batterijen. Omdat de batterijen niet met het andere afval afgevoerd mogen worden, worden deze gemarkeerd met een doorgekruiste afvalcontainer.

Draagbare batterijen kunnen gratis naar de inzamelpunten voor batterijen waaronder het gemeentelijke containerpark gebracht worden. Kijk voor meer informatie op https://www.bebat.be/nl/inzamelpunten.

Verpakkingen

Verplichtingen van de producent

Het Interregionale Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval is de omzetting van een Europese richtlijn inzake verpakking en verpakkingsafval (Richtlijn 94/62/EG) in Belgische wetgeving.

Het samenwerkingsakkoord is van toepassing op alle drie de gewesten in België (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) en verplicht bedrijven die (huishoudelijk en industrieel) verpakkingsafval in België genereren, tot naleving van hun verplichting tot inzameling, terugname en recyclage van verpakkingen.

Fluke Belgium S.A./N.V. brengt industriële verpakkingen op de Belgische markt en is daarom lid van het nalevingssysteem voor verpakkingsproducenten "Valipac". Valipac neemt de juridische verplichtingen van de aangesloten producenten op zich en is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van industrieel verpakkingsafval in België. Kijk voor meer informatie op www.valipac.be.

Informatie voor terugname en recyclage van verpakkingen

Industriële verpakkingen mogen niet naar het gemeentelijke containerpark gebracht worden. Een professionele afvalinzamelingsdienst zal daarom de industriële verpakkingen inzamelen. Om een gratis inzameling van uw industriële, door Fluke geleverde verpakkingen aan te vragen, kunt u contact opnemen met Fluke.